ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (1. etapa)

ETYMO – Etymological Database of the Slovak Lexicon (1st Stage)

2016 – 2018

Zodpovedný riešiteľ: Ľubor Králik

Spoluriešitelia zo SAV:

Anotácia: Primárnym cieľom projektu je budovanie databázy ETYMO ako etymologickej databázy slovenskej lexiky (slovná zásoba súčasného spisovného jazyka, starších období vývinu slovenčiny aj slovenských nárečí) a s ním súvisiaci etymologický výskum. Databáza uvedeného typu, prístupná v prostredí internetu, nahrádza tradičný knižný etymologický slovník, oproti ktorému má podstatnú výhodu v podobe možných aktualizácií, zohľadňujúcich najnovšie vedecké poznatky z príslušného odboru. Prvá etapa budovania databázy ETYMO predpokladá spracovanie hesiel na písmená A až DŽ (so sprievodným spresňovaním koncepcie projektu); najvýznamnejšie nové poznatky získané počas súvisiaceho etymologického výskumu budú prezentované odbornej verejnosti aj v podobe vedeckých štúdií. – Významným aplikačným komponentom projektu je zabezpečovanie etymologickej zložky pre ďalšie projekty dlhodobo realizované v JÚĽŠ SAV s podporou VEGA (Slovník slovenských nárečí, medzinárodný vedecký projekt Slovanský jazykový atlas).