JOZEF MISTRÍK

NAR. 2. 2. 1921, ŠPANIA DOLINA, OKR. BANSKÁ BYSTRICA. ŠTUDOVAL V R. 1954 – 1958 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK – RUSKÝ JAZYK). 1961 CSC., 1963 PHDR., 1968 DOC., 1969 DRSC., 1979 PROF. PÔSOBIL V R. 1941 – 1943 NA ZÁKLADNEJ škole v Španej Doline (učiteľ), v r. 1943 – 1949 na Obchodnej akadémii v Trenčíne, v r. 1949 – 1954 na Vyššej hospodárskej škole v Bratislave (profesor), v r. 1954 – 1960 na Štátnom stenografickom ústave v Bratislave (výskumný pracovník a riaditeľ ústavu), v r. 1961 – 1965 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave (vedecký pracovník), od r. 1965 pracovník oddelenia matematickej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia), potom pracovník Katedry slovenského jazyka FF UK (docent, profesor), v r. 1989 – 1990 vedúci katedry. Od r. 1994 pracovník Katedry pedagogiky sluchovo postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (vedúci katedry). V r. 1959 – 1971 pôsobil na univerzite v Kolíne nad Rýnom, NSR, v r. 1972 na Štátnej univerzite M.V. Lomonosova v Moskve, v r. 1975 – 1977 na univerzite v Sheffielde a v Oxforde (hosťujúci profesor). V r. 1963 – 1966 tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1973 – 1976 prvý podpredseda a v r. 1981 – 1990 predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. V r. 1970 – 1991 člen medzinárodnej komisie pre štúdium gramatickej stavby slovanských jazykov a medzinárodnej komisie pre poetiku a štylistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V r. 1972 – 1991 riaditeľ letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. V r. 1971 – 1982 člen a od r. 1982 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore teória vyučovania slovenského jazyka a komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, v r. 1971 – 1984 člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore všeobecná jazykoveda, v r. 1976 – 1981 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore český jazyk. V r. 1982 – 1992 člen vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. V r. 1983 – 1997 člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Od r. 1985 predseda poradného zboru pre umelecký prednes pri Osvetovom ústave v Bratislave. V r. 1980 – 1983 predseda Komenského trienále. Predseda porôt viacerých súťaží v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, Štúrova Modra, Vansovej Lomnička, Wolkrov Prostějov). od r. 1996 člen Ústrednej jazykovej rady. 1965 Pamätná medaila SNP, 1980 Zlatá medaila Socialistického zväzu mládeže, 1981 Medaila Univerzity Komenského, 1984 Zlatá medaila Slovenského literárneho fondu, Medaila cti a vďaky Filozofickej fakulty univerzity v Káhire, zaslúžilý pracovník kultúry, 1986 Cena vydavateľstva Mladé letá, Medaila J.Á. Komenského, vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus, Cena ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky, Zlatá medaila Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, vyznamenanie Za socialistickú výchovu, 1989 Zlatá medaila Univerzity Komenského.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka (lexikológia, morfológia, syntax, štylistika), v oblasti všeobecnej jazykovedy (matematická jazykoveda) a v oblasti teórie vyučovania slovenského jazyka.

  1. Doplnok k bibliografii za roky 1976 – 1985

1983

  1. Bibliografia za roky 1986 – 1995

1986

1987

1988

Úryvok z knihy publikovaný v článku Aktívna a pasívna slovná zásoba. – Hlas ľudu (Nový Sad, Juhoslávia), 28. 5. 1988, s. 12.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Spolupráca

Scrabble. Najpopulárnejšia slovná hra na svete. Bratislava 1994 (odborná garancia).

Prekladateľská činnosť

Soumagne, L.: Die Litanei. Band 4. Mit einem Nachwort von J. Splett. Krefeld, Verlag van Acken 1993, s. 74 – 75.

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 37, 1986 – 46, 1995 (člen red. rady).

Slovenská reč, 51, 1986 – 56, 1991 (člen red. rady).

Studia Academica Slovaca. 15. Prednášky XXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1986. 528 s. (vedecký redaktor).

Zápisník slovenského jazykovedca, 5, 1986 – 8, 1989 (redaktor).

Znalosťou cudzích jazykov za mier a pokrok. Zborník z Komenského trienále 1983. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1986 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 16. Prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1987 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 17. Prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1988 (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca. 18. Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1989. 664 s.

Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie. Bratislava 29. – 31. 1. 1986. Bratislava, Univerzita Komenského 1989 (zodpovedný redaktor).

Studia Academica Slovaca. 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1990, 432 s. (vedecký redaktor).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 37. 1987. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1990. 152 s. (člen red. rady).

Komunikácia. Príručná kniha pre študentov City University Bratislava. 1. vyd. Bratislava, Open University 1991.

Studia Academica Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Alfa 1991, 374 s. (vedecký redaktor).

Studia Academica Slovaca, 15, 1986 – 20, 1991 (ved. a zodp. redaktor).

Stylistyka (Opole, Poľsko, 1, 1992 – 4, 1995 (člen red. rady).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 39. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1992 (člen red. rady).

Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (zostavovateľ, člen red. rady).

Kodifikovaný systém posunkovej reči. Videokazeta s pripojeným textom. 1. vyd. Bratislava, Slovenský zväz sluchovo postihnutých 1994 (zostavovateľ základného textu).

Literatúra