JOZEF RUŽIČKA

12. 1. 1916, Nové Zámky - 20. 3. 1989, Bratislava. Študoval v r. 1934-1938 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - nemecký jazyk). 1938 PhDr., 1947 doc., 1956 CSc., 1960 DrSc., 1968 prof., člen korešpondent SAV. Pôsobil v r. 1938-1940 na Obchodnej akadémii v Bratislave, v r. 1940-1950 na Priemyselnej škole strojníckej v Bratislave (profesor), v r. 1950-1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1952-1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU, v r. 1953-1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967-1983 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník, v r. 1952-1965 vedúci oddelenia spisovného jazyka, v r. 1965-1981 riaditeľ ústavu, od r. 1983 na dôchodku, v r. 1983-1986 vedecký pracovník konzultant JÚĽŠ SAV. Od r. 1950 člen a v r. 1965-1981 predseda pravopisnej komisie JÚĽŠ SAV, od r. 1952 člen ortoepickej komisie ústavu. V r. 1957-1963 podpredseda, v r. 1963-1966 I. podpredseda, v r. 1966-1968 predseda a v r. 1968-1972 člen výboru Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1972-1973 člen výboru, v r. 1973-1976 predseda, v r. 1976-1981 podpredseda a v r. 1981-1984 člen výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1960 člen medzinárodnej komisie pre lingvistickú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, v r. 1963-1983 člen medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, v r. 1971-1983 člen medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V r. 1962-1965, 1970-1974 člen a v r. 1966-1970 podpredseda vedeckého kolégia jazykovedy SAV, v r. 1975-1980 člen vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení, v r. 1962-1981 člen vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. V r. 1975-1977 člen pracovnej skupiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV pre posúdenie starších kodifikačných poučiek. Člen a predseda komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vedných odboroch všeobecná jazykoveda, slovenský jazyk a jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - nemecký jazyk. 1948 Cena mesta Bratislavy, 1967 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (člen kolektívu).

Pracoval v oblasti výskumu slovenského spisovného jazyka (gramatická stavba jazyka, najmä syntax, slovná zásoba jazyka, štylistika), jazykovej kultúry a výchovy, dejín spisovnej slovenčiny a v oblasti všeobecnej jazykovedy a germanistiky.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 27, 1976 - 36, 1985 (člen red. rady).

Kultúra slova, 10, 1976 - 19, 1985 (člen red. rady).

Slavica Slovaca, 12, 1976, č. 3-4 - 18, 1983 (člen red. rady pre jazykovednú časť, hlavný redaktor časopisu), 19, 1984 - 20, 1985 (člen red. rady pre jazykovednú časť).

Slovenská reč, 41, 1976 - 50, 1985 (člen red. rady).

Jazykovedné štúdie. 14. O pôvode a o najstaršom vývine slovenčiny. Zborník materiálov z vedeckej konferencie (Smolenice 9. - 11. decembra 1974). Stanislavov zborník. Bratislava, Veda 1977 (vedecký redaktor).

Buffa, F.: Atlas slovenského jazyka. 3. Tvorenie slov. Časť druhá: Úvod - komentáre - dotazník - indexy. Bratislava, Veda 1978 (vedecký redaktor).

Dialektologický zborník. 1. Materiály z I. slovenskej dialektologickej konferencie konanej v Prešove 17. - 19. apríla 1975. (Acta Facultatis Philosophicae Unviersitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 5. 1979.) Bratislava, Slovenské pedgogické nakladateľstvo 1980 (člen red. rady a vedecký redaktor s M. Štecom).

Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník. Bratislava, Veda 1980 (vedecký redaktor).

Slovník slovenských nárečí. Ukážkový zväzok. Bratislava, Veda 1980 (vedecký redaktor).

Buffa, F.: Atlas slovenského jazyka. 3. Tvorenie slov. Časť prvá: Mapy. Bratislava, Veda 1981 (vedecký redaktor).

Jazykovedné štúdie. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike. (Smolenice, 14. - 17. januára 1980.) Bratislava, Veda [1981] (vedecký redaktor).

Habovštiak, A.: Atlas slovenského jazyka. 4. Lexika. Časť prvá: Mapy. Časť druhá: Úvod - komentáre - dotazník - index. Bratislava, Veda 1984 (vedecký redaktor).

Recueil linguistique de Bratislava. 7. Bratislava, Veda 1984 (vedecký redaktor).

Recueil linguistique de Bratislava. 8. Bratislava, Veda 1985 (vedecký redaktor).

Literatúra