MÁRIA ŠIMKOVÁ

NAR. 17. 4. 1963, VRANOV NAD TOPĽOU. ŠTUDOVALA V R. 1982 – 1987 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE V PREŠOVE UNIVERZITY P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH (SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – HISTÓRIA). 1987 PHDR. V R. 1987 – 1988 PÔSOBILA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE V PREŠOVE UPJŠ V KOŠICIACH (ODBORNÁ ASISTENTKA), OD R. 1988 PRACOVNÍČKA JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE (ŠTUDIJNÝ POBYT, ODBORNÁ PRACOVNÍČKA). OD ŠT. R. 1995/96 PÔSOBÍ AJ NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE.

Venuje sa súčasnému slovenskému jazyku z hľadiska komunikácie (najmä syntaktická rovina) a z hľadiska jeho lexikografického a počítačového spracovania.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Redakčná činnosť

Varia. 1. Materiály z Kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 21. – 22. októbra 1991). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1992. 10 s. (redaktorka s M. Nábělkovou).

Jazykovedný časopis, 45, 1994 – 46, 1995 (členka red. rady, výkonná redaktorka).

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. (Sociolinguistica Slovaca. 1.) Bratislava, Veda 1995. 240 s. (spoluredaktor S. Ondrejovič).

Literatúra