European Network of e-Lexicography (ENel)

Európska sieť elektronickej lexikografie

2013 – 2017

Koordinátor projektu: Instituut Nederlandse Lexicologie, Matthias de Vrieshof 3, 2311 BZ Leiden

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Benko

Partnerské krajiny: Holandsko

Program: COST

Anotácia: Cieľom projektu je koordinácia a zvyšovanie objemu výskumu v oblasti elektronickej lexikografie v Európe prostredníctvom založenia a podpory rastu európskej siete elektronických slovníkov, do ktorej sa bude vstupovať cez novovytvorený Európsky lexikografický portál. Portál bude poskytovať hodnovernú lexikografickú informáciu o jednotlivých európskych jazykoch určenú pre širšiu verejnosť aj pre odborníkov. Projekt vytvorí základňu na výmenu technológií a expertíz v oblasti webových a elektronických slovníkov. Výmena skúseností bude smerovať k vytvoreniu jednotných štandardov a metodík na lexikografické opísanie spoločného európskeho dedičstva obsiahnutého v slovnej zásobe európskych jazykov a takisto k vytvoreniu integrovaného používateľského rozhrania pre obsah uložený na portáli. Očakáva sa, že portál bude generovať nové výskumné línie v oblasti humanitných vied.