MIRA NÁBĚLKOVÁ

NAR. 30. 3. 1956, MARTIN. ŠTUDOVALA V R. 1975 – 1980 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK – RUSKÝ JAZYK). 1982 PHDR., 1989 CSC. OD R. 1980 PRACOVNÍČKA JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE (ŠTUDIJNÝ POBYT, ODBORNÁ PRACOVNÍČKA, INTERNÁ VEDECKÁ AŠPIRANTKA, VEDECKÁ PRACOVNÍČKA, SAMOSTATNÁ VEDECKÁ PRACOVNÍČKA). OD R. 1989 VEDECKÁ TAJOMNÍČKA SLOVENSKEJ JAZYKOVEDNEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka.

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Spolupráca

De Beaugrande, R.: Perspektívy postklasickej sémantiky. Prel. J. Horecký. – Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 81 – 94.

Redakčná činnosť

Kultúra slova, 25, 1991 – 27, 1993 (členka red. rady).

Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991 – 14, 1995 (redaktorka).

Varia. 1. Materiály z Kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 21. – 22. októbra 1991). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1992. 110 s. (redaktorka s M. Šimkovou).

Bulletin Správy a informácie XI. medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave. 1993, č. 1 – 8 (spoluredaktori J. Bosák, M. Kusá, V. Radik).

Varia. 2. Materiály z II. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 26. – 27. októbra 1992). Bratislava – Banská Bystrica, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993. 118 s. (redaktorka s P. Odalošom).

Varia. 3. Materiály z III. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 2. – 3. XII. 1993). Bratislava – Banská Bystrica, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994. 126 s. (zostavovateľka s P. Odalošom).

Varia. 4. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12. 1994). Bratislava – Banská Bystrica, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995. 122 s. (redaktorka s P. Odalošom).

Literatúra