MLACEK JOZEF

Nar. 30.7.1937, Teplička nad Váhom, okr. Žilina. Študoval v r. 1955-1959 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (slovenský jazyk - história). V r. 1959-1963 pôsobil na Strednej priemyselnej škole textilnej a papiernickej v Ružomberku (profesor), v r. 1963-1973 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (asistent), 1973-1974 na Univerzite 17. novembra v Bratislave (asistent), od r. 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (asistent, docent). 1968 PhDr., 1972 CSc., 1980 doc. V r. 1956 pôsobil na Jedenásťročnej strednej škole v Púchove, okr. Považská Bystrica. 1972 Cena SAV za popularizáciu vedy, 1973 Cena SAV (člen autorského kolektívu). 1979 vzorný pracovník SAV. V r. 1963-1973 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Prešove, v r. 1973-1974 Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva pobočky Univerzity 17. novembra v Bratislave (asistent), v r. 1974-1985 Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (asistent, docent), od r. 1985 Katedry slovenského jazyka FF UK v Bratislave (docent). Od r. 1987 lektor slovenského jazyka na Filozofickej fakulte univerzity v Novom Sade, Juhoslávia. V r. 1981-1987 vedecký tajomník Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Od r. 1985 člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, 1987 Bronzová medaila Univerzity Komenského v Bratislave.

Pracuje v oblasti výskumu slovenského spisovného jazyka, najmä frazeológie a syntaxe.

1961

 1. Návrh úsekovej normy názvoslovia pre bavlnárske krosná. - Rozhľady po technike, ekonomike a organizácii výroby, 1, 1961, č. 4, s. 1-8 (spoluautor).

1962

 1. Poznámky k písaniu úvodzoviek. - Slovenská reč, 42, 1962, s. 349-352.
 2. /Rybajzňa./ - Kultúrny život, 17, 1962, č. 31, s. 12.

1963

 1. Opäť o písaní vlastných mien. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 108-111.
 2. Zhoda viacnásobného podmetu a prísudku. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 214-217.
 3. Slovenčina je náš najväčší problém. - Učiteľské noviny, 13, 1963, č. 41, s. 2.
 4. Prínos do teórie a praxe. /F. Miko, Rod, číslo a pád podstatných mien, Bratislava 1962./ - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 9, 1962, s. 160 (ref.).

1964

 1. Na okraj našej interpunkcie. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 225-227.
 2. Parentéza a jej členenie. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 279-285.
 3. Mihálikove Tŕpky a ich jazyk. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 79-85.
 4. STM a vzorná výslovnosť. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 10, 1963/64, s. 158.
 5. Ide o dobrú slovenčinu. - Prešovský vysokoškolák, 9, 1963/64, č. 8, s. 16.

1965

 1. K výskytu niektorých syntaktických konštrukcií v slovenčine. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 215-219.
 2. Viacnásobné vetné členy v diele A. Matušku. - Slovenská reč, 10, 1965, s. 80-88.
 3. O frekvencii jazykových prostriedkov a o jej štylistickej platnosti. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 330-335.
 4. Nová učebnica skladby. /J. Bauer - M. Grepl, Skladba spisovné češtiny, Praha 1964./ - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 11, 1964/65, s. 222-223 (ref.).

1966

 1. O osobitných typoch spojení viet. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 26-36.
 2. K syntaxi v súčasnej slovenskej poézii. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 335-340.
 3. O frekvencii syntaktických konštrukcií v próze pre mládež. - In: Jazyk a umelecké dielo. Sborník z konferencie o jazyku a štýle. Red. J. Ružička. Bratislava, Mladé letá 1966, s. 178-181.
 4. Vsuvka v diele Alexandra Matušku. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 211-218.
 5. Poznámka k písaniu veľkých písmen. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 13, 1966/67, s. 61-62.
  1. Zarębina, Kształtowanie się systemu jazykowego dziecka, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 206-208 (ref.).
 6. O slovenskej syntaxi súhlasne a polemicky. /J. Orlovský, Slovenská syntax, 2. vyd., Bratislava 1965./ - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 17, 1965/66, s. 203-204 (rec.).
 7. Monografia o slovoslede a vetoslede. /J. Mistrík, Slovosled a vetosled v slovenčine, Bratislava 1966./ - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 13, 1966/67, s. 95-96 (ref.).
 8. Štúdie o štýle. /Jazykovedné štúdie. 8. Spisovný jazyk - štylistika, Bratislava 1965./ - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 12, 1965/66, s. 175-176 (ref.).

1967

 1. O viacnásobnosti prísudku a vetného základu. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 74-78.
 2. Začiatok odseku v monologickom texte. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 335-341.
 3. K básnickej reči Jána Stachu. - Krok, 1967, č. 6, s. 23-26.
 4. Kozef Kot, Poslední. - In: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 103-110.
 5. Ladislav Ťažký, Dunajské hroby. - In: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 95-102.
 6. Príprava učiteľa slovenčiny na filozofickej fakulte. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 221-225.
 7. Súčasná spisovná slovenčina. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 76-77.
  1. Pisarkowa, Predykatywność określeń w polskim zdaniu, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 193-194 (ref.).
 8. Ešte o Morfológii slovenského jazyka. Morfológia slovenského jazyka, red. J. Ružička, Bratislava 1966. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 14, 1967/68, s. 30-31 (upozornenie na niektoré fakty všeobecnejšieho rázu).
 9. O jazyku v obchodnej korešpondencii. /J. Hrivnák - J. Béreš, Vzorník podnikovej obchodnej korešpondencie, Bratislava 1966./ - Kultúra slova, 1, 1967, s. 121-123 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 10. Tretí raz o Džingischánovi. - Kultúrny život, 22, 1967, č. 37, s. 12.
 11. Znova o preberaní cudzích slov. - Pravda, 20.5.1967, s. 2. - Tamže: Ide o správny vzťah k jazyku (16.9., s. 2).

1968

 1. Syntax frazeologických jednotiek. - Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 65-75.
 2. O hovorenej slovenčine v Popradskom okrese. - In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 10. Red. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1968, s. 333-338.
 3. O prehovorovej modifikácii určovacích vzťahov. - In: Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu. Red. J. Dzurenda et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 141-147, rus. res. s. 147, angl. res. s. 147-148.
 4. O jednom type viacnásobného prívlastku. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 21-25.
 5. O prístavkovej vedľajšej vete. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 347-349.
 6. Interpretácia básne J. Stachu Obrad s plameňom. - Romboid, 3, 1968, č. 4, s. 28-30. - Znova odtlačené in: O interpretácii umeleckého textu. 2. Zborník Kabinetu literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre. Red. J. Kopál - T. Szilka. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970, s. 46-48.
 7. O syntaxi trilógie Ľuda Ondrejova. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 73-79.
 8. K využitiu frazeológie v súčasnej slovenskej poézii. - Romboid, 3, 1968, č. 3, s. 60-63.
 9. O štýlovom určení maturitnej úlohy. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 15, 1968/69, s. 29-30.
 10. Frazeológia v škole. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 14, 1967/68, s. 292-294.
 11. Poznámky k jazyku prekladov z ruštiny. - In: O medziliterárnych vzťahoch. Red. I. Sedlák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 241-242.
 12. Kniha pre každého slovenčinára. /J. Oravec, Väzba slovies v slovenčine, Bratislava 1967./ - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 14, 1967/68, s. 189-190 (ref.).
 13. O interpunkcii. - Pravda, 23.2.1968, s. 7.

1969

 1. Frazeológia v Slovenskom frazeologickom slovníku P. Tvrdého. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 332-338.
 2. Poznámky o viacnásobnosti prísudku. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 49-53.
 3. Poznámky ku klasifikácii bezspojkového súvetia. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 88-90.
 4. Elipsa slovesa byť v slovenskej próze. - In: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám. Red. P. Buganič et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 211-218, angl. res. s. 218.
 5. Básnické prirovnanie v slovenskej poézii. - Romboid, 4, 1969, č. 3, s. 47-53.
 6. Poznámky k rozboru básnického prirovnania. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 15, 1968/69, s. 268-272.
 7. Voprosy frazeologii i sostavlenija frazeologičeskich slovarej. Materialy IX. vsesojuznogo koordinacionnogo soveščanija, Baku 1968. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 199-202 (ref.).
 8. Vtipne i vážne o jazykovej kultúre. /J. Chloupek, Pověry o češtině, Brno 1968./ - Slovenská reč, 34, 1969, s. 383-385 (ref.).
 9. Monografia o jazykovej kompozícii. /J. Mistrík, Kompozícia jazykového prejavu, Bratislava 1968./ - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 5, s. 136-138 (ref.).
 10. Členenie textu. - P 24 - Pravda na víkend, 2, 1969, č. 14, s. 6. - Tamže: Ako pristupovať k frazeológii (č. 46, s. 6). - Gramatika vo frazeológii (č. 47, s. 6).
 11. Štylistický seminár v Prešove. - Jazykovedné aktuality, 1969, č. 3-4, s. 20-21 (správa o seminári konanom dňa 17.4.1969).
 12. Zomrel profesor Štefan Tóbik. - Jazykovedné aktuality, 1969, č. 3-4, s. 69-70.

1970

 1. Náčrt hláskoslovia a tvaroslovia v nárečí Tepličky nad Váhom. - In: Vlastivedný zborník Považia. 10. Red. V. Kristenová. Martin, Osveta 1970, s. 129-141.
 2. Základné typy ustáleného prirovnania. - Jazykovedný časopis, 2l, 1970, s. 172-188.
 3. Fakultatívne členy frazeologickej jednotky. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 205-213.
 4. Slovnodruhová charakteristika fakultatívnych členov frazeologizmov. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 280-284.
 5. Gramatika ako zábava. /W. Gawdzik, Gramatyka na wesołe, Wraszawa 1969./ - Kultúra slova, 4, 1970, s. 181-183 (ref.).
  1. Miko, Estetika výrazu. Teória výrazu a štýl, Bratislava 1969. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 235-237 (ref.).
 6. Monografia o skladbe súvetia. /S. J. Kriukov - L. J. Maksimov, Sintaksis složnogo predloženija, Moskva 1969./ - Ruštinár, 2 (18), 1970, s. 250-252 (ref.).
 7. Esejistický o jazyku. /Dvanáct esejů o jazyce, Praha 1970./ - Slovenské pohľady, 86, 1970, č. 8, s. 115-117 (ref.).
 8. Nová štylistika slovenčiny. /J. Mistrík, Štylistika slovenského jazyka, Bratislava 1970./ - Romboid, 5, 1970, č. 4, s. 47-49 (ref.).
 9. Viacvýznamovosť frazeologizmov. - Pravda na víkend, 3, 1970, č. 15, s. 6. - Tamže: Voľné a ustálené spojenia (č. 25, s. 16). - Tvary ustálených spojení (č. 46, s. 17).

1971

 1. The Linguistic Sign and the Phraseological Unit. - In: Prešov Studies in Linguistics. Red. Ľ. Novák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 7-30, slov. res. s. 31.
 2. O variantoch a aktualizácii frazeologizmov. - In: Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1971, s. 20-29.
 3. Ľudová frazeológia a spisovný jazyk. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 289-293.
 4. Básnická aktualizácia frazeológie. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 235-241.
 5. Poznámky k vztfahu vety a syntagmy. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 33-38.
  1. Miko, Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie, Bratislava 1970. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 56-58 (ref.).
 6. Issledovanija po sovremennomu russkomu jazyku, Moskva 1970. - Slavica Slovaca, 6, 1971, s. 284-287 (ref.).
 7. Porovnávacia skladba ruštiny. /J. Svetlík, Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim, Bratislava 1970./ - Ruštinár, 6 (19), 1971, s. 222-224 (rec.).
   1. Babkin, Russkaja frazeologija, jejo razvitije i istočniki, Leningrad 1970. - Jazykovedný časopis, 22, 1971, s. 111-113 (ref.).
 8. Štylistika ako „poetická syntax“. /A. I. Jefimov, Stilistika russkogo jazyka, Moskva 1969./ - Ruštinár, 6 (19), 1971, s. 125-127 (rec.).
 9. Stručná česká štylistika. /A. Jedlička - V. Formánková - M. Rejmánková, Základy české stylistiky, Praha 1971./ - Slovenské pohľady, 87, 1971, č. 5, s. 156-159 (ref.).
   1. Rojzenzon - A. M. Bušuj, Materialy k obščej bibliografii po voprosam frazeologii 2, Samarkand 1970. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 387-388 (ref.).
 10. Ustálené výrazy so zámenami. - Nedeľná Pravda, 4, 1971, č. 28, s. 6. - Tamže: Ustálené výrazy s číslovkami (č. 30, s. 6).

1972

 1. Zo syntaxe frazeologických jednotiek. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972. 78, /3/ s.
 2. Výskum hovorenej slovenčiny v záp. Spiši. - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1975. Red. J. Horecký. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV 1972, s. 107-117.
 3. Podoby inverzie. - Slovenská reč, 31, 1972, s. 129-140.
 4. Voprosy frazeologii. 3. Trudy Samarkandskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Ališera Navei, Samarkand 1970. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 85-89 (ref.).
   1. Kunin, Angliskaja frazeologija. (Teoretičeskij kurs.) Moskva 1970. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 206-209 (rec.).
 5. Problematika syntaktických vzťahov a syntagiem (v Gramatike sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, red. N. Ju. Švedova, Moskva 1970). - Ruštinár, 7 (20), 1972, s. 166-170 (rec.).
 6. Problematika jednoduchej vety (v Grammatike sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, red. N. Ju. Švedova, Moskva 1970). - Ruštinár, 7 (20), 1972, s. 231-235.
 7. Štýl a štylistika z nadhľadu i v praxi. /K. Hausenblas, Výstavba jazykových projevů a styl, Praha 1972./ - Slovenské pohľady, 88, 1972, č. 10, s. 142-145 (ref.).
 8. Monografia o doplnku. /J. Kačala, Doplnok v slovenčine, Bratislava 1971./ - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 18, 1971/72, s. 192, 3. s. obálky (ref.).
 9. 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Red. G. Horák, Bratislava 1971. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 181-183 (rec.).
  1. Findra, Rozbor štýlu prózy. Prostriedky a postupy Jašíkovho individuálneho štýlu, Bratislava 1971. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 119-121 (ref.).
 10. Doplnky k bibliografii do r. 1969. - Biulleten po frazeologii, 1. Red. L. I. Rojzenzon. Samarkand, Ministerstvo vysšego i srednego speciaľnogo obrazovanija Uzbekskoj SSR 1972, s. 163.
 11. Belo Letz a jeho dielo. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 314-318 (nekrológ).
 12. Vlado Uhlár šesťdesiatročný. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 366-368.

1973

 1. Frazeologická jednotka a zámená. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 168-182, rus. res. s. 182-183.
 2. Frazeologické jednotky v novinových titulkoch. - Kultúra slova, 7, 1973, s. 193-199.
 3. Frazeológia v próze pre mládež. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 20, 1973/74, s. 72-75.
 4. Frazeológia v rozprávkach Pavla Dobšinského. - Kultúra slova, 7, 1973, s. 19-25.
 5. O frekvencii vetných členov v súvislom texte. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 93-96.
 6. Prostoje predloženije v sovremennom russkom jazyke, Saratov 1972. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 376-380 (rec.).
  1. Bauer - M. Grepl, Skladba spisovné češtiny, Praha 1972. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 121-123 (rec.).
 7. Voprosy frazeologii IV, Samarkand 1971. - Slavica Slovaca, 8, 1973, s. 99-101 (ref.).
 8. Voprosy frazeologii V. Časť pervaja, Samarkand 1972. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 209-212 (ref.).
 9. Dvojice spojok v súvetí. - Nedeľná Pravda, 6, 1973, č. 41, s. 6. - Tamže: Sovietska frazeológia a jej podnety (č. 46, s. 6).

1974

 1. Frazeologická jednotka a jej hranice. - In: Studia Academica Slovaca. 3. Prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1974, s. 201-217.
 2. Reduplikované častice a frazeológia. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 204-212.
 3. Frazeológia v denníku Pravda. - Otázky žurnalistiky, 17, 1974, č. 4, s. 33-40.
 4. Funkcia niektorých slovenských kategórií v ustálených spojeniach. - In: Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1974, s. 215-221.
 5. Syntax prvých dedinských poviedok M. Kukučína. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 149-158.
 6. O niektorých syntaktických prostriedkoch odborného štýlu. - Kultúra slova, 8, 1974, s. 324-330.
 7. Na pomoc vyučovaniu ruskej skladby. /A. K. Fedorov, Trudnyje voprosy sintaksisa, Moskva 1972./ - Ruštinár, 9 (22), 1974, s. 61-63 (ref.).
 8. Príručka slovenského pravopisu pre školy. /J. Oravec - V. Laca, Príručka slovenského pravopisu pre školy, Bratislava 1973./ - Kultúra slova, 8, 1974, s. 184-187 (rec.).
  1. Kočiš, Zložené súvetie v slovenčine, Bratislava 1973. - Slavica Slovaca, 9, 1974, s. 332-334 (rec.).
 9. Slovo a slovník, Bratislava 1973. - Slavica Slovaca, 9, 1974, s. 89-92 (ref.).
 10. Voprosy frazeologii V. Časť vtoraja, Samarkand 1972. - Jazykovedný časopis, 23, 1974, s. 90-92 (ref.).
 11. Voprosy frazeologii VI. Vostočnoslavianskaja dialektnaja frazeologija i frazeografija, Samarkand 1972. - Slavica Slovaca, 9, 1974, s. 343-344 (ref.).
 12. Nové periodikum o frazeológii v sovietskej jazykovede. /Biuleteň po frazeologii 1, Samarkand 1972./ - Slovenská reč, 39, 1974, s. 55-57 (ref.).
 13. Klad a zápor vo frazeológii. - Nedeľná Pravda, 7, 1974, č. 21, s. 6.
 14. Ustálené číslovkové výrazy. - Práca, 4.3.1974, s. 3. - Tamže: Lámať si hlavu o niečom? (27.5., s. 3). - Kapitola sama pre seba (2.12., s. 3).

1975

 1. Vnútorná syntax frazeologických jednotiek. - In: Jazykovedný zborník. Z príležitosti VII. slavistického kongresu vo Varšave. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník.4.) Red. Ľ. Novák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975, s. 87-104, rus. a angl. res. s. 105.
 2. Z terminológie slovenskej frazeológie. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 136-142.
 3. O slovenskej frazeologickej terminológii. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 228-235.
 4. Z problematiky slovenskej frazeologickej terminológie. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 326-333.
 5. O jazyku diel Alexandra Matušku. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 260-264.
 6. Sovremennoje sostojanije izučenija slovackoj frazeologii i zadači daľnejšego issledovanija v etoj oblasti. - In: Voprosy frazeologii. 9. Red. L. I. Rojzenzon. Samarkand, Ministerstvo vysšego i srednego speciaľnogo obrazovanija Uzbekskoj SSR 1975, s. 51-63.
   1. Kosovskij, Obščeje jazykoznanije. Učenije o slove i slovarnom sostave jazyka, Minsk 1974. - Jazykovedný časopis, 26, 1975, s. 93-95 (ref.).
 7. Dve práce zo všeobecnej frazeológie. /1. M. M. Kopylenko - Z. D. Popova, Očerki po obščej frazeologii, Voronež 1972. - 2. L. I. Rojzenzon, Lekcii po obščej i russkej frazeologii, Samarkand 1973./ - Jazykovedný časopis, 26, 1975, s. 199-203 (ref.).
 8. Komplexný rozbor ukrajinskej frazeológie. /L. G. Skrypnyková, Frazeologija ukrajinskoji movy, Kyjiv 1973./ - Slavica Slovaca, 10, 1975, s. 94-98 (ref.).
 9. Tretí zväzok bibliografie frazeologických prác v ZSSR. /L. I. Rojzenzon - A. Bušuj - S. I. Rojzenzon, Bibliografičeskij ukazateľ literatury po voprosam frazeologii 3, Samarkand 1974./ - Slovenská reč, 40, 1975, s. 378-379 (ref.).
 10. Frazeologické zvraty. - Práca, 27.1.1975, s. 3. - Tamže: Ťahať za kratší koniec (2.6., s. 3).
 11. Štýly súčasnej spisovnej slovenčiny. - Československý svet, 30, 1975, č. 1, s. 7. - Tamže: Frazeológia v spisovnej slovenčine (č. 3, s. 7).

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch: Slovenská reč, 32, 1967 - 40, 1975 (člen red. rady).

Redakčná činnosť v publikáciách: Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu, Bratislava 1968 (člen red. rady, výkonný redaktor). - Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám, Bratislava 1969 (člen red. rady).