MÁRIA ŠIMKOVÁ

Nar. 17. 4. 1963, Vranov nad Topľou. Študovala v r. 1982 – 1987 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk a literatúra – história). 1987 PhDr. V r. 1987 – 1988 pôsobila na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach (odborná asistentka), od r. 1988 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (študijný pobyt, odborná pracovníčka). Od šk. r. 1995/96 pôsobí aj na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1999 – 2001 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Venuje sa súčasnému slovenskému jazyku z hľadiska komunikácie (najmä syntaktickej rovine) a z hľadiska jeho lexikografického a počítačového spracovania.

1996

1997

1998

1999

2000

Jazyk(y) a reč v Navrávačkách s Dominikom Tatarkom. In: Štolbová, E.: Nahrávačky s Dominikom Tatarkom. Bratislava, Literárne informačné centrum 2000, s. 315 – 319.

Redakčná činnosť

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca. 1. Bratislava, Veda 1995. 240 s. (redaktorka, spoluredaktor S. Ondrejovič).

Ref.:

  1. Dolník, J.: Slovenská reč, 61, 1996, s. 118 – 120. – 2. Findra, J.: Zborník o sociolingvistickom výskume slovenčiny. – Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 51 – 55.

Literatúra