JOZEF MISTRÍK

2. 2. 1921, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica – 14. 7. 2000, Bratislava. Študoval v r. 1954 – 1958 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1961 CSc., 1963 PhDr., 1968 doc., 1969 DrSc., 1979 prof. Pôsobil v r. 1941 – 1943 na Základnej škole v Španej Doline (učiteľ), v r. 1943 – 1949 na Obchodnej akadémii v Trenčíne, v r. 1949 – 1954 na Vyššej hospodárskej škole v Bratislave (profesor), v r. 1954 – 1960 na Štátnom stenografickom ústave v Bratislave (výskumný pracovník a riaditeľ ústavu), v r. 1961 – 1965 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave (vedecký pracovník), od r. 1965 pracovník oddelenia matematickej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia), potom pracovník Katedry slovenského jazyka FF UK (docent, profesor), v r. 1989 – 1990 vedúci katedry. Od r. 1994 pracovník Katedry pedagogiky sluchovo postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (vedúci katedry). V r. 1959 – 1971 pôsobil na univerzite v Kolíne nad Rýnom, NSR, v r. 1972 na Štátnej univerzite M.V. Lomonosova v Moskve, v r. 1975 – 1977 na univerzite v Sheffielde a v Oxforde (hosťujúci profesor). V r. 1963 – 1966 tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1973 – 1976 prvý podpredseda a v r. 1981 – 1990 predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. V r. 1970 – 1991 člen medzinárodnej komisie pre štúdium gramatickej stavby slovanských jazykov a medzinárodnej komisie pre poetiku a štylistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V r. 1972 – 1991 riaditeľ letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. V r. 1971 – 1982 člen a od r. 1982 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore teória vyučovania slovenského jazyka a komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, v r. 1971 – 1984 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore všeobecná jazykoveda, v r. 1976 – 1981 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore český jazyk. V r. 1982 – 1992 člen vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. V r. 1983 – 1997 člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Od r. 1985 predseda poradného zboru pre umelecký prednes pri Osvetovom ústave v Bratislave. V r. 1980 – 1983 predseda Komenského trienále. Predseda porôt viacerých súťaží v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, Štúrova Modra, Vansovej Lomnička, Wolkrov Prostějov). V r. 1996 – 2000 člen Ústrednej jazykovej rady. 1965 Pamätná medaila SNP, 1980 Zlatá medaila Socialistického zväzu mládeže, 1981 Medaila Univerzity Komenského, 1984 Zlatá medaila Slovenského literárneho fondu, Medaila cti a vďaky Filozofickej fakulty univerzity v Káhire, zaslúžilý pracovník kultúry, 1986 Cena vydavateľstva Mladé letá, Medaila J. A. Komenského, vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus, Cena ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky, Zlatá medaila Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, vyznamenanie Za socialistickú výchovu, 1989 Zlatá medaila Univerzity Komenského.

Pracoval v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka (lexikológia, morfológia, syntax, štylistika), v oblasti všeobecnej jazykovedy (matematická jazykoveda) a v oblasti teórie vyučovania slovenského jazyka.

  1. Doplnok k bibliografii za roky 1976 – 1995

1994

  1. Bibliografia za roky 1996 – 2000

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 47, 1996 – 48, 1997 (člen red. rady).

Literatúra