FERDINAND BUFFA

Nar. 22. 1. 1926, Dlhá Lúka, teraz časť Bardejova. Študoval v r. 1945 – 1950 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – filozofia). 1950 PhDr., 1960 CSc., 1964 doc. V r. 1950 – 1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1952 – 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU v Bratislave, v r. 1953 – 1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967 – 1986 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecký pracovník, vedecký pracovník bez vedeckej hodnosti, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), v r. 1962-1970 vedúci dialektologického oddelenia ústavu, od r. 1986 na dôchodku. V r. 1959 – 1978 externý prednášateľ poľského jazyka na Katedre slavistiky a indoeuropeistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od r. 1970 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovanské jazyky (na základe porovnávania so slovenčinou) a vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky, od r. 1985 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky. 1981 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1996 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1997 Dôstojnícky kríž Radu zásluhy Poľskej republiky, 2001 Zlatá plaketa za zásluhy o Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Pracuje v oblasti výskumu slovenských nárečí, predovšetkým šarišského nárečia, okrem toho v oblasti výskumu slovenskej terminológie, najmä botanického názvoslovia, a výskumu poľského jazyka.

  1. Doplnok k bibliografii za roky 1986 – 1995

1994

  1. Bibliografia za roky 1996 – 2000

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Slovenská reč, 61, 1996 – 62, 1997 (člen red. rady).

Literatúra