PETER ĎURČO

NAR. 23. 5. 1954, STREČNO, OKR. ŽILINA. ŠTUDOVAL V R. 1973 – 1977 NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE V BANSKEJ BYSTRICI (RUSKÝ JAZYK – NEMECKÝ JAZYK). 1985 CSC., 1993 DOC. V R. 1978 – 1980 PÔSOBIL NA 1. A 3. ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ŽILINE (UČITEĽ), V R. 1980 – 1983 INTERNÝ AŠPIRANT JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE, V R. 1983 – 1992 PRACOVNÍK ÚSTAVU (VEDECKÝ ASISTENT, VEDECKÝ PRACOVNÍK), OD R. 1992 PRACOVNÍK KATEDRY JAZYKOV POLICAJNEJ AKADÉMIE V BRATISLAVE, OD R. 1994 VEDÚCI KATEDRY. V R. 1987 – 1989 VEDECKÝ TAJOMNÍK SLOVENSKEJ JAZYKOVEDNEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV, OD R. 1988 ČLEN VEDECKÉHO KOLÉGIA SAV PRE JAZYKOVEDU, VEDY O LITERATÚRE A UMENÍ A NÁRODOPIS, V R. 1986 – 1990 ČLEN VEDECKÉHO KOLÉGIA JAZYKOVEDY ČSAV. 1987 VZORNÝ PRACOVNÍK JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE.

Pracuje v oblasti porovnávacej rusko-slovenskej lexikológie a lexikografie. Špecializuje sa na problematiku frazeológie.

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Prekladateľská činnosť

Lenin, V. I.: Zobrané spisy. 37. Bratislava, Pravda 1987.

Lenin, V. I.: Zobrané spisy. 48. 2. vyd. Bratislava, Pravda 1989.

Kempelen, W. von: Mechanizmus ľudskej reči. Bratislava, Tatran 1990. 248 s. (spoluprekladateľ S. Ondrejovič).

Ref.:

  1. Borčin, E.: Mystifikátor, či génius? Tajomná osobnosť Wolfganga von Kempelena. – Práca, 3. 11. 1990, s. 5. – 2. Horecký, J.: Dobrý preklad Kempelenovej knihy. – Kultúra slova, 25, 1991, s. 25 – 27. – 3. Horecký, J.: Tvorba zvukov ľudskej reči. – Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 3, s. 137 – 138. – 4. Pícha, E.: Po dvoch storočiach. – Kultúrny život, 25, 1991, č. 7, s. 9. – 5. Short, D.: Review. – Slavonic and East European Review, 69, 1991, č. 2, s. 327.

Redakčná činnosť

Československá rusistika, 33, 1988 (člen red. rady).

Ruštinár, 23 (36), 1988 – 24 (37), 1989 (člen red. rady).

Slavica Slovaca, 23, 1988 – 26, 1991 (člen red. rady pre jazykovednú časť).

Ďurčo, P. – Mlacek, J. – Profantová, Z. – Skladaná, J.: Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie. Bratislava – Nitra, Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov 1992. 80 s. (redaktor).

Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre. Phraseology in Education, Science and Culture. Zborník materiálov z II. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra 14. – 16. september 1992. Red. E. Krošláková. Nitra, Vysoká škola pedagogická v Nitre – Fakulta humanitných vied 1993. 376 s. (výkonný redaktor).

Frazeologická terminológia. 1. vyd. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1995. 162 s. (redaktor).

Literatúra