SABOL JÁN

Nar. 25.1.1939, Sokoľ, okr. Košice-vidiek. Študoval v r. 1956-1959 na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove a v r. 1959-1960 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (slovenský jazyk - ruský jazyk). 1969 PhDr., 1980 CSc. Od r. 1962 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UPJŠ v Prešove (odborný asistent). V r. 1970-1974 člen Vedeckého kolégia jazykovedy SAV, v r. 1966-1968 tajomník pobočky Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV v Prešove, v r. 1973-1975 tajomník pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove, od r. 1976 člen výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti a predseda pobočky SJS v Prešove. Od r. 1983 tajomník Medzinárodnej komisie pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov. 1986 doc. Od r. 1983 člen Pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Pracuje v oblasti výskumu fonetiky, fonológie, morfonológie a morfológie spisovnej slovenčiny, štylistiky, verzológie, všeobecnej jazykovedy, matematickej jazykovedy a bibliografie slovenskej jazykovedy.

1958

 1. Niekoľko slov o trpných tvaroch. - Prešovský vysokoškolák, 3, 1957/58, s. 54.

1959

 1. O výslovnosti východoslovenských ochotníkov. - Ľudová tvorivosť, 9, 1959, s. 48.

1960

 1. Čarovná moc slova. - Prešovský vysokoškolák, 5, 1959/60, s. 26 (esej o jazyku slovenských ľudových rozprávok).
 2. V Prešovskom vysokoškoláku, či vysokoškolákovi? - Prešovský vysokoškolák, 5, 1959/60, s. 48.

1962

 1. Úvaha o jazyku. - Stráž vlasti, 12, 1962, č. 34, s. 3.
 2. /Prečo holič osla neoholil, prel. A. Fabiánová, Východoslovenské noviny, 13.10.1962./ - Kultúrny život, 17, 1962, č. 46, s. 12 (posudok jazykovej stránky prekladu).

1963

 1. Dokedy ešte? - Učiteľské noviny, 13, 1963, č. 9, s. 4 (o formalizme pri vyučovaní pravopisu).
 2. Študentský slang na smetisko? - Prešovský vysokoškolák, 9, 1963/64, s. 18.
 3. Podnetná prednáška. - Prešovský vysokoškolák, 8, 1962/63, s. 69 (správa o prednáške J. Lišku Vznik a vývin správnej a chybnej reči v pobočke Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV v Prešove dňa 21.3.1963).
 4. Štýl v popredí záujmu. - Prešovský vysokoškolák, 9, 1963/64, s. 12-13 (správa o prednáške F. Miku Štylistická teória a jazyková prax v pobočke Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV v Prešove dňa 8.11.1963).

1964

 1. O výslovnosti spoluhlásky v. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 342-348.
 2. K pomenovaniam hádaniek v Slovníku slovenského jazyka. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 88-89.
 3. K otázke vykania v slovenčine. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 298-300.

1965

 1. Expresivita slova v sokoľskom nárečí. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného slovenska. 7. Red. I. Sedlák. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1965, s. 309-321, rus. res. s. 321-322, nem. res. s. 322.
 2. K výslovnosti a pravopisu prídavného mena rád a zámena on. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 220-222.
 3. Slovník menej známych slov. - In: I. Sedlák, Ján Andraščík, Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1965, s. 69-73.
 4. Skloňovanie slovenských priezvisk na -o. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 89-92.
 5. Upraviť, ale uvážene. - Smena, 4.2.1965, s. 4 (o úprave slovenského pravopisu).
 6. Nový zväzok Jazykovedných štúdií. /Jazykovedné štúdie. 8. Spisovný jazyk - štylistika, Bratislava 1965./ - Učiteľské noviny, 15, 1965, č. 38, s. 6 (ref.).
 7. Manager, či manažér? - Slovenská reč, 30, 1965, s. 248. - Tamže: Tále - na Táľoch, táľsky (s. 249-250). - Bačovka (s. 250).

1966

 1. Frekvencia hlások v jazyku súčasnej slovenskej poézie. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 13-24, nem. res. s. 24-25.
 2. Používanie vokalizovaných predložiek vo a ku v spisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 270-277.
 3. K jazykovej stránke Andraščíkovho Šenku. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 8. Red. I. Sedlák. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1966, s. 525-527.
 4. Netty - príd. meno Nettyn? - Slovenská reč, 31, 1966, s. 190-191.

1967

 1. Zo severoabovskej vetnej intonácie. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 9. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1967, s. 279-292, nem. res. s. 293.
 2. Zásady a východiská pri kodifikácii slovenskej ortoepickej normy. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 178-181.
 3. Dvojtvary psi/psy, vlci/vlky, vtáci/vtáky. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 9-13.
 4. Má pravdu kritika? - Predvoj, 3, 1967, č. 32, s. 11 (ohlas na kritické hlasy k jazykovej úprave muzikálu My Fair Lady, predvedeného na scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove).

1968

 1. K metodologickému využitiu entropie pri jazykovednom výskume. - Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 76-83, nem. res. s. 83.
 2. Fonetické a morfologické osobitosti hovorenej podoby spisovnej slovenčiny v okrese Košice. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 10. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1968, s. 345-352, nem. res. s. 352.
 3. Konsonanticko-vokalické zloženie slovenských slov. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 281-289.
 4. Poznámky k výslovnosti spoluhlásky v. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 298-300.
 5. O jednom prípade alternácie l/ľ v slovenčine. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 277-278.
 6. Formálne vymedzenie skloňovacieho typu. - In: Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Red. J. Dzurenda et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 43-52, rus. res. s. 52-53, angl. res. s. 53.
 7. Spisovná výslovnosť a jazyková kultúra. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 97-99.
 8. K výskumu a interpretácii slovenského sylabotonického verša. - Slovenská literatúra, 15, 1968, s. 243-249 (spoluautor).
 9. Voľný verš v súčasnej slovenskej poézii. (Genéza a charakteristika.) - In: Rytmus a metrum. (Litteraria. Štúdie a dokumenty. 11.) Red. O. Čepan. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968, s. 81-194, angl. res. s. 195-196, rus. res. s. 197-198 (spoluautor).
 10. Rhythmische Äquivalente beim Übersetzen der Poesie aus dem Russischen ins Slowakische. - In: O medziliterárnych vzťahoch. Red. A. Červeňák - P. Petrus. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 179-191, slov. res. s. 191-192 (spoluautor).
 11. Slovenské poľovnícke názvoslovie a jazyková kultúra. /Slovenské poľovnícke názvoslovie, Bratislava 1966./ - Poľovníctvo a rybárstvo, 20, 1968, č. 3, s. 10-11 (rec.).

1969

 1. Základy exaktného rozboru verša. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969. 106, /1/ s. (spoluautor).
 2. Frekvencia trojčlenných konsonantických skupín v spisovnej slovenčine. - In: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Red. P. Bunganič et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 129-148, angl. res. s. 149.
 3. Štvorčlenné konsonantické skupiny v slovenčine. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 30-33, angl. res. s. 394.
 4. Kombinácie dvoch sonór v slovenčine. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 326-331, angl. res. s. 394.
 5. Teória informácie a estetický komunikát. - Realita, l, 1969, č. 3, s. 40-44; č. 4, s. 23-27.
 6. Úvodom. - In: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám. Acta Facuitatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Red. P. Bunganič et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 3-4 (spoluautor).
  1. Valiska, Die Zipserdeutsche Mundart von Chmeľnica (Hopgarten), Bratislava 1967. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 11. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1969, s. 495-496 (rec.).
  1. Wierzchowska, Opis fonetyczny języka polskiego, Warszawa 1967. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 210-212 (rec.).
  1. Horecký, Morfematická štruktúra slovenčiny, Bratislava 1964. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 103-105 (rec.).
 7. Súpis prác prof. Štefana Tóbika za roky 1934-1969. - In: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, Csc., k šesťdesiatym narodeninám. Acta Facuitatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Red. P. Bunganič et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 249-251.
 8. Slová povolaných. - Realita, 1, 1969, č. 2, s. 21-22 (odpoveď v ankete o činnosti pobočky Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV v Prešove).
 9. Prešovská pobočka Združenia slovenských jazykovedcov (1966-1968). - Realita, 1, 1969, č. 4, s. 69-70.
 10. Šesťdesiatka významného slovenského jazykovedca. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 11. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1969, s. 427-429 (k 60. narodeninám Š. Tóbika). - Ďalší autorov jubilejný článok pri tej istej príležitosti: Jubileum slovenského jazykovedca, Realita, 1, 1969, č. 3, s. 74-75.

1970

 1. Kombinácie šumovej a sonórnej spoluhlásky v slovenčine. - Jazykovedný časopis 21, 1970, s. 139-153, angl. res. s. 153.
 2. Niektoré problémy osvojovania si výslovnosti anglických spoluhlások slovenskými študentmi. - In: Zborník prác Krajského pedagogického ústavu v Prešove. 2. Red. E. Lazár. Prešov, Krajský pedagogický ústav 1970, s. 149-153 (spoluautor).
 3. Slovník menej známych slov k Čorbovej veršovanej kronike o východoslovenskom roľníckom povstaní. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 12. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1970, s. 492-498.
 4. Využitie exaktných metód pri skúmaní rytmu. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 12. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1970, s. 361-367, nem. res. s. 368.
 5. O konfigurácii suprasegmentov v básni Obrad s plameňom. - In: O interpretácii umeleckého textu. 2. Zborník Kabinetu literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre. Red. J. Kopál - T. Zsilka. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo

1970, s. 75-83.

 1. K definícii takta. - In: Symposium on Intonology. Argumenta lectionum. Praha 1970, s. 1.
 2. Priestory javiskovej reči. - Bulletin Divadla J. Záborského v Prešove k premiére hudobnej komédie U bieleho koníčka, jún 1970, s. 4-5.
 3. Spoluhláskové skupiny. - Pravda na víkend, 3, 1970, č. 26, s. 16. - Tamže: O zvukovej stavbe slovenčiny (č. 31, s. 6).
 4. Za profesorom Štefanom Tóbikom. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 106-107.

1971

 1. Pomer jednotlivých typov konsonantických skupín. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 71-78, angl. res. s. 393.
 2. Combination of Two Non-Sonorous Consonants in Literary Slovak. - In: Prešov Studies in Linguistics. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 3. Red. Ľ. Novák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 40-50 + tab. na s. 51-62, slov. res. s. 50-51.
 3. O rytme Andraščíkovho Šenku palenčeného. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 13. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 237-245.
 4. Foreword. Linguistic Studies in the Publications of the Faculty of Philosophy P. J. Šafárik University of Prešov. - In: Prešov Studies in Linguistics. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 3. Red. Ľ. Novák et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 3-6 (spoluautor).
 5. Rytmus - duch reči i hudby. - Bulletin Divadla J. Záborského v Prešove k premiére Túlavého kapelníka, november 1971, s. 5-7.
 6. Reč pauzy. - Bulletin Divadla J. Záborského v Prešove k premiére hudobnej komédie Dievča na rázcestí, december 1971, s. 7.
   1. Lekomceva, Tipologija struktur sloga v slavianskich jazykach, Moskva 1968. - Slavica Slovaca, 6, 1971, s. 279-281 (rec.).
 7. O protiklade znelosť - neznelosť. - Nedeľná Pravda, 4, 1971, č. 46, s. 6.
 8. Docent Jozef Vavro šesťdesiatročný. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 13. Red. S. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 281-284.
 9. Za docentom Jozefom Vavrom. - Jazykovedný časopis, 22, 1971, s. 192.

1972

 1. On the Use of Entropy in the Investigation of the System and Structure of Language. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 3. Red. J. Horecký. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1972, s. 29-35.
 2. Hovorená podoba slovenčiny v Košiciach a okolí. - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Red. J. Horecký. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV 1972, s. 138-143.
 3. K problematike samohlásky ä v spisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 146-151, rus. res. s. 150.
 4. O časovej modulácii súvislej reči. - Kultúra slova, 6, 1972, s. 97-100.
 5. O silovej modulácii súvislej reči. - Kultúra slova, 6, 1972, s. 129-133.
 6. O tónovej modulácii súvislej reči. - Kultúra slova, 6, 1972, s. 193-196.
 7. K rytmu Švantnerovej Malky. - In: František Švantner. Život a dielo. 1912-1950. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie v Brezne v dňoch 9.-10. októbra 1970. Red. L. Bartko. Martin, Osveta 1972, s. 89-97, rus. res. s. 174-175, nem. res. s. 178, angl. res. s. 182.
 8. O tempe reči a hudby. - Bulletin Divadla J. Záborského v Prešove k premiére Paganiniho, február 1972, s. 7.
 9. Kvantita a prízvuk - svojprávne prozodické vlastnosti. - Bulletin Divadla J. Záborského v Prešove, 1971/72, k premiére muzikálu Hello, Dolly, apríl 1972, s. 7.
 10. Kapitola o fonológii v publikácii Grammatika sovremennogo ruskogo literaturnogo jazyka. /Moskva 1970./ - Ruštinár, 7 (20), 1972, s. 198-201 (rec.).
 11. Eseje o umeleckom slove. /J. Mistrík, Hovory s recitátorom, Martin 1971./ - Kultúra slova, 6, 1972, s. 222-224 (rec.).
 12. Genitív pl. slova anekdota. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 188-189.
 13. Lobby, rugby - lobbista, rugbista. - Kultúra slova, 6, 1972, 89. - Tamže: O rytme reči (č. 31, s. 6).
 14. Teória informácie a jazykoveda. Nedeľná Pravda, 5, 1972, č. 12, s. 6. Tamže: O rytme reči (č. 31, s. 6).

1973

 1. Frekvencia nesonánt v spoluhláskových skupinách. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 153-166, rus. res. s. 166-167.
 2. K morfonologickej interpretácii slovesných relačných morfém. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 45-48, angl. res. s. 49.
 3. O frekvencii morfém v slovenčine. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 138-143.
 4. Skúmanie a interpretácia rytmických tendencií textu. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 12-22.
 5. Akustický signál a jeho skutočnostný reflex. (K rytmickej a sémantickej interpretácii básne V. V. Majakovského Ľavý pochod.) - Slavica Slovaca, 8, 1973, s. 419-427, rus. res. s. 427.
 6. O transliterácii a preklade slovenských vlastných mien do ruštiny. - Ruštinár, 8 (21), 1973, s. 5-9.
 7. Vichy - vichyjský, vichistický. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 319-320. - Tamže: O výslovnosti slov cuikanie, šuikanie (s. 381-382).
 8. Przegląd bibliograficzny za rok 1969. - Rocznik Slawistyczny, 34, 1973, s. 145-501 (spoluautor).
 9. Sedemdesiatka Antona Boleka. - Východoslovenské noviny, 11.4.1973, s. 4.
 10. Nekompromisný hľadač vedeckej pravdy. Ľudovít Novák 65-ročný. - Východoslovenské noviny, 16.10.1973, s. 3.

1974

 1. Fonologické zaťaženie protikladu znelosť - neznelosť v spisovnej slovenčine. - In: Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1974, s. 53-69.
 2. Fonologický rozbor zámenných a číslovkových relačných morfém. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 117-127, nem. res. s. 127.
 3. Fonologická úvaha o adverbiálnych relačných morfémach. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 343-349.
 4. O morfonologickej interpretácii predložiek a predpôn v spisovnej slovenčine. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 23-24. 1971-1972. Red. Š. Ondruš. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, s. 115-118.
 5. Typy neutralizácií v slovenskom fonologickom systéme. - In: Studia Academica Slovaca. 3. Prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1974, s. 405-417.
 6. O niektorých jazykovo-rytmických osobitostiach Horovovej Balady o sne. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 261-267 (spoluautor).
 7. Kováčikova básnická hra na inovácie. - Kultúra slova, 8, 1974, s. 331-335.
 8. Apelovosť výpovede najmladšej generácie povstaleckých básnikov. - Kultúra slova, 8, 1974, s. 227-232.
 9. Údernosť verša V. V. Majakovského. - In: Revolučnosť a literatúra. Zborník štúdií a príspevkov na tému KSČ a literatúra. Red. I. Vaško. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, s. 83-86.
 10. Vykanie v slovenčine. - Nedeľná Pravda, 7, 1974, č. 9, s. 6.
 11. Z frekvenčného výskumu slovenčiny. - Východoslovenské noviny, 23, 1974, príl. č. 3, s. 2; príl. č. 6, s. 2; príl. č. 26, s. 2. -Tamže: O výslovnosti zámenných tvarov tí, tie (príl. č. 9, s. 2). - O slove hliva (príl. č. 10, s. 2).
 12. Przegląd bibliograficzny za rok 1970. - Rocznik Slawistyczny, 25, 1974, s. 81-425 (spoluautor).
 13. Súpis prác prof. Ľudovíta Nováka za roky 1929-1973. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 16. Red. M. Chmelárová. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1974, s. 433-445.
 14. Životné jubileum prof. Ľudovíta Nováka. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 16. Red. M. Chmelárová. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1974, s. 431-433 (k 65. narodeninám).
 15. Samo Mazúr šesťdesiatpäť ročný. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 171-172.

1975

 1. K fonologickému protikladu F-V v spisovnej slovenčine. - Rocznik Slawistyczny, 36, 1975, s. 61-65, fr. res. s. 65-66.
 2. Výslovnosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ pred e, i, í, ia, ie, iu. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 18-21.
 3. Niektoré kombinačné zákonitosti slovenčiny. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 110-113.
 4. Spoluhláskové skupiny a fonologické protiklady. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 204-207.
 5. Osobitosti pri znelostnej asimilácii v slovenčine. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 76-78.
 6. Morfonologický náčrt koncoviek adjektiválií v spisovnej slovenčine. - In: Jazykovedný zborník. Z príležitosti VII. slavistického kongresu vo Varšave. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 4. Red. Ľ. Novák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975, s. 43-50, rus. a angl. res. s. 51.
 7. Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny. - In: Studia Academica Slovaca. 4. Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1975, s. 373-393.
 8. Dvojtvary v skloňovaní maskulín v literatúre 80. a 90. rokov 19. storočia. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 10-20.
 9. Dvojtvary feminín a neutier v literatúre 80. a 90. rokov 19. storočia. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 85-91.
 10. Zamyslenie nad vzťahom výrazu a významu v poézii Laca Novomeského. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 38-43.
 11. O vzťahu k spisovnému jazyku. - Východoslovenské noviny, 24, 1975, príl. č. 23, s. 2.
 12. O jazykových funkciách. - Prešovské noviny, 18, 1975, č. 30, s. 2. - Tamže: Vyslovovať s nami, či z nami? (č. 45, s. 2). - Znelostná asimilácia v slovenčine (č. 59, s. 2). - Výslovnosť a štýl (č. 63, s. 2). - O výslovnosti zámenných tvarov tí, tie (č. 77, s. 2).
 13. Przegląd bibliograficzny za rok 1971. - Rocznik Slawistyczny, 36, 1975, s. 113-520 (spoluautor).

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch: Kultúra slova, 1, 1967 - 9, 1975 (člen red. rady).

Redakčná činnosť v publikáciách: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám, Bratislava 1969 (člen red. rady, výkonný redaktor).