Norma a jej kodifikácia

The linguistic norm and the process of its codification

2015 – 2018

Zodpovedný riešiteľ: Slavomír Ondrejovič

Spoluriešitelia zo SAV:

Program: VEGA

Anotácia: Vedeckým cieľom projektu je pripraviť aktuálny a koncízny (teoretický i praktický) pohľad na normu spisovnej slovenčiny a jej kodifikáciu z hľadiska potrieb a očakávaní používateľov jazyka, ale aj s ohľadom na dynamické zmeny v jazyku. V širšom kontexte si projekt kladie za cieľ porovnať rozličné prístupy k norme, kodifikácii a spisovnosti, zhodnotiť adekvátnosť a perspektívnosť sociolingvistického či jazykovosystémového prístupu a zároveň spracovať aktuálny jazykový materiál s opretím sa aj o Slovenský národný korpus s jeho údajovou bázou i s jeho nástrojmi. Výstupom projektu bude: 1. kolektívna monografia Aktuálne otázky slovenského pravopisu, v ktorej sa identifikujú problematické (neuralgické) pravopisné, resp. jazykové javy, navrhnú sa a teoreticky odôvodnia ich riešenia, 2. praktické kompendium určené pre verejnosť s názvom Sprievodca slovenským jazykom, ktoré bude reflektovať vo forme príručky zmeny v jazyku za posledné desaťročie a vystihne súčasné fungovanie slovenčiny ako prirodzeného jazyka.