DEZIDER KOLLÁR

Nar. 29. 3. 1931, Hronec, okr. Brezno. Študoval v r. 1950 – 1955 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (ruský jazyk – slovenský jazyk), 1959 CSc., 1966 PhDr., 1975 doc. V r. 1954 – 1955 pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1955 – 1963 Československo-sovietskeho inštitútu SAV v Bratislave, v r. 1964 – 1970 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV v Bratislave (vedecký ašpirant, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník), v r. 1961 – 1965 vedúci jazykovedného oddelenia a zástupca riaditeľa ústavu, v r. 1970 – 1984 pracovník a v r. 1972-1984 vedúci Katedry ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Trnave Univerzity Komenského v Bratislave (odborný asistent, docent), v r. 1980 – 1984 prodekan fakulty pre výchovnovzdelávaciu činnosť, v r. 1984 – 1995 pracovník Katedry jazykov Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV (samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), vedúci katedry, od r. 1995 na dôchodku. V r. 1966 – 1970 výkonný tajomník Slovenského komitétu slavistov, v r. 1972 – 1984 člen vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, od r. 1972 člen západoslovenského krajského výboru Asociácie rusistov na Slovensku, v r. 1973 – 1975 člen Československej komisie pre dejiny slavistiky, v r. 1973 – 1978 predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave a člen výboru spoločnosti. V r. 1970 – 1980 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou), od r. 1980 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda a člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky, od r. 1985 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – ruský jazyk. 1967 Čestný odznak československo-sovietskeho priateľstva I. stupňa za významnú a záslužnú prácu pri rozvíjaní československo-sovietskeho priateľstva, 1981 Bronzová medaila Univerzity Komenského v Bratislave, 1985 Pamätná medaila ÚV KSČ a ÚV NF ČSSR k 40. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou.

Pracuje v oblasti výskumu dejín ruského jazyka, konfrontačného štúdia ruskej a slovenskej slovnej zásoby (lexikológia, lexikografia), gramatickej stavby jazyka a teórie vyučovania ruského jazyka.

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Ruštinár, 22 (35), 1987, č. 2 – 25 (38), 1990, č. 1 (člen red. rady).

Literatúra