Riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vyhlasuje konkurz na obsadenie

2 miest na pozíciu jazykovedec lexikograf

(koncipovanie hesiel Slovníka súčasného slovenského jazyka a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum).


Požiadavky:

skončené vysokoškolské štúdium filologického zamerania

výborná znalosť slovenčiny

znalosť práce s nástrojmi na prípravu textu v prostredí Windows

Žiadosti doložené životopisom a dokladom o vzdelaní predložte do 28. 2. 2018.


Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Panská 26

811 01 Bratislava 1

Tel.: +421/2/544 31 761, 544 31 762

Kontaktná osoba: Katarína Krajčovičová

E-mail: katarina.krajcovicova@juls.savba.sk