MIRA NÁBĚLKOVÁ

Nar. 30. 3. 1956, Martin. Študovala v r. 1975 – 1980 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1982 PhDr., 1989 CSc. Od r. 1980 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (študijný pobyt, odborná pracovníčka, interná vedecká ašpirantka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka). Od r. 1989 vedecká tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka.

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Varia. 5. Materiály z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12. 1995). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1996. 148 s. (redaktorka).

Varia. 6. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1997. 236 s. (redaktorka).

Varia. 7. Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998. 236 s. (redaktorka).

Varia. 8. Zborník z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1999. 336 s. (redaktorka, spoluredaktor Ľ. Králik).

Literatúra