Jazyk v sociálnej kultúre

Language in the social culture

2015 – 2017

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Dolník

Spoluriešitelia zo SAV:

Program: VEGA

Anotácia: Výskumný projekt je zameraný na pokračovanie vo výskume používania jazyka v sociálnej interakcii z interdisciplinárneho pohľadu. Východisko výskumnej stratégie je určené výrazom sociálna kultúra, ktorý sa preberá zo sociálnej antropológie, ale sa interpretačne špecifikuje so zreteľom na výskumné zámery riešiteľov. Nosným pojmom výskumnej koncepcie sú jazykovo-sociálne štandardy ako interakčné formy, ktorými sa vytvára prirodzená kultúra societ, pričom táto kultúra má formujúci vplyv na ich členov. Výstupom výskumného projektu má byť systematický opis týchto štandardov a príležitostných reakcií interaktantov na ne s prihliadaním na premenlivosť interakčných podmienok, príspevok k vysvetľovaniu vzájomného vzťahu kolektívu a jednotlivcov sprostredkovaného používaním jazyka, inovácia výkladu komunikačnej kultúry so zreteľom na objasňovanie kultúrneho vzostupu spoločnosti a prezentácia sústavy princípov, ktoré sa interpretujú ako explanačný základ jazykového správania a konania jednotlivcov v sociálnej kultúre.