ŠTEFAN LIPTÁK

NAR. 23. 1. 1937, SPIŠSKÉ PODHRADIE, OKR. LEVOČA. ŠTUDOVAL V R. 1953 – 1959 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V PREŠOVE (SLOVENSKÝ JAZYK). 1968 PHDR., 1975 CSC. V R. 1961 – 1962 PRACOVNÍK KATEDRY SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH (ASISTENT), V R. 1962 – 1966 ÚSTAVU SLOVENSKÉHO JAZYKA SAV V BRATISLAVE, V R. 1967 – 1995 JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE (ODBORNÝ ASISTENT, ODBORNÝ PRACOVNÍK, SAMOSTATNÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK, VEDECKÝ PRACOVNÍK, SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK), V R. 1991 – 1995 VEDECKÝ TAJOMNÍK ÚSTAVU, OD R. 1995 PRACOVNÍK SLAVISTICKÉHO KABINETU SAV (SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK). V R. 1995 – 1997 EXTERNE PÔSOBIL NA PEDAGOGICKOM INŠTITÚTE SV. ONDREJA PRI TRNAVSKEJ UNIVERZITE V RUŽOMBERKU, OD R. 1997 PÔSOBÍ NA KATECHETICKO-PEDAGOGICKEJ FAKULTE SV. ONDREJA V RUŽOMBERKU ŽILINSKEJ UNIVERZITY (HOSŤUJÚCI DOCENT). V R. 1976 – 1981 VEDECKÝ TAJOMNÍK SLOVENSKEJ JAZYKOVEDNEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV, OD R. 1993 TAJOMNÍK JAZYKOVÉHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ. .1976 ČESTNÁ STRIEBORNÁ PLAKETA SAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZA ZÁSLUHY V SPOLOČENSKÝCH VEDÁCH.

Venuje sa výskumu slovenských nárečí (východoslovenských, najmä zemplínskych a užských nárečí) a západoslovansko-východoslovanským jazykovým kontaktom.

a) Doplnok k bibliografii za roky 1976 – 1984 * 1. Jubileum jazykovedca a pedagóga. – Učiteľské noviny, 28, 1978, č. 12, s. 7 (k 70. narodeninám J. Štolca).

  1. Bibliografia za roky 1986 – 1995

1986

1987

1992

1993

1994

1995

Redakčná činnosť

Jazykovedné štúdie. 21. Dialektológia. Bratislava, Veda 1987 (zostavovateľ).

Literatúra