Oddelenie sociálnej lingvistiky JÚĽŠ SAV

Vedúca oddelenia: Lucia Molnár Satinská (* 1986), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2011

Členovia oddelenia:

Júlia Behýlová

Juraj Dolník

Slavomír Ondrejovič

Júlia Vrábľová

Jana Wachtarczyková


Perla Bartalošová (interná doktorandka)

Anežka Gál (externá doktorandka)

Jaroslava Rusinková (interná doktorandka)

Roman Soóky (interný doktorand)