JÁN HORECKÝ

Nar. 8. 1. 1920, Stupava, okr. Malacky. Študoval v r. 1939 – 1944 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – latinský jazyk). 1944 PhDr., 1956 CSc., 1964 DrSc., 1968 prof., 1994 Dr. h. c. V r. 1943 – 1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1952 – 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU, v r. 1953 – 1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied, v r. 1967 – 1990 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), v r. 1950 – 1958 vedúci terminologického oddelenia, v r. 1962 – 1970 vedúci oddelenia matematickej jazykovedy a fonetiky, v r. 1971 – 1990 vedúci oddelenia spisovného jazyka, v r. 1966-1981 zástupca riaditeľa ústavu, od r. 1991 na dôchodku. Dlhoročná pedagogická činnosť na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v r. 1982 – 1983 vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. V r. 1965 – 1970 člen a v r. 1970 – 1974 predseda vedeckého kolégia jazykovedy SAV, v r. 1975 – 1981 podpredseda a od r. 1981 člen vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení, v r. 1970 – 1976 člen a od r. 1976 podpredseda vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. V r. 1966 – 1968 podpredseda a v r. 1968 – 1972 predseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972 – 1973 predseda a v r. 1973 – 1976 podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1968 predseda medzinárodnej komisie pre lingvistickú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, v r. 1972 – 1985 člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a člen prezídia komisie, v r. 1970 – 1986 predseda ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1986 člen komisie, od r. 1973 člen medzinárodnej lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1975 člen medzinárodného komitétu slavistov, v r. 1975 – 1986 člen vedeckej rady Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v r. 1977 reprezentant ČSSR vo Valnom zhromaždení medzinárodného stáleho komitétu jazykovedcov, v r. 1977 – 1980 člen výkonného výboru Societas Linguistica Europaea, v r. 1979 – 1985 podpredseda československého komitétu slavistov. V r. 1982 – 1983 vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Od r. 1972 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda, člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda a člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, od r. 1980 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – nemecký jazyk a predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky. 1967 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (člen kolektívu), 1970 vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu, 1978 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra SAV za zásluhy v spoločenských vedách, 1979 Priekopník socialistickej práce, 1980 vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus a Zlatá plaketa Josefa Dobrovského za zásluhy v spoločenských vedách, 1985 Strieborná plaketa za zásluhy o vedu a ľudstvo a Strieborná medaila SAV, 2000 Pribinov kríž I. triedy, titul vedec roka.

Pracuje v oblasti výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny (lexikológia, lexikografia, najmä terminológia), gramatickej stavby jazyka, štylistiky, jazykovej kultúry a jazykovej výchovy, všeobecnej jazykovedy a v oblasti výskumu latinského jazyka.

1996

1997

1998

1999

2000

Prekladateľská činnosť

Ďurovič, Ľ.: Začiatky štrukturalizmu na Slovensku a Bratislavský lingvistický krúžok. – Jazykovedný časopis, 51, 2000, s. 81 – 87, angl. abstrakt s. 81.

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 47, 1996 – 51, 2000 (člen red. rady).

Kultúra slova, 30, 1996 – 34, 2000 (člen red. rady).

Slovo a slovesnost, 57, 1996 – 61, 2000 (člen red. rady).

Literatúra