Mária Šimková
428
MÁRIA ŠIMKOVÁ
Nar. 17. 4. 1963, Vranov nad Topľou. Študovala v r. 1982 – 1987 na Filozofickej fakulte
v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk a literatúra – história). 1987
PhDr. V r. 1987 – 1988 pôsobila na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach (odbor-
ná asistentka), od r. 1988 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave
(študijný pobyt, odborná pracovníčka). V r. 1995 – 1997 pôsobila aj na Pedagogickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1999 – 2001 na Pedagogickej fakulte Trnavskej uni-
verzity v Trnave, v r. 2004 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od r. 2002
vedie Slovenský národný korpus.
Venuje sa súčasnému slovenskému jazyku z hľadiska systému (najmä morfologická
rovina) a komunikácie (najmä syntaktická rovina) a z hľadiska jeho lexikografického a počí-
tačového spracovania.

2001

1. Z gramatiky a lexikografie tzv. malých slovných druhov. In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť
Kláry Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava: Veda 2001, s. 189 – 202. ISBN 80-224-0604-X.
2. O lexikálnom význame častíc. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 1, s. 37 – 51, angl. abstrakt s. 37.
3. Gramatická konferencia v Smoleniciach. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 5, s. 309 – 314 (spoluautorka
N. Janočková).

2002

4. Príslovky a častice celkom, úplne – vôbec. In: Varia. 9. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých
jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002, s. 325 –328. ISBN 80-89037-04-6.
5. Slovnodruhová príslušnosť vetných prísloviek. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 193 – 210,
angl. abstrakt s. 193.
6. Šesťdesiatnik Ján Kopina. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 309 – 311.

2003

7. Navrávačky Dominika Tatarku: človek, rozprávanie, text. In: Varia. 10. Zborník materiálov z X.
kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková.
Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003, s. 223 – 232. ISBN 80-89037-04-6.
8. Tzv. gramatické slová v morfológii a v syntaxi. In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na
Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 233 – 239. ISBN 80-224-0732-1.
9. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a Slovenský národný korpus. In: Počítačová podpora
prekladu. Seminár, Budmerice 22. – 23. mája 2003. Zborník prednášok. Ed. M. Smolík – J. Šoltys – F. Tomášik.
Prešov: Michal Vaško 2003, s. 15 – 19. ISBN 80-7165-413-2.
10. Slovak National Corpus Projekt. In: Slovak Studies Association Newsletter, 2003, roč. 26, č. 2, s. 21 – 22.
11. Pípam, teda som... (Čo na to jazykovedci? Príbeh v 160 znakoch). In: Život, 2003, roč. 53, č. 29, s. 55
(rozhovor I. Jarunkovej s M. Šimkovou).

2004

12. Slovenský národný korpus – východiská a plány. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť
profesora Ivora Ripku. Ed. M. Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných
a prírodných vied 2004, s. 150 – 158. ISBN 80-8068-271-2.
13. Funkcie častíc v komunikácii. In: Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi
Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004, s. 168 – 176. ISBN 80-224-0809-3.
14. Možnosti využitia Slovenského národného korpusu na štúdium slovenského jazyka. In: Studia
Academica Slovaca. 33. Prednášky XL. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech.
Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2004, s. 204 – 218. ISBN 80-88982-82-0.

429
Mária Šimková
15. Slovak National Corpus. In: Text, Speech and Dialogue. 7th International Conference TSD 2004.
Ed. P. Sojka – I. Kopeček – K. Pala. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag 2004, s. 89 – 94. ISBN 3-540-23049-1
(spoluautori A. Horák, L. Gianitsová, M. Šmotlák, R. Garabík).
16. Čo je možné dozvedieť sa zo Slovenského národného korpusu. In: Čeština doma a ve světě, 2004,
roč. 12, č. 3 – 4, s. 130 – 145.
2005
17. Reprezentativnosť korpusa kak lingvističeskaja problema. In: Trudy meždunarodnoj konferencii
„MegaLing’2005. Prikladnaja lingvistika v poiske novych putej“. Red. V. P. Zacharov – S. S. Dikareva.
S. Peterburg: Izdateľstvo „Osipov“ 2005, s. 130 – 139. ISBN 5 – 98883-013-7.
18. Reprezentativnosť korpusa kak lingvističeskaja problema. In: MegaLing’2005. Prikladnaja lingvistika
v poiske novych putej. Materialy meždunarodnoj konferencii. 27 ijuňa – 2 ijuľa 2005 Krym, Meganom. Red. S. S.
Dikareva – V. P. Zacharov. Simferopoľ: TNU im. V. I. Vernadskogo 2005, s. 55. ISBN 966-8180-27-5 (tezisy dokla-
da).
Redakčná činnosť
Kultúra slova, 2004, roč. 38 – 2005, roč. 39 (členka red. rady).
Varia. 9. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999).
Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. 328 s. ISBN 80-89037-04-6 (zostavovateľka, spoluzo-
stavovateľka M. Nábělková).
Varia. 10. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24.11.2000).
Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. 262 s. ISBN 80-89037-04-6 (zostavovateľka, spoluzo-
stavovateľka M. Nábělková).
Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava: Veda 2003. 244 s. ISBN 80-224-
0732-1 (editorka).
Ref.: Ološtiak, M. – Gianitsová, L.: O tradícii a perspektívach akademickej gramatiky slovenčiny. In:
Jazykovedný časopis, 2004, roč. 55, č. 1, s. 43 – 53.
Horecký, J.: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Bratislava:
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003. 60 s. ISBN 80-967574-9-0
(redaktorka, spoluredaktor S. Ondrejovič).
Varia. 11. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001).
Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2004. 282 s. ISBN 80-89037-04-6 (zostavovateľka).
Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. 1. vyd. Bratislava: Veda 2005. 168 s. ISBN 80-224-0879-4 (editorka).
Varia. 12. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002).
Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005. 274 s. ISBN 80-89037-04-6 (zostavovateľka).
Literatúra
Mária Šimková. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slova-
kistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 417 – 418. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác M. Šimkovej
za roky 1996 – 2000).