DANIELA SLANČOVÁ, rod. KLEPSATELOVÁ

Nar. 12. 7. 1953, Poprad. Študovala v r. 1971 – 1976 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – anglický jazyk). 1981 PhDr., 1984 CSc., 1998 doc. V r. 1976 – 1996 pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od r. 1997 Prešovskej univerzity (asistentka, odborná asistentka, docentka), v r. 1977 – 1983 vedecká ašpirantka.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä štylistiky.

1996

1997

1998

1999

2000

Literatúra