Podujatia plánované v r. 2017

XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov (XXVI Colloquium of Young Linguists)

Prešov 6. 9. – 8. 9. 2017

Kontaktná osoba: Bronislava Chocholová, 02/54431761-2, bronah@juls.savba.sk

Na medzinárodnom vedeckom podujatí sa už tradične stretnú mladí lingvisti zo Slovenska aj zo zahraničia, aby mohli prezentovať svoje práce, diskutovať o nich a získavať užitočné kontakty a informácie.


Pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny Slovanského jazykového atlasu

Bratislava 8. – 15. 10. 2017

Kontaktná osoba: Adriana Ferenčíková, 02/54431761–2, adrianaf@juls.savba.sk

Pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny Slovanského jazykového atlasu (SJA) sa uskutočňuje pravidelne raz ročne a v stanovenom poradí ho striedavo usporadúvajú vedecké inštitúcie krajín zúčastnených na projekte SJA. V rámci programu sa uskutočnia dve plenárne zasadnutia Medzinárodnej komisie SJA, na ktorých sa zhodnotí stav prác na projekte vykonaných od posledného stretnutia, rozdelia sa úlohy na ďalší rok a eventuálne sa prerokujú a prijmú spoločné záväzné rozhodnutia týkajúce sa koncepcie, organizácie a pod. Okrem toho v jednotlivých sekciách (lexikálno-slovotvornej, foneticko-gramatickej a morfonologickej) prebehnú konzultácie, korektúry a iné redakčné a organizačné práce na rozpracovaných zväzkoch SJA.


SLOVKO 2017. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia, e-terminológia (SLOVKO 2017. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology)

Bratislava 25. – 27. 10. 2017

Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová, 02/54431761-2, katarinag@korpus.juls.savba.sk

V rámci 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie sa okrem tradičných hlavných tém počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a korpusová lingvistika upriamuje pozornosť organizátorov a účastníkov podujatia na špecifickú tému terminológia, najmä počítačová terminológia a terminografia, ako aj počítačová lexikografia vo všeobecnosti. Vítané budú takisto príspevky z oblasti strojového prekladu, tvorby a využitia jazykových zdrojov najmä pre menej rozšírené a menej spracované jazyky a pod.


Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá a 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

Bratislava 28. – 29. 11. 2017, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3

Vedecká konferencia je súčasťou 4. fázy vedeckovýskumného projektu Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko, na ktorom sa v r. 2014 – 2017 podieľal kolektív oddelenia jazykovej kultúry a terminológie JÚĽŠ SAV. Tematicky bude zameraná najmä na problematiku morfológie súčasného slovenského jazyka.

Súčasťou konferencie bude aj 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov, v rámci ktorého budú mať jednotlivé slovakistické pracoviská možnosť formou posterov, predstavením publikácií, príp. v diskusii prezentovať svoje aktuálne projekty a výsledky svojej práce. Nasledovať bude Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV, ktoré sa bude konať 29. 11. 2017.

Kontaktná osoba: Silvia Duchková, 02/54431761-2, silviad@juls.savba.sk