Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy

Phonological Development of the Slovak Language in Light of the Current State of Historical Linguistics

2015 – 2018

Zodpovedný riešiteľ: Siniša Habijanec

Program: SASPRO

Anotácia: Projekt má dva ciele, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Tým základným je vypracovanie novej historickej fonológie slovenského jazyka, v ktorej nenastal relevantný pokrok od vydania poslednej akademickej monografie venovanej problematike fonologického vývinu slovenčiny (R. Krajčovič: A Historical Phonology of the Slovak Language, 1975). Základným prameňom pre výskum budú historické záznamy a nárečové údaje; pri ich analýze sa uplatnia najnovšie poznatky viacerých pre výskum relevantných historickojazykovedných disciplín. Sprievodným cieľom projektu je textová edícia, vypracovanie kritického poznámkového aparátu a príprava do tlače kandidátskej dizertačnej práce zosnulého slovenského jazykovedca Izidora Kotuliča (1927 – 2012) Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí z r. 1957.