JOZEF RUŽIČKA

12. 1. 1916, Nové Zámky – 20. 3. 1989, Bratislava. Študoval v r. 1934 – 1938 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – nemecký jazyk). 1938 PhDr., 1947 doc., 1956 CSc., 1960 DrSc., 1968 prof., člen korešpondent SAV. Pôsobil v r. 1938 – 1940 na Obchodnej akadémii v Bratislave, v r. 1940-1950 na Priemyselnej škole strojníckej v Bratislave (profesor), v r. 1950 – 1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1952 – 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU, v r. 1953 – 1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967 – 1983 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník, v r. 1952 – 1965 vedúci oddelenia spisovného jazyka, v r. 1965 – 1981 riaditeľ ústavu, od r. 1983 na dôchodku, v r. 1983 – 1986 vedecký pracovník konzultant JÚĽŠ SAV. Od r. 1950 člen a v r. 1965 – 1981 predseda pravopisnej komisie JÚĽŠ SAV, od r. 1952 člen ortoepickej komisie ústavu. V r. 1957 – 1963 podpredseda, v r. 1963 – 1966 I. podpredseda, v r. 1966 – 1968 predseda a v r. 1968 – 1972 člen výboru Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972 – 1973 člen výboru, v r. 1973 – 1976 predseda, v r. 1976 – 1981 podpredseda a v r. 1981 – 1984 člen výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1960 člen medzinárodnej komisie pre lingvistickú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, v r. 1963 – 1983 člen medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, v r. 1971 – 1983 člen medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V r. 1962 – 1965, 1970 – 1974 člen a v r. 1966 – 1970 podpredseda vedeckého kolégia jazykovedy SAV, v r. 1975 – 1980 člen vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení, v r. 1962 – 1981 člen vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. V r. 1975 – 1977 člen pracovnej skupiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV pre posúdenie starších kodifikačných poučiek. Člen a predseda komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vedných odboroch všeobecná jazykoveda, slovenský jazyk a jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – nemecký jazyk. 1948 Cena mesta Bratislavy, 1967 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (člen kolektívu).

Pracoval v oblasti výskumu slovenského spisovného jazyka (gramatická stavba jazyka, najmä syntax, slovná zásoba jazyka, štylistika), jazykovej kultúry a výchovy, dejín spisovnej slovenčiny a v oblasti všeobecnej jazykovedy a germanistiky.

Literatúra