191
Jana Kesselová, rod. Bartková
JANA KESSELOVÁ, rod. BARTKOVÁ
Nar. 3. 4. 1962, Poprad. Študovala v r. 1980 – 1985 na Pedagogickej fakulte v Prešove
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – občianska náuka). 1985
PaedDr, 1995 CSc. V r. 1985 – 1996 pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry
Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, od r. 1997 Fakulty hu-
manitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (asistentka).
Pracuje v oblasti morfológie a didaktiky materinského jazyka na I. stupni škôl.

2001

1. Lingvistické štúdie o komunikácii detí. 1. vyd. Prešov: Náuka 2001. 136 s. ISBN 80-89038-05-0.
Ref.: 1. Kupcová, J.: Reč dieťaťa ako objekt lingvistického výskumu. – Slovo o slove. Zborník prác Katedry
slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 8. Red. Ľ. Sičáková. Prešov: Náuka –
Gustáv Moško 2002, s. 90 – 92. ISBN 80-89038-19-0. – 2. Dudok, M.: Monograficky o detskej reči. – Obzory. Príloha
Hlasu ľudu pre kultúru, vedu, umenie a literatúru, 2002, roč. 19, č. 1 (212), s. 2.
2. Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl pre nevidiacich. Učebnica. 1. časť. 1. vyd. Bratislava:
Orbis Pictus Istropolitana 2001. 64 s. ISBN 80-7158-323-5 (vedúca autorského kolektívu E. Tibenská, spoluau-
tori V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
3. Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pre nevidiacich. Gramatická príručka. 1. vyd. Bratislav: Orbis
Pictus Istropolitana 2001. 64 s. ISBN 80-7158-324-3 (vedúca autorského kolektívu E. Tibenská, spoluautori
V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
4. Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Učebnica. 2. diel. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2001. 64 s. ISBN 80-7158-299-9. – 2. vyd. 2003. ISBN 80-7158-458-4 (vedúca autorského kolektívu
E. Tibenská, spoluautori E. Frühaufová, V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
5. Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Cvičebnica. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2001. 64 s. ISBN 80-7158-300-6. – 2. vyd. 2002. ISBN 80-7158-376-6. – 3. vyd. 2003. ISBN 80-7158-
459-2. – 4. vyd. 2005. ISBN 80-7158-587-4 (vedúca autorského kolektívu E. Tibenská, spoluautori E. Frühaufová,
V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
6. Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. Učebnica 1. diel. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2001. 64 s. ISBN 80-7158-310-3. – 2. vyd. 2003. ISBN 80-7158-460-6 (vedúca autorského kolektívu
E. Tibenská, spoluautori E. Frühaufová, V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
Ref.: Sedláková, A.: Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty
Prešovskej univerzity. 9. Red. Ľ. Sičáková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2003. ISBN
80-8068-119-6. S. 206 – 209. – 2. Sedláková, A.: „Klebeta“ o typografickej úprave textu. – Učiteľské noviny, 2001,
roč. 51, 10. 5. 2001, č. 19, s. 4 (rec.).
7. Metamorfózy jazykového vedomia ako cesta ku komunikácii. In: Slovo a obraz v komunikaci s dět-
mi. Cesty ke komunikaci. Sborník příspevků z odborného semináře pořádaného Katedrou českého jazyka a li-
teratury s didaktikou Pedagogické fakulty Olomoucké univerzity a Kabinetem literatúry pro mládež, jazykové
a literární komunikace Kabinetu českého jazyka a literatury Ostravské univerzity v listopadu 2000. Ed.
M. Rosová – R. Novák. Ostrava: Ostravská univerzita 2001, s. 9 – 12. ISBN 80-7042-183-5.
8. Funkčno-sémantické vlastnosti predložiek v spontánnej komunikácii detí. In: Slovenská reč, 2001,
roč. 66, č. 4, s. 204 – 217.

2002

9. Rozviazané jazýčky. Cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník ZŠ. Metodický sprievodca. 1.
vyd. Prešov: Náuka 2002. 23 s. ISBN 80-89038-18-2.
10. Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Učebnica. 1. diel. 2. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2002. 64 s. ISBN 80-7158-395-2 (vedúca autorského kolektívu E. Tibenská, spoluautori V. Patráš,
J. Sabol, M. Sedláková).
Ref.: Kašiarová, N.: Didaktická analýza učiva v príprave učiteľa slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ. –
Pedagogické rozhľady, 2002, roč. 11, č. 3, s. 9 – 10.

Jana Kesselová, rod. Bartková
192
11. Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. Učebnica 2. diel. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2002. 64 s. ISBN 80-7158-311-1. – 2. vyd. 2004. ISBN 80-7158-529-7 (vedúca autorského kolektívu
E. Tibenská, spoluautori E. Frühaufová, V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
12. Z centra na perifériu (funkcia a sémantika interjekcií v spontánnom prehovore dieťaťa). In: Slovo
o slove. Zborník prác Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 8.
Red. Ľ. Sičáková. Prešov: Náuka – Gustáv Moško 2002, s. 25 – 30. ISBN 80-89038-19-0.
13. Jazyk a jazyková komunikace nově – prvky hry ve školní výuce mateřštiny. Tematický materiál
k 6. kulatému stolu Hra v komunikaci s dětmi, pořádanému v rámci cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi.
Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity 2002. 40 s. ISBN 80-7042-226-2 (spoluautorky J. Svobodová,
J. Palenčárová).
14. Status spojok v sémantickosyntaktických vzťahoch spontánneho komunikátu dieťaťa. In:
Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 3, s. 129 – 141, angl. abstrakt s. 129.
15. Dialóg vo vyučovaní materinského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2001/2002, roč.
48, č. 9 – 10, s. 270 – 280.

2003

16. Morfológia v komunikácii detí. 1. vyd. Prešov: Anna Nagyová 2003. 149 s. ISBN 80-967845-5-2.
Ref.: 1. Pancáková, K.: Studia Philologica. 12. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis
Prešoviensis. Ed. J. Kesselová. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 2004,
s. 209 – 211. ISBN 80-8068-326-3. – 2. Zajacová, S.: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 3, s. 174 – 179.
17. Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. Zbierka úloh. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2003. 64 s. ISBN 80-7158-421-5. – 2. vyd. 2004. ISBN 80-7158-574-2 (vedúca autorského kolektívu
E. Tibenská, spoluautori E. Frühaufová, V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
18. Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl. Učebnica. 1. diel. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2003. 64 s. ISBN 80-7158-419-3. – 2. vyd. 2005. ISBN 80-7158-628-5 (vedúca autorského kolektívu
E. Tibenská, spoluautori E. Frühaufová, V. Patráš, J. Sabol, M. Sedláková).
Ref.: Sedláková, A.: Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty
Prešovskej univerzity. 10. Red. Ľ. Sičáková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2004,
s. 206 – 210. ISBN 80-8068-290-9.
19. K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie (na materiáli tzv. vzťahových slov v komuni-
kácii dieťaťa). In: Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účas-
ťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15. – 16.
novembra 2001 v Prešove. Red. Z. Stanislavová. Prešov: Náuka 2003, s. 200 – 204, angl. res. s. 204. ISBN 80-
89038-21-2.
20. Morfológia v lingvistickom a didaktickom kontexte (na materiáli spojkového subsystému slovenči-
ny). In: Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie,
Prešov 26. – 27. 9. 2002. Zost. D. Šimčík – M. Portik. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 2003,
s. 455 – 459. ISBN 80-8068-146-5.
21. Možnosti a obmedzenia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní. K východiskám
a zámerom experimentu. In: Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách. Sborník pří-
spěvků z mezinárodní elektronické konference, duben – říjen 2003. Ústí nad Labem: Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně 2003, s. 7 – 82. ISBN 80-70-44-495-9 (spoluautori F. Franko, E. Drotárová).
22. Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže v premenách času. In: Slovo a obraz v komu-
nikaci s dětmi – komunikace s dětmi v proměnách doby. Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného
Katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a li-
terární komunikace Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 21. listopa-
du 2003. Red. R. Novák. Ostrava: Ostravská univerzita 2003, s. 5 – 9. ISBN 80-7042-305-6 (spoluautorka
J. Palenčárová).
23. „Monológ“ vo vyučovaní materinského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2002/2003,
roč. 49, č. 7 – 8, s. 208 – 216 (spoluautorka J. Palenčárová).
24. Spojky ako indikátor myšlienkových operácií dieťaťa mladšieho školského veku. In: Slovo o slove.
Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 9. Red. Ľ. Sičáková.
Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2003, s. 57 – 63. ISBN 80-8068-119-6.
25. Systémový a komunikačný prístup v morfologickom výskume (na materiáli predložkového a spoj-
kového subsystému detskej komunikácie). In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku.
Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 108 – 112, angl. res. s. 112. ISBN 80-224-0732-1.

193
Jana Kesselová, rod. Bartková

2004

26. Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl. Učebnica 2. diel. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2004. 64 s. ISBN 80-7158-420-7 (vedúca autorského kolektívu E. Tibenská, spoluautori J. Sabol,
M. Sedláková).
27. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
2004. 222 s. ISBN 80-10-00328-X (spoluautorky J. Kupcová, J. Pálenčárová).
Ref.: Pancáková, K.: Slovenčina komunikačne a zážitkovo. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2005/
2006, roč. 52, č. 1 – 2, s. 48 – 51.
28. Komunikačná funkcia slovenčiny v nových informačných technológiách (na materiáli videokonfe-
renčného dialógu). In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť profesora Ivora Ripku. Ed. M. Imrichová.
Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 78 – 86, angl. res.
s. 86. ISBN 80-8068-271-2 (spoluautori A. Dirner, F. Franko, P. Murín).
29. Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže. (Sonda do jazykového vedomia deti a mláde-
že.) In: Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej uni-
verzity. 10. Red. Ľ. Sičáková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2004, s. 24 – 33.
ISBN 80-8068-290-9 (spoluautorka J. Palenčárová).
30. Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní ako prostriedok výchovy k samostatnosti
(k východiskám a zámerom výskumu). In: Aktuálne trendy v teórii výchovy. Zborník príspevkov z medziná-
rodného vedecko-teoretického seminára, Prešov, 2. – 3. 10. 2003. 2. časť. Prešov: Fakulta humanitných a prí-
rodných vied Prešovskej univerzity 2004, s. 196 – 202. ISBN 80-8068-256-9 (spoluautori F. Franko,
E. Drotárová).
31. The effectivity of pedagogical communication in distance learning (interpretation of the results of
an experiment). In: ICETA 2004 Conference Proceedings. 3rd International Conference on Emerging
Telecommunications Technologies and Aplications. Ed. F. Jakab – L. Samuelis – M. Bučko. Košice: Elfa 2004,
s. 555 – 562. ISBN 80-89066-85-2 (spoluautori Š. Franko, E. Litavcová, A. Dirner).
32. O dialógu v súčasnej škole [Höflerová, E.: Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. Ostrava,
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 2003. 119 s.]. In: Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a li-
teratúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 10. Red. Ľ. Sičáková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove 2004, s. 191 – 194. ISBN 80-8068-290-9 (rec.).

2005

33. Slovenský jazyk. 1. Experimentálny učebný text pre 3. ročník ZŠ. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2005. 48 s. ISBN 80-7158-640-4 (spoluautorky Z. Hirschnerová, M. Sedláková).
34. Slovenský jazyk. 1. Pracovný zošit. Experimentálny učebný text pre 3. ročník ZŠ. 1. vyd. Bratislava:
Orbis Pictus Istropolitana 2005. 48 s. ISBN 80-7158-641-2 (spoluautorky Z. Hirschnerová, M. Sedláková).
35. Hra ako východiskový princíp vývinu a vyučovania dialógu. In: Tradiční a netradiční metody
a formy práce ve výuce českého jazyka na základní školy. Sborník prací z mezinárodní konference konané 19.
března 2004 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s. 82 – 90. ISBN
80-244-1002-8.
36. K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 49 – 58.
ISBN 80-223-2023-4.
37. Porozumenie textu ako znovuoživený lingvo-didaktický problém. In: Slovo o slove. Zborník Katedry
komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 11. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková.
Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005, s. 62 – 72. ISBN 80-8068-362-X.
38. Osobné zámená ako prostriedky sociálnej deixy v súčasnej hovorenej komunikácii. In: Západo-
slovanské jazyky v 21. storočí. Zborník vedeckovýskumných prác. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
– Ostravská univerzita v Ostrave – Uniwersytet Slaski w Katowicach. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica: Pedago-
gická fakulta Univerzity Mateja Bela 2005, s. 69 – 83. ISBN 80-8083-154-8.
39. Komunikačno-pragmatický status osobných zámen v súčasnej hovorenej komunikácii. In:
Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 3, s. 129 – 141.
40. Komunikačná funkcia jazyka v stredoškolskej výučbe slovenčiny. In: Slovenský jazyk a literatúra
v škole, 2004/2005, roč. 51, č. 5 – 6, s. 129 – 136.
41. Využitie slohových postupov a útvarov. 2. In: Naša škola. Odborný metodický časopis pre učiteľov pred-
školských zariadení a 1. stupňa základnej školy, 2005, roč. 8, č. 8, s. 10 – 16 (spoluautorka J. Palenčárová).

Jana Kesselová, rod. Bartková
194
42. Jazyk a literatúra v príprave budúceho učiteľa. [Jazykové a literární vzdělávaní žáků, učitelů a vychova-
telů – teorie a současná praxe. Ed. E. Höflerová. Ostrava, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 2004. 103 s.]. In:
Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 11.
Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005, s. 226 – 229
ISBN 80-8068-362-X. (rec.).
Redakčná činnosť
Text a kontext v náboženskej komunikácii. Studia Philologica. 8. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et
Naturae Universitatis Prešoviensis. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
2001. 218 s. ISBN 80-8068-035-3 (editorka a členka red. rady).
Studia Philologica. 11. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prešov:
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 2003. 245 s. ISBN 80-8068-238-0 (editorka
a členka red. rady).
Ref.: Pancáková, K.: Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty
Prešovskej univerzity. 10. Red. Ľ. Sičáková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2004,
s. 211 – 214. ISBN 80-8068-290-9.
Studia Philologica. 12. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prešov:
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 2004. 218 s. ISBN 80-8068-326-3 (editorka
a členka red. rady).
Literatúra
Jana Kesselová, rod. Bartková. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slo-
venských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 180 – 181. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác
J. Kesselovej za roky 1996 – 2000).