RUDOLF KRAJČOVIČ

Nar. 22. 7. 1927, Trakovice, okr. Hlohovec. Študoval v r. 1947 – 1951 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – filozofia). 1953 PhDr., 1959 CSc., 1964 doc., 1984 DrSc., 1986 prof. V r. 1950 – 1954 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity, v r. 1954 – 1966 Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1966 – 1992 Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (asistent, odborný asistent, docent, profesor), od r. 1992 na dôchodku. V šk. r. 1970/71, 1975/ 76 a 1980/81 prednášal historické slovakistické disciplíny na Filologickej fakulte Štátnej univerzity M. V. Lomonosova v Moskve. V r. 1957 – 1960 tajomník, v r. 1966 – 1968 člen výboru a v r. 1968-1972 podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972 – 1973 podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1984 člen Medzinárodného komitétu onomastických vied v Leuvene (Belgicko), v r. 1970 – 1980 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou), od r. 1980 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk a komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky, od r. 1985 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda (spojené s odborom porovnávacia indoeurópska jazykoveda). 1971 Plaketa Univerzity Komenského, 1977 Bronzová medaila Univerzity Komenského, 1987 Strieborná medaila Univerzity Komenského, 1986 Pamätná medaila Ľudovíta Štúra, 1987 Medaila Univerzity Komenského, 1995 Pamätná medaila Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 1997 Zlatá medaila Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, pocta ministra kultúry Slovenskej republiky.

Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky.

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 47, 1996 – 50, 1999 (člen red. rady).

Slovenská reč, 61, 1996 – 65, 2000 (člen red. rady).

Literatúra