211
Rudolf Krajčovič
RUDOLF KRAJČOVIČ
Nar. 22. 7. 1927, Trakovice, okr. Hlohovec. Študoval v r. 1947 – 1951 na Filozofickej fakulte
Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – filozofia). 1953 PhDr., 1959 CSc., 1964
doc., 1984 DrSc., 1986 prof. V r. 1950 – 1954 pracovník Katedry slovenského jazyka a litera-
túry Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity, v r. 1954 – 1966 Katedry slovenského jazyka
a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1966 – 1992 Katedry
slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (asistent, odbor-
ný asistent, docent, profesor), od r. 1992 na dôchodku. V šk. r. 1970/71, 1975/ 76 a v r. 1981
prednášal historické slovakistické disciplíny na Filologickej fakulte Štátnej univerzity M. V.
Lomonosova v Moskve. Okrem sympózií na Slovensku a v Čechách absolvoval aj zahraničné
prednáškové pobyty v Sofii (1963), v Krakove (1969, 1978), vo Vroclave (1972), vo Varšave
(1973), v Skopje (1977), v Kyjeve (1983), v Ľubľane (1991), v Lipsku (1969), v Regensburgu
(1967) a vo Viedni (2000). V r. 1957 – 1960 tajomník, v r. 1966 – 1968 člen výboru a v r. 1968
– 1972 podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972 – 1973 podpred-
seda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1984 člen Medzinárodného komitétu
onomastických vied v Leuvene (Belgicko), v r. 1970 – 1980 člen komisie pre obhajoby dok-
torských dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania
so slovenčinou), od r. 1980 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo
vednom odbore slovenský jazyk, člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác
vo vednom odbore slovenský jazyk a komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo
vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky, od r. 1985
člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazy-
koveda (spojené s odborom porovnávacia indoeurópska jazykoveda). 1971 Plaketa Univerzity
Komenského, 1977 Bronzová medaila Univerzity Komenského, 1987 Strieborná medaila
Univerzity Komenského, 1986 Pamätná medaila Ľudovíta Štúra, 1987 Medaila Univerzity
Komenského, 1995 Pamätná medaila Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 1997 Zlatá medaila
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, pocta ministra kultúry Slovenskej republiky.
2000 Cena prof. Ľ. Nováka s medailou Matice slovenskej, 2001 Pamätná medaila Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského.
Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a ono-
mastiky.

2001

1. Náčrt dejín spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
2001. 112 s. ISBN 80-88868-64-5 (spoluautor J. Kačala).
Ref.: Žigo, P.: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 1, s. 42 – 44.

2002

2. Dejiny spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 2002. 249 s. ISBN 80-223-
1632-6 (spoluautor P. Žigo).
Ref.: 1. Múcsková, G.: Slavica Slovaca, 2002, roč. 37, č. 2, s. 167 – 169. – 2. Múcsková, G.: Vítame výskum
dejín jazyka. – Literárny týždenník, 2002, roč. 15, č. 45, s. 3. – 3. Dudok, M.: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 157
– 160. – 4. Dudok, M.: Komplexný pohľad na dejiny spisovnej slovenčiny. – Nový život (Báčsky Petrovec), 2003, roč.
55, s. 117 – 119. – 5. Ripka, I.: Nová práca o dejinách spisovnej slovenčiny. – Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1
– 2, s. 99 – 101.

Rudolf Krajčovič
212

2003

3. Slovenčina a slovanské jazyky. 2. Fonologický vývin. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského
2003. 168 s., angl. res. s. 143 – 152, nem. res. 153 – 163. ISBN 80-223-1739-X.
Ref.: Žigo, P.: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 1 – 2, s. 75 – 78.
4. Lexika ojkonymických sústav ako komunikačno-informatívny fenomén. (O cestných komunikáci-
ách na Slovensku v ranom stredoveku). In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferen-
cia Bratislava, 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. Zost. P. Žigo – M. Majtán. 1. vyd. Bratislava: Veda
2003, s. 39 – 54. ISBN 80-224-0791-7.
5. O pôvode sídliskových názvov typu Praha v stredodunajskom regióne. In: Philologica. 56. Zborník
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Red. P. Žigo. Bratislava: Univerzita Komenského 2003, s. 85 – 89.
ISBN 80-223-1813-2.
6. Stopa starších slovenských dejín. In: Kapitoly z dejín Dolnej Krupej. História obce Dolná Krupá v obra-
zoch. Zost. S. Petráš. 1. vyd. Trnava: B-Print 2003, s. 19 – 23. ISBN 80-968974-5-4.
7. Z korešpondencie Martina Hattalu. In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny
profesora Jána Doruľu. Ved. red. a ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2003, s. 120 – 122. ISBN 80-
968971-0-1.

2004

8. Hrabušice – názov motivovaný strategickým priestorom. In: Archeologia historica 29/04. Sborník
příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky
s hlavným zaměřením hranice v životě středověkého člověka. Hrabušice 29. septembra – 3. novembra 2003.
Ed. V. Nekuda – Z. Měřínský – P. Kouřil. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2004, s. 615 –
616. ISBN 80-7275-149-6.
9. Pobedim – názov motivovaný históriou slovanského hradiska. In: Zborník na počesť Dariny
Bialekovej. Zost. a red. G. Fusek. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied 2004, s. 197 –
201. ISBN 80-88709-71-7.
10. Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (VII.) Polemiky a kritiky v bernolákovskom
období. In: Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 1, s. 11 – 16. – Tamže: Z galérie osobností v dejinách spisovnej slo-
venčiny (VIII.) Polemiky a kritiky v štúrovskom období (č. 2, s. 65 – 73). – Z galérie osobností v dejinách spi-
sovnej slovenčiny (IX.) Reformné obdobie (č. 3, s. 137 – 143). – Z galérie osobností v dejinách spisovnej sloven-
činy (X.) Matičné obdobie (č. 4, s. 193 – 200). – Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (XI.)
Martinské obdobie (č. 5, s. 257 – 265). – Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (XII.) Medzivojnové
obdobie (č. 6, s. 321 – 329).

2005

11. Náčrt dejín spisovnej slovenčiny. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2005.
146 s. ISBN 80-223-2060-9 (spoluautor J. Kačala).
12. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. 1. vyd. Bratislava: Literárne infor-
mačné centrum 2005. 230 s. ISBN 80-88878-99-3.
Ref.: Žigo, P.: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 6, s. 365 – 367. – 2. Krško, J.: Slavica Slovaca, 2006, roč. 41,
č. 1, s. 75 – 77 (rec.)
13. Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (XIII.) Nové obdobie v dvoch etapách. In:
Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 1, s. 7 – 15. – Tamže: Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (XIV.)
Namiesto záveru malé kalendárium tisícročnej slovenčiny (č. 2, s. 65 – 75).
Redakčná činnosť
Slovenská reč, 2001, roč. 66 – 2005, roč. 70 (člen red. rady).
Literatúra
Žigo, P.: Jubileum profesora Rudolfa Krajčoviča. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 305 – 307.
Rudolf Krajčovič. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slova-
kistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 201 – 203. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác R. Krajčoviča
za roky 1996 – 2000).

213
Rudolf Krajčovič
Krajčovič, R. In: Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998 – 2002
(výber). Ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 2003, s. 43 – 44. ISBN
80-968971-1-X.
Žigo, P.: Jubileum profesora Rudolfa Krajčoviča. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 1, s. 75 – 76.
Majtán, M.: Životné jubileum prof. PhDr. Rudolfa Krajčoviča, DrSc. In: Slavica Slovaca, 2007, roč. 42, č. 1,
s. 72.
Žigo, P.: Na osemdesiatiny profesora Rudolfa Krajčoviča. In: Historický zborník, 2007, roč. 17, č. 2, s. 241
– 242. Žigo, P.: Životné jubileum profesora Rudolfa Krajčoviča. In: Slovenská reč, 2007, roč. 72, č. 4, s. 238 –
239.
Kačala, J.: Zastavenie pri vzácnom životnom jubileu profesora Rudolfa Krajčoviča. In: Kultúra slova, 2007,
roč. 41, č. 5, s. 296 – 300.