MILAN MAJTÁN

Nar. 3. 5. 1934, Vrútky, okr. Martin. Študoval v r. 1953 – 1957 na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (slovenský jazyk). 1965 CSc., 1966 PhDr., 1995 DrSc. Pôsobil v r. 1957 – 1961 na gymnáziu v Bratislave-Petržalke (profesor), v r. 1961 – 1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave, od r. 1967 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendista, vedecký ašpirant, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník), od r. 1984 vedúci oddelenia dejín slovenského jazyka. V r. 1964 – 1983 tajomník a v r. 1984 – 2001 predseda slovenskej onomastickej komisie, od r. 1984 člen predsedníctva onomastickej komisie ČSAV. Od r. 1970 člen názvoslovnej komisie Ministerstva vnútra SSR a člen Názvoslovnej komisie Slovenského úradu geodézie a kartografie a Úradu geodézie, kartografie a katestra Slovenskej republiky, predseda subkomisie pre geografické názvy na území Slovenska, v r. 1992 – 2001 predseda komisie ÚGKK SR. V r. 1971 – 1972 tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972 – 1976 vedecký tajomník Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1976 člen medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1996 člen Ústrednej jazykovej rady. 1984 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Čestná medaila Mateja Bela za zásluhy v historických vedách a titul najlepší pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie, 1996 prémia Literárneho fondu M. Majtánovi a kolektívu za dielo Historický slovník slovenského jazyka 4 (vedúci kolektívu), 1998 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť v roku 1988.

Pracuje v oblasti onomastiky, dejín slovenského jazyka a dialektológie.

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Banská Bystrica – Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Slovenskej akadémie vied 1996. 250 s. (spoluredaktor P. Odaloš).

Ref.:

  1. Dudok, M.: Premeny v názvoch ulíc. – Hlas ľudu (Nový Sad, Juhoslávia), 29. 7. 2000, príl. Obzory, 17, č. 7 (194), s. 3.

Historický slovník slovenského jazyka. 5. R – rab. – Š – švrkotať. 1. vyd. Bratislava, Veda 2000. 692 s. [vedecký redaktor, člen redakcie s R. Kucharom a J. Skladanou).]

Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Bratislava – Banská Bystrica, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB. 300 s. (redaktor s J. Krškom).

Literatúra