MISTRÍK JOZEF

Nar. 2.2.1921, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica. Študoval v r. 1954-1958 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - ruský jazyk). 1961 CSc., 1963 PhDr., 1968 doc., 1969 DrSc., 1979 prof. Pôsobil v r. 1941-1943 na Základnej škole v Španej Doline, v r. 1943-1949 na Obchodnej akadémii v Trenčíne, v r. 1949-1954 na Vyššej hospodárskej škole v Bratislave (profesor), v r. 1954-1960 na Štátnom stenografickom ústave v Bratislave (výskumný pracovník a riaditeľ), v r. 1961-1965 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (vedecký pracovník), od r. 1965 pracovník Oddelenia matematickej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia), potom pracovník Katedry slovenského jazyka FF UK (docent, profesor). V r. 1969-1971 pôsobil na univerzite v Kolíne nad Rýnom, NSR (hosťujúci profesor), v r. 1972 na Štátnej univerzite M. V. Lomonosova v Moskve, v r. 1975-1977 na univerzite v Sheffielde a v Oxforde (hosťujúci profesor). V r. 1964-1966 tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1973-1976 prvý podpredseda a od r. 1981 predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Od r. 1970 člen Komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov a Komisie pre poetiku a štylistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V r. 1971-1982 člen a od r. 1982 predseda Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií v odbore slovenský jazyk, Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií v odbore teória vyučovania slovenského jazyka a Komisie pre obhajoby doktorských dizertácií v odbore slovenský jazyk, v r. 1971-1984 člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertácií v odbore všeobecná jazykoveda, v r. 1976-1981 člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií v odbore český jazyk, od r. 1985 člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín. Od r. 1972 riaditeľ letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Od r. 1982 člen Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. Od r. 1984 člen Slovenskej pravopisnej komisie. Predseda zboru pre umelecký prednes pri Osvetovom ústave v Bratislave, predseda porôt viacerých súťaží v prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, Štúrova Modra, Vansovej Lomnická, Wolkrov Prostějov). 1965 Pamätná medaila SNP, 1980 Zlatá medaila SZM, 1981 Medaila Univerzity Komenského, 1984 Zlatá medaila Slovenského literárneho fondu, 1984 Medaila cti a vďaky Filozofickej fakulty univerzity v Káhire, 1984 zaslúžilý pracovník kultúry. 1984 Cena vydavateľstva Mladé letá, medaila J.A.Komenského.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka (lexikológia, morfológia, syntax, štylistika), v oblasti všeobecnej jazykovedy (matematická jazykoveda) a v oblasti teórie vyučovania slovenského jazyka.

1953

 1. Máme slovenskú štatistiku frekvencie slov. - Slovenský stenograf, 8, 1953/54, s. 85-86.
 2. Reforma slovenského pravopisu a stenografie. - Slovenský stenograf, 8, 1953/54, s. 37-39.

1954

 1. Štatistické dáta o frekvencii slov v slovenčine. - Slovenský stenograf, 8, 1953/54, s. 105-107.
 2. K zásade názornosti pri vyučovaní slovenskej syntaxe. - Zprávy jazykového odboru Slovenského stenografického a jazykového ústavu, 2, 1954/55, s. 51-56.
 3. Názornosť pri vyučovaní v ĽKR. - Ľudové kurzy ruštiny, 2, 1954, č. l, s. 5-7.
 4. Metodika písania v ĽKR. (Pomocný materiál na tému aktívu inštruktorov.) - Ľudové kurzy ruštiny, 2, 1954, č. 2, s. 10-12. - Odtlačené aj v publikácii: Metodika Ľudových kurzov ruštiny, Bratislava, Slovenský výbor ČSSP, 1954.
 5. Poznámky k metodike písania v ĽKR. - Ľudové kurzy ruštiny, 2, 1954, č. 8-9, s. 8-10.

1955

 1. Ruština. Učebnica pre ľudové kurzy ruštiny. 1-3. 1. vyd. Martin, Osveta 1955. 168, /2/ + 138, /2/, + 173 /2/ s. (spoluautor).
 2. Metodické komentáre k učebnici Ruština I pre ĽKR. 1. vyd. Martin, Osveta 1955. 46, /1/ s.
 3. K funkcii slova v hovorenom prejave. - Slovensky stenograf, 9, 1954/55, s. 105-106.
 4. Poznámky k metodike ruského jazyka v ĽKR. - Učiteľské noviny, 5, 1955, č. 46, s. 6.
 5. Vysvetľovanie a precvičovanie učiva. - Ľudové kurzy ruštiny, 3, 1955, č. 4, s. 13-15.

1957

 1. Jazykové okienko. 1. 1. vyd. Bratislava, Československý rozhlas 1957. 62 s.
 2. Poznámky k metodike slovosledu. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 3, 1957, s. 321-325.
 3. Poznámky k postupu na prvej hodine ĽKR. - Ľudové kurzy ruštiny, 5, 1957, č. 9-10, s. 9-10.
 4. Výskum úrovne poslucháčov ĽKR v písaní a pravopise. - Ľudové kurzy ruštiny, 5, 1957, č. 9-10, s. 11-13.
 5. O používaní predložky po na rozdiel od predložky pre. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 3, 1957, s. 31. - Tamže: O predložkách u a pri (s. 31-32). - Neni = nie je (s. 31). - O minútu či za minútu? (s. 32). - Slová na -ľovať a -lovať (s. 84). - „Procento“ - percento (s. 84). - Značí, či znamená? (s. 84). - Správne používanie slova nechať (s. 84). - „Za prvé“ - po prvé (s. 84). - Dvoma - „dvomi“ - troma, tromi (s. 84). - „Sošit, sostaviť...“ zošit, zostaviť... (s. 84). - Na internáte - do internátu (s. 147). - Je treba - treba (s. 147). - Hráte na husle, či na husliach? (s. 147). - O koncovke -ský (s. 147-148). - Lebo nie je alebo (s. 148). - O koncovke -ik, -ík (s. 148). - Liniár - linonár - pravítko (s. 148). - Padnul - padol (s. 148). - Neužívajte modrý atrament (s. 148). - Nezamieňajte okrem a mimo (s. 148). - Sestrine a bratove pero (č. 4, 3. s. obálky; v ďalšom určenie strán pri číslach sa týka obálok). - Strašne zlatý (č. 4, s. 3). - Moc malý (č. 4, s. 3). - Staviť sa - zastaviť sa (s. 4, s. 3). - Než - kým (č. 4, s. 3). - Máme v slovenčine slovo zahájiť? (č. 4, s. 3). - Ešte niekoľko slov (č. 4, s. 3). - Násobiteiia - násobitele (č, 4, s. 2). - Ešte niekoľko výrazov (č. 4, s. 3). - Špatný - škaredý (č. 6, s. 3). - V kníhkupectve stála fronta? (č. 6, s. 3). - Nedajte si šiť oblek dľa miery: (č. 6, s. 3). - Smieť - smú (č. 6, s. 3). - Nepíšte s ceruzkou, ani s perom (č. 6, s. 3). - Jak, ak - ako (č. 6, s. 3). - V zelovoci, či v zelovoce? (č. 6, s. 3). - Kedy píšeme pred ako čiarku (č. 6, s. 3). - Kedy - keď (č. 6, s. 3). - Vidieť, rozumeť? (č. 6, s. 3). - Ľudom, či ľuďom? (č. 8, s. 3). - Písať v dátume čiarku? (č. 8, s. 3). - Tí, títo, tie, tieto (č. 8, s. 3). - A tiež i... (č. 8, s. 3). - Zrovnávať - porovnávať (č. 8, s. 3). - Ešte niekoľko slov (č. 8, s. 3). - Na vyjadrenie účelu používame predložku „na“ a nie „k“ (s. 340). - Cestou - prostredníctvom (s. 340). - Sem - tu (s. 340). - Zem - krajina (s. 340).
 6. O slohových vrstvách slov. - Slovenský stenograf, 12, 1957/58, s. 9. - Tamže: O reťazení vedľajších viet toho istého druhu (s. 9). - O dvoch predložkách vedľa seba (s. 10). - Tautológia (s. 28). - O slovoslede niektorých modálnych častíc vo vete (s. 28). - Čo je to gnómický prézens (s. 28). - Šablónovitosť a frázovitosť prejavov (s. 42). - Rozpor medzi slovesným vidom a obsahom vety (s. 42). - O väzbách slovies „záležať“ a „závisieť“ (s. 42-43). - O slovesno-menných väzbách (s. 64). - Vidové varianty v štýloch (s. 64-65).

1958

 1. Kapitoly z gramatiky, štylistiky a pravopisu. (Jazykové okienko. 2.) 1. vyd. Bratislava, Československý rozhlas 1958. 83 s.
 2. Enklitiky v slovenčine. - In: Jazykovedné štúdie. 3. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1958, s. 277-293.
 3. Problém vyučovania interpunkcie. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 4, 1958, s. 132-136.
 4. O bulharských učebniciach ruštiny pre kurzy. - Ľudové kurzy ruštiny, 6, 1958, č. 6, s. 25-26.
 5. Zasadať... - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 4, 1958, s. 32. - Tamže: Jeden a pol ráz či jeden a pol raza? (s. 31). - V krátkom čase - o krátky čas (s. 31-32). - Chutiť - chutnať (s. 32). - Usilovať sa (s. 32). - Priemyseľ - priemysel (s. 32). - Mimo. Dielčí - čiastkový (s. 32). - Cukráreň - cukrárňa? (s. 32). - Matkine slová? (s. 32). - Koľaje - koľajnice (s. 32). - Trojdenný výlet, či trojdňový (č. 2, 3. s. obálky; v ďalšom určenie strán pri číslach sa týka obálok). - Roka - roku (č. 2, s. 3-4). - Sedem ráz - sedemkrát (spolu či osobitne?) (č. 2, s. 4). - Až - ak (č. 2, s. 4). - Ako píšeme slovo napríklad (č. 2, s. 4). - Cieľom čoho sme sa zišli? (č. 2, s. 4). - Malinovka, slivka, plávky (č. 2, s. 4). - Nikdy 2. diele, ale diely (č. 2, s. 4). - Treba predložky opakovať? (č. 3, s. 3-4). - Žeby - že by (č. 3, s. 4). - Ako je to so slovom „vada“? (č. 4, s. 3-4). - Sú slová „šetriť“ a „sporiť“ synonymá? (č. 4, s. 4). - Brániť, obrana - chrániť... (č. 5, s. 3). - Máme príponu -ľavý, či -lavý? (č. 5, s. 3). - Silná kniha? (č. 5, s. 4). - Pondelkový - pondelňajší (č. 6, s. 3-4). -Von - vonku (č. 6, s. 4). - Slovesné podstatné meno vo vete (č. 7, s. 3). - Budúci čas ako štylistický prostriedok (č, 7, s. 3-4). - Prítomný čas slovies ako štylistický prostriedok (č. 7, s. 4). - Rozpor medzi slovesným vidom a obsahom vety (č. 8, s. 3). - Šablónovitosť a frázovitosť prejavov (č. 8, s. 3). - Tautológia a pleonazmus (č. 8, s. 3-4). - O slovesno-menných väzbách (č. 8, s. 4). - Týždenná alebo týždňová dovolenka? (č. 9, s. 3-4). - Eufónia a kakofónia v jazykovom prejave (č. 10, s. 3). - Chýbal - chyboval - chybel - chybil (č. 10, s. 3-4). - O dvojici predovšetkým - najmä (č. 10, s. 4).
 6. O predpone „pre“ a „prie“. - Slovenský stenograf, 13, 1958/59, s. 7. - Tamže: Trojdenný výlet, či trojdňový výlet? (s. 7-8). - Nasledovný, či nasledujúci? (s. 8). - Je správny výraz prevádzať? (s. 8). - Týždenná alebo týždňová dovolenka? (s. 21-22). - Von - vonku (s. 22-23). - Máme príponu -ľavý, či -lavý? (s. 42). - Silná kniha (s. 42-43). - Brániť, obrana... chrániť - ochrana... (s. 56-57).
 7. O jednočlenných vetách. - Slovenský stenograf, 12, 1957/58, s. 76. - Tamže: Spojka „a“ plus častice „i, aj“ (s. 87-88). - Budúci čas ako štylistický prostriedok (s. 88-89). - Prítomný čas slovies ako štylistický prostriedok (s. 106). - O používaní zámen tento, táto, toto (s. 107). - Funkcia deminutívnych prípon (s. 122-123). - „Vzťažné“ vety vyjadrujúce samostatný dej (s. 123). - O nespisovných výrazových prostriedkoch (s. 142). - Nepreťažujme funkčne slovo len (s. 142-143). - Treba predložky opakovať? (s. 154-155).
 8. Konferencia o slovenskej skladbe. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 362-371 (správa o konferencii o otázke slovenskej skladby, konanej v dňoch 9.-11.6.1958 v Bratislave). - Ďalšia (stručná) autorova správa o tej istej konferencii pod rovnakým názvom: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 4, 1958, s. 288.

1959

 1. Základy ruštiny pre pracovníkov obchodu. 1. vyd. Praha, Vydavatelství vnitřního obchodu 1959. 97, /1/ s.
 2. K otázke častíc v slovenčine. - In: Jazykovedné štúdie. 4. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959, s. 201-228.
 3. Gramatická a lexikálna charakteristika slova len v spisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 24, 1959, s. 345-356 (spoluautor).
 4. K realizácii aktuálneho členenia. - Slovenská reč, 24, 1959, s. 193-212.
 5. O našej štatistike hlások. - Slovenský stenograf, 13, 1958/59, s. 97-98.
 6. Kolmo - zvisle. - Slovenská reč, 24, 1959, s. 313-314.
 7. O dvoch predložkách. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 5, 1959, č. 1, 3. s. obálky. - Tamže (na obálkach jednotlivých čísiel): Poď - poďme ako prísudky (č. 1, s. 3-4). - Vše (č. 1, s. 4). - Bolo pohýbať - bolo treba pohýbať (č. 1, s. 4). - Mať rád - ľúbiť - milovať (č. 2, s. 3). - Časová spojka ako u Kukučína (č. 2, s. 4). - Poznámka k častici raz (č. 2, s. 4). - Počiatok - začiatok (č. 3, s. 3-4). - O predpone „pre“ a „prie“ (č. 3, s. 4). - Je správny výraz „prevádzať“? (č. 3, s. 4). - O slovesách dívať sa, hľadieť, pozerať (č. 4, s. 3-4). - Slovesá dicendi (č. 5, s. 3-4). - Máme v slovenčine slovo pohoda? (č. 5, s. 4). - Otoč sa ku mne? (č. 6, s. 3-4). - Opytovacie zámená vo funkcii neurčitých zámen (č. 6, s. 4). - Sú slová skryť a schovať synonymá? (č. 6, s. 3-4). - Poznámky k slovu omyl (č. 7, s. 4). - Na chatu aj do chaty (č. 8, s. 3). - Rozbité sklo, či roztlčené? (č. 8, s. 3). - O slovese „riadiť“ (č. 9, s. 4). - Obyčajne - zväčša (č. 9, s. 4). - Oň, cezeň, poň, zaň... (č. 10, s. 3). - K používaniu zámen tento, táto, toto (č. 10, s. 3-4).
 8. Eufónia a kakofónia v jazykovom prejave. - Slovenský stenograf, 13, 1958/59, s. 71-72. - Tamže: Chýbal - chyboval - chybel - chybil (s. 72). - O dvojici predovšetkým - najmä (s. 92). - Mať rád
 1. Okrem nie je mimo a mimo nie je okrem. - Slovenský stenograf, 14, 1959/60, s. 8. - Tamže: Násobitele, či násobitelia? (s. 8). - Dvadsaťjeden - jedenadvadsať (s. 8). - Moc malý? (s. 8). - Staviť sa - zastaviť sa (s. 8). - Zaistiť - zabezpečiť (s. 8). - Než (s. 28). - Máme v slovenčine slovo „zahájiť“? (s. 28). - Špatný - škaredý (s. 28). - V papiernictve stála fronta? (s. 28). - Nedajte si šiť oblek dľa miery (s. 28). - Nepíšte s ceruzkou ani s perom (s. 28). - Časová spojka keď, či kedy? (s. 36). - Ľudom, či ľuďom? (s. 36). - Zrovnávať a porovnávať (s. 36). - Behom týždňa - do týždňa (s. 36). - Na obed, či na obede? (s. 50). - Nesprávne používanie častice „až“ (s. 50). - Detvanka či Detvianska? (s. 51). - Máme účelovú predložku „k“? (s. 51). - Cestou - prostredníctvom (s. 51).

1960

 1. Elipsa v diele M. Kukučína. - In: Jazykovedné štúdie. 5. K jazyku a dielu Martina Kukučína. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960, s. 89-114.
 2. Príspevok ku klasifikácii súvetí. - In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 11-12. 1959-1960. Red. E. Pauliny, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1960, s. 27-45, rus. res. s. 45-46.
 3. Priesvitný, priehľadný a priezračný. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 6, 1960, č. 1, 3. s. obálky. - Tamže (na obálkach jednotlivých čísiel): Poloha častice tiež vo vete (č. 2, s. 3). - Slová zároveň a súčasne (č. 2, s. 3-4). - Pár nie je vždy dva (č. 3, s. 4). - Asi (zo) plus číslovka (č. 3, s. 4). - Raný - ranný - raňajší (č. 4, s. 4). - Aký - ktorý v otázkach (č. 4, s. 4). - O slovách pásik a páska (č. 5, s. 4). - Jedna, dve, tri (č. 5, s. 4). - Pozorujeme a usmerňujeme frekvenciu slov (č. 6, s. 3). - Dvojaký - dvojitý (č. 6, s. 3). - Plynulý - plynný (č. 8, s. 3-4). - Používajme správne predložku cez (č. 8, s. 4). - Slovesá zvoniť a cengať (č. 9, s. 3). - Bojovať o mier? (č. 9, s. 3-4). - Jednotka - jednička (č. 10, s. 4).
 4. Keď zápor, tak zápor. - Slovenský stenograf, 14, 1959/60, s. 72. - Tamže: V krátkom čase - o krátky čas (s. 72). - Chutiť - chutnať (s. 72). - Priemyseľ - priemysel (s. 72). - Cukráreň - cukrárňa? (s. 72). - Koľaje, či koľajnice (s. 83). - Vymenovať, vyhlásiť, pokladať niečím? (s. 83-84). - Zvláštny nemusí byť vždy osobitný a naopak (s. 84). - Pred príponou -ka je tvrdé -n (s. 104). - Udretý, či udrený? (s. 104). - Nenaväzujte s nikým známosti! (s. 104). - Rozhodci, či rozhodcovia? (s. 104). - Prísaha - prisahať (s. 104). - Závisieť na niečom? (s. 117). - Obyčajne - zväčša (s. 117). - Pár nie je vždy dva (s. 145). - Asi (zo) plus číslovka (s. 145-146). - Aký - ktorý v otázkach (s. 146). - Raný - ranný - raňajší (s. 146-147).
 5. O príklonkách. - Slovenský stenograf, 15, 1960/61, s. 12-13. - Tamže: Poznámky ku koncovke -lý a -ný (s. 25-26). - O elipsách v predložkových pádoch (s. 50). - Teraz niečo „o vo vlaku napísanom liste“ (s. 50). - Nepoužívajme predložky zbytočne (s. 50). - Pracujete cez čas alebo nad čas? (s. 50). - K charakteristike ústneho prejavu (s. 60-61).

1961

 1. Praktická slovenská štylistika. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1961. 198 s. - 2. vyd. (upravené a zrevidované) 1963. 196, /4/ s.
 2. Intonácia rozhlasovej reči. Študijný zošit Metodického kabinetu č. 6. Bratislava, Československý rozhlas 1961. 50 s.
 3. Prevádzať opravu? - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 7, 1961, č. 3, 4. s. obálky. - Tamže (na obálkach jednotlivých čísiel): Poznámky k štylistickému využívaniu neurčitku (č. 5, s. 3). - O trpnom rode v slovenčine (č. 5, s. 3-4). - Tvorme priraďovacie súvetia správne (č. 6, s. 3-4). - O anakolúte, kontaminácii a zeugme (č. 6, s. 4). - Učiteľ išiel do hodiny? (č. 7-8, s. 3). - Základná deväťročná škola v Španej Doline (č. 7-8, s. 3-4). - Doba - čas (č. 7-8, s. 4). - České „celkem, během“ (č. 10, s. 4).
 4. K charakteristike písomného prejavu, - Slovenský stenograf, 15, 1960/61, s. 79. - Tamže: Ústny a písomný prejav z hľadiska stenografa (s. 102-103). - Funkcia deminutívnych prípon (s. 122-123). - „Vzťažné“ vety vyjadrujúce samostatný dej? (s. 123). - O použití tzv. polovetných väzieb (s. 129-130). - Poznámka k štýlu zápisnice a protokolu (s. 152-1593).

1962

 1. O gramatických prostriedkoch expresívnosti. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 144-159.
 2. Častice a intonácia. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 270-276.
 3. K otázke vybraných slov. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 8, 1962, s. 163-167.
 4. O časticiach. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 8, 1962, s. 36-39.
 5. Poznámky k ruskému a slovenskému slovosledu. - Ľudové kurzy ruštiny, 10, 1962, s. 213-216.
 6. Dobrodruh. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 62. - Tamže: Lesník, hájnik (s. 63-64). - Počúvate rozhlas po drôte? (s. 320). - K slovám typu bisťu, veruže, hja a pod. (s. 320). - Uspokojivé - uspokojivo (s. 376). - Na divadlo - do divadla (s. 376-377).
 7. Odpovede na šesť otázok učiteľov. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 8, 1962, č. 2, 4. s. obálky. - Tamže (na obálkach jednotlivých čísiel): Odpovede na dopyty (č. 3, s. 4). - Mám tri jablká a dvoch bratov, spolu ich je päť? (č. 4, s. 4). - Odpovede na dotazy (č. 5, s. 4). - Niekoľko odpovedí na listy učiteľov (č. 6, s. 4).
 8. Odpovede na dotazy. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 9, 1962/63, s. 64. - Tamže (na obálkach jednotlivých čísiel): Pozdrav „opakujeme“, či „opätujeme“? (č. 3, s. 3). - Čo je správne: „takisto“ alebo „tak isto“? (č. 3, s. 3). - Aké gramatické tvary používať pri známkovaní (č. 4, s. 4). - Číslica, číslo, číslovka (č. 4, s. 4).

1963

 1. Niektoré otázky jazyka súčasnej slovenskej prózy. - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 161-169.
 2. K jazyku a štýlu reportáže. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 143-155.
 3. K lyrizovanej próze poviedok Kde pijú dúhy. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 77-88.
 4. Poznámky k jazykovým prostriedkom. - In: Rozhlasová reportáž ako umelecký dokument. Fonozošit materiálov zo seminára Metodicko-výskumného kabinetu Československého rozhlasu v Bratislave č. 2. Bratislava 1963, s. 60-65.
  1. Dvonč, Bibliografia slovenskej jazykovedy za roky 1957-1960, Martin 1962. - Jazykovedný časopis, 14, 1963, s. 190-191 (ref.).
 5. /Diskusný príspevok na konferencii o vývinových tendenciách dnešnej spisovnej slovenčiny a o problémoch jazykovej kultúry, konanej v dňoch 2.-4.4.1962 v Bratislave./ - In: Jazykovedné štúdie. 1. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 61-62.
 6. Záver k diskusii. - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 178 (k diskusii o autorovom referáte Niektoré otázky jazyka súčasnej slovenskej prózy na konferencii o vývinových tendenciách dnešnej spisovnej slovenčiny a o problémoch jazykovej kultúry, konanej v dňoch 2.-4.4.1962 v Bratislave).
 7. Je v slove „proamerický“ česká predpona? - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 9, 1962/63, č. 5, 4. s. obálky. - Tamže: O kontamináciách (č. 7, 3. s. obálky).
 8. Poznámka o rozmerovom rytme. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 10, 1963/64, č. 3, 4. s. obálky. - Tamže: O slovách klasifikácia a kvalifikácia.

1964

 1. K otázke štýlov, postupov a útvarov v systematike štylistiky. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 144-151.
 2. Výboje v štýle najnovšej prózy. - Slovenské pohľady, 80, 1964, č. 10, s. 26-32. - Znovu publikované v zb. Jazyk a štýl modernej prózy. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 33-47.
 3. Prostriedky na vyjadrovanie tempa deja u Jašíka. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 10-17.
 4. Jazyk v dievčenskom románe Jediná. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 270-278.
 5. Jazykový prejav a jeho štylistické vlastnosti. - In: Štylistické rozbory umeleckých textov. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 5-17.
 6. K Jašíkovmu románu Námestie svätej Alžbety. - In: Štylistické rozbory umeleckých textov. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 141-149.
 7. O jednej Karvašovej veselohre. - In: Štylistické rozbory umeleckých textov. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 231-238.
 8. O dubletách. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 10, 1963/64, č. 5, 4. s. obálky. - Tamže: O skratke pre dekagram. - K slovu doposiaľ.
 9. Čo je litotes? - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 11, 1964/65, č. 4, 3. s. obálky.
 10. O jazyku a štýle súčasnej prózy. - Kultúrny život, 19, 1964, č. 24, s. 6 (správa o konferencii o jazyku a štýle súčasnej prózy, konanej v dňoch 4.-5.6.1964 v Smoleniciach). - Ďalšie autorove správy o tej istej konferencii: Konferencia o jazyku a štýle súčasnej prózy. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 11, 1964/65, s. 59-61. - Konferencia o jazyku a štýle súčasnej prózy. - Jazykovedné aktuality, 1965, č. 2-3, s. 46.

1965

 1. Slovenská štylistika. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1965. 312 s.
 2. Slovenský jazyk pre ekonomické a stredné ekonomické školy. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1965. 184, /3/ s. - 2. vyd. 1967. - 3. vyd. 1969. - 4. vyd. 1971. 303, /3/ s. (spoluautor).
 3. Expresívnosť syntaktických konštrukcií v kontexte. - In: Jazykovedné štúdie. 8. Spisovný jazyk - štylistika. Red. F. Miko. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 185-109.
 4. K štýlu rozhlasovej publicistiky. - In: O štylistike a štýloch rozhlasového prejavu. Red. H. Straková. Bratislava, Československý rozhlas - Metodicko-výskumný kabinet 1965, s. 14-28, rus. res. s. 65-67, nem. res. s. 73-75, franc. res. s. 81-83, angl. res. s. 89-91.
 5. Kompozícia v štýle prózy pre mládež. - Zlatý máj, 9, 1965, s. 346-348. - Znovu publikované v zb. Jazyk a umelecké dielo. Red. J. Ružička et al. Bratislava, Mladé letá 1966, s. 48-65.
 6. O štýle najmladšej slovenskej prózy. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 11, 1964/65, s. 161-165.
 7. Na obranu slovnej zásoby. - Kultúrny život, 20, 1965, č. 39, s. 5 (spoluautor).
 8. /Diskusný príspevok na V. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 17.-23.9.1963 v Sofii./ - In: Slavianska filologija. 7. Sofija, Izdatelstvo na BAN 1965, s. 376-377.
 9. Poznámka k slovám „cvičenie“ a „úloha“. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 11, 1964/65, č. 5, 4. s. obálky. - Tamže (na obálkach jednotlivých čísiel): Takisto, či tak isto? (č. 5, s. 4). - Nepozerajme televízor, ale televíziu (č. 6, s. 3). - O automatizácii a mechanizácii (č. 6, s. 3). - O písaní čiarky v jednom type rozvitého tvaru (č. 7, s. 4). - O nadbytočnej interpunkcii (č. 9, s. 4).
 10. O čísliciach a číslach. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 12, 1965/66, č. 1, 3. s. obálky. - Tamže: Ako rozumieť časovému údaju uvedenému predložkami od - do (č. 3, 4. s. obálky).
 11. Prieskum terénu. - Kultúrny život, 20, 1965, č. 12, s. 9 (správa o konferencii o jazyku a štýle prózy pre mládež, konanej v dňoch 11.-13.3.1965 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach). - Ďalšia autorova správa o tej istej konferencii: Konferencia o jazyku a štýle detskej prózy, Jazykovedné aktuality, 1965, č. 2-3, s. 47-50.

1966

 1. Slovosled a vetosled v slovenčine. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1966. 276, /4/ s.
 2. Morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1966. 895, /1/ s. (spoluautor).
 3. Dĺžka slova a štylistická štruktúra textu. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 113-120.
 4. Kompozícia v štýle prózy pre mládež. - In: Jazyk a umelecké dielo. Sborník z konferencie o jazyku a štýle. Red. J. Ružička. Bratislava, Mladé letá 1966, s. 48-65.
 5. Kapitoly o štýle mladej prózy. - Slovenské pohľady, 82, 1966. Jednotlivé príspevky: Šikulov jazyk a štýl (č. 4, s. 60-64). - Profil Kotovho štýlu (č. 5, s. 43-48). - Skica o Johanidesových skiciach (č. 6, s. 55-60). - Skladba Hykischovho prejavu (č. 7, s. 43-47). - K portrétu Andreja Chudobu (č. 8, s. 65-68). - Štýl mladej prózy je produktívny (č. 11, s. 69-72),
 6. Štylistika v škole. - In: K teórii vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Sborník referátov a diskusných príspevkov. Red. K. Palkovič - L. Ivaničová. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 170-179.
 7. O otázke špecifickosti literatúry pre mládež. - In: Jazyk a umelecké dielo. Sborník z konferencie o jazyku a štýle. Red. J. Ružička. Bratislava, Mladé letá 1966, s. 181-183.
 8. /Diskusný príspevok na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 21.-23.6.1965 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach). - Slovenská reč, 31, 1966, s. 83-84.
 9. Poznámky k vyučovaniu častíc. - In: K teórii vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Sborník referátov a diskusných príspevkov. Red. K. Palkovič - L. Ivaničová. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 87-88.
 10. Záverečné poznámky. - In: K teórii vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Sborník referátov a diskusných príspevkov. Red. K. Palkovič - K. Ivaničová. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 200-202 (záver k diskusii o autorovom referáte na konferencii o metodike vyučovania slovenského jazyka, konanej v dňoch 11.-12.2.1965 v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach).
 11. O jazyku a štýle v televízii trocha kriticky. - Televízia, 2, 1966, č. 53, s. 2.
  1. Postal, Constituent Structure: A Study of Contemporary Models of Syntactic Description, The Hague 1964. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 201 (ref.).
 12. Stojaté vody a tápanie v štylistike. /M. Ivanová-Šalingová, Štylistika, Bratislava 1965./ - Slovenské pohľady, 82, 1966, č. 2, s. 131-133 (rec.).
 13. Odpoveď J. Mistríka. - Slovenské pohľady, 82, 1966, č. 7, s. 121-122 (na príspevok Odpoveď M. Šalingovej na recenziu J. Mistríka, Slovenské pohľady, 82, 1966, č. 7, s. 119-121).
 14. Poznámky k tendenciám v štylistike ústneho prejavu. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 12, 1965, č. 5, s. 3.
 15. Príchod - odchod, vchod - východ, nástup - výstup. - In: Jazyková poradňa. 4. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 21-22. - Tamže: Vakácie - prázdniny (s. 45-46). - Hozntrágle - plecnice (s. 46-47). - Klasifikácia a kvalifikácia (s. 59-60). - O slove dobrodruh (s. 71-72). - Významový rozdiel slov opakovať - opätovať (s. 164-165). - O častici kieže (s. 197). - Miesto slova vari v slovenčine (s. 198-199). - O slove priehrada (s. 217-218). - O pomenovaní detská striháreň (s. 233-234). - V predajní Textil, či v predajni textilu? (s. 308-309). - Poznámka k predložkám na a do (s. 310-311). - O nesprávnych väzbách (s. 311-312). - Poznámka o slovoslede dvoch predmetov (s. 333-334). - V čo najväčšom počte, alebo „čo v najväčšom počte“? (s. 334-335). - Zákazy a príkazy bývajú stručné (s. 340-341). - Vyučívajme príčastia na skracovanie viet (s. 342-343). - Zlozvyky v spontánnych prejavoch (s. 344-345). - Žena - manželka - pani (s. 367-368). - Čo je lepšie - áno, či hej? (s. 369-370). - K dvojici slov len - iba (s. 372-373). - Film premietajú, či dávajú? (s. 391-392). - Ako hodnotiť slová rata, ratovať (s. 422-423). - Štylistické zaradenie slov typu predávno, prenikdy (s. 423-424). - Jeden význam častice čo (s. 424-425). - O všadesúcom slovku ako (s. 426-427). - Jedna poznámka k písaniu veľkých písmen (s. 455-456). - Píše sa v dátume čiarka? (s. 461-462).
 16. Zpráva o činnosti Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV za funkčné obdobie 1963-1965. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 180-183.
 17. Valné zhromaždenie Združenia slovenských jazykovedcov. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 178-180 (správa o valnom zhromaždení, konanom v dňoch 13.-14.1.1966 v Bratislave).
 18. Zpráva o konferencii o hovorenej slovenčine. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 174-176 (správa o konferencii o výskume hovorenej podoby spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 7.-9.10.1965 v Smoleniciach).
 19. Matematika v jazykovede. S dr. J. Mistríkom o najnovších metódach lingvistiky. - Práca, 29.12.1966, s. 4.

1967

 1. Slovenčina pre každého. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967. 192, /4/ s. - 2. vyd. 1971. 189, /3/ s.
 2. Jazykovo-intonačné prostriedky recitátora. 1. vyd. Bratislava, Osvetový ústav 1967, 48 s.
 3. Matematiko-statističeskije metody v stilistike. - Voprosy jazykoznanija, 16, 1967, č. 3, s. 42-52.
 4. Zákonitosť v distribúcii jazykových prvkov. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 210-215.
 5. O slohových prístupoch. - In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 19. Red. E. Pauliny. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 23-48.
 6. Pokus o sémantickú analýzu predikačných kategórií pomocou exaktných metód. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 120-127, angl. res. s. 127-128.
 7. Z kvantitatívneho výskumu lexiky slovenskej ľudovej piesne. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 328-335.
 8. Signály systému vertikálneho rozloženia slov v slovenčine, češtine a v ruštine. - Slavica Slovaca, 2, 1967, s. 40-45.
 9. Dĺžka vety pri štylistickej charakteristike. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 19-25.
 10. Stredné hodnoty dĺžky vety pri štylistickej typológii. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 78-82.
 11. Umelecké prvky v publicistickom štýle. - In: O jazyku a štýle slovenskej publicistiky. Stenografický záznam zo seminára v Bratislave dňa 3.-4.10.1966. Bratislava, Sväz slovenských novinárov - ideovo-výchovné oddelenie 1967, s. 98-107.
 12. Ján Čajak ml., Zuzka Turanová. - In: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 13-22.
 13. Peter Jilemnický, Víťazný pád. - In: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 38-45.
 14. Milo Urban, Za vyšným mlynom. - In: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 53-62.
 15. Anton Hykisch, Naďa. - In: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 122-130.
 16. Martin Rázus, Maroško. - In: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 173-181.
 17. Slovo k umeleckému prednesu. - Kultúrny život, 22, 1967, č. 50, s. 12.
 18. /Diskusné príspevky na seminári o jazyku a štýle slovenskej publicistiky, konanom v dňoch 3.-4.10.1966 v Bratislave./ - In: O jazyku a štýle slovenskej publicistiky. Stenografický záznam zo seminára v Bratislave dňa 3.-4.10.1966. Bratislava, Sväz slovenských novinárov - ideovo-výchovné oddelenie 1967, s. 145-146, 154-157.
 19. Úvod. - in: Rozbory umeleckej prózy. Red. J. Mistrík - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 3 (spoluautor).
 20. Medzinárodná konferencia o štylistike a poetike v Moskve. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 174-176 (správa o konferencii konanej v dňoch 22.-26.11.1966 v Moskve). - Ďalšia autorova správa o tej istej konferencii: Mezinárodní konference o stylistice a poetice v Moskvě, Slavia, 36, 1967, s. 334-335 (spoluautor).

1968

 1. Kompozícia jazykového prejavu. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968. 172, /4/ s.
 2. Slovník lače. 1. vyd. Bratislava, Inštitút pre výskum masových komunikačných prostriedkov pri Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky /1968/. 73, /1/ s.
 3. Abeceda sekretárky. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968. 221, /14/ s. (priebežne v práci aj o jazyku).
 4. Quantitative Methods and Stylistic Typology. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 2. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968, s. 31-39.
 5. Meranie zrozumiteľnosti prehovoru. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 171-178.
 6. Posun sémantiky slova pri transportovaní textu. - Dialóg, 1968, č. l, s. 71-80, franc. res. s. 228-229, angl. res. s. 244-245.
 7. Predpony ako parametre štýlov. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 292-296.
 8. Interpretácia básne J. Stachu Obrad s plameňom. - Romboid, 3, 1968, č. 4, s. 27-28. - Znovu uverejnené v publikácii O interpretácii umeleckého textu. 2. Red. J. Kopál - T. Zsilka. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970, s. 44-46.
 9. Štylistika novinárskej tvorby. - In: Žurnalistika v tlači, rozhlase a televízii. 3. Novinárska tvorba. Martin, Matica slovenská 1968, s. 133-157.
 10. Z kvantitatívneho výskumu slovenskej ľudovej piesne. - Slavica Slovaca, 3, 1968, s. 241-245.
 11. Prednes prózy a poézia - to sú dve veci! - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 5.
 12. Umelecká pauza - sviatok v básni. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 42.
 13. Presah je miestom napätia. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 59.
 14. Štylistika rytmu. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 86.
 15. Čo s pohybom pri recitácii? - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 111.
 16. Slovo v časovom priestore. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 131.
 17. Slovný prízvuk a vetný dôraz v próze. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 163.
 18. Melódia v službách štylistiky recitátora. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 183-184.
 19. Slovo recitované a čítané. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 206-207.
 20. Výber textu na recitovanie. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 227.
 21. Slovenčina na javisku. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 255.
 22. Text má horizontálny i vertikálny rozmer. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 274-275.
 23. Prague Studies in Mathematical linguistics 1, Praha 1966; 2, Praha 1967. - Slovo a slovesnost, 29, 1968, s. 341-344 (ref.).
 24. Cvičenie a úloha. - In: Jazyková poradňa. 5. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 65-66. - Tamže: Aký je rozdiel medzi významom slova týždenný a týždňový (s. 187-188). - Pozor na slovosled! (s. 223-224). - O zhode prísudku s podmetom pri skratkách (s. 233-234). - Používate v spoločenskom styku nepriame pomenovanie? (s. 263-264). - Citové privlastňovanie (s. 268-269). - O príznakovom pritakávaní (s. 269-270). - Čo možno vyjadriť siedmym pádom (s. 270-271). - O jednej expresívnej konštrukcii (s. 272-273). - Tranzistorový prijímač - tranzistor (s. 306-307). - Hovorovosť skrátených pomenovaní (s. 307-308). - Kto premenoval Bratislavu na Blavu? (s. 308-310). - Niekoľko slov o intonácii (s. 310-311).
 25. Signály XIV. Hviezdoslavovho Kubína. - Umelecké slovo, 6, 1968, s. 268-269 (zhodnotenie vystúpenia dospelých recitátorov poézie i prózy na XIV. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 2.-5.10. 1968 v Dolnom Kubíne).
 26. Na margo XIV. Hviezdoslavovho Kubína. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 15, 1968/69, s. 119-121 (na margo pretekov v umeleckom prednese konaných v dňoch 2.-5.10.1968 v Dolnom Kubíne).
 27. Medzinárodný kongres lingvistov. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 52-53 (správa o 10. medzinárodnom kongrese lingvistov, konanom v dňoch 28.8.-2.9.1967 v Bukurešti).
 28. Konferencia o štylistike a poetike v Poľsku. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 255-256 (správa o medzinárodnej konferencii konanej v dňoch 8.-10.4.1968 vo Varšave).

1969

 1. Frekvencia slov v slovenčine. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1969. 726, /1/ s.
 2. Koriščenje frekvencije reči u sastavljanju udžbenija jezika. - Bilten Pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbenika, 2, 1969, č. 7, s. 20-29.
 3. Rekurencie v texte. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 276-282.
 4. K štylistike televízneho prejavu. - Otázky žurnalistiky, 11, 1969, s. 38-43.
 5. /Interpretácia poviedky Rudolfa Slobodu Uru./ - Romboid, 4, 1969, č. 2, s. 18-20.
 6. Scenéria Hrúzovho antikultizmu. Štylistická interpretácia textu. - Romboid, 4, 1969, č. 3, s. 19-23.
 7. O kultúre kontextu. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 193-195.
 8. Le style c'est l'homme. - Hviezdoslavov Kubín. XV. Zápisník, 1-2, 1969, s. 10-12.
 9. Využitie frekvencie slov pri tvorbe jazykových učebníc. - Bilten Pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbenika, 2, 1969, č. 7, s. 20-29, srbochorv. res. s. 27-29.
 10. Modulácia dĺžky, šírky a hustoty novinárskeho výrazu. - Otázky žurnalistiky, 12, 1969, č. 2, s. 18-23.
 11. Úprimne filozofujúci Sloboda. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 2, s. 82-86.
 12. Rytmus introspektívneho Kužela. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 3, s. 58-63.
 13. Lenčova psychoanalytická próza. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 4, s. 62-67.
 14. Smutné ženské prózy Čeretkovej-Gállovej. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 5, s. 77-81.
 15. Ťažkého človek oproti človeku. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 6, s. 62-66.
 16. Štýl a metóda Kláry Jarunkovej. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 7, s. 113-117.
 17. Jarošovo putovanie medzi vecami. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 8, s. 81-85.
 18. Blažkovej výraz plný pohybu. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 9, s. 115-119.
 19. Beňove lyrické reflexie. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 10, s. 86-89.
 20. Humor Vlada Bednára. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 11, s. 114-118.
 21. Dramatizovaná próza Petra Balghu. - Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 12, s. 55-59.
 22. Jazyk a detská recitácia. - In: Deti a umelecký prednes. Bratislava, Osvetový ústav 1969, s. 25-34.
 23. Inšpirácia recitátora. - Javisko, 1, 1969, s. 20-21.
 24. Čo je rétorika? - Javisko, 1, 1969, s. 38-39.
 25. Recitácia na javisku, v rozhlase a televízii. - Javisko, 1, 1969, s. 82-83.
 26. Najcitlivejšie miesto v básni. - Javisko, 1, 1969, s. 107-108.
 27. Ako dlho má trvať recitácia. - Javisko, 1, 1969, s. 140-141.
 28. Divadlo poézie ako žáner. - Javisko, 1, 1969, s. 175.
 29. Miera sebavyjadrenia recitátora. - Javisko, 1, 1969, s. 206-207.
 30. Človek v recitácii. - Javisko, 1, 1969, s. 237.
 31. O recitačných štýloch. - Javisko, 1, 1969, s. 276-277.
 32. Báseň a smútok. - Javisko, 1, 1969, s. 296-297.
 33. Čo je to vlastne interpretácia? - Javisko, 1, 1969, s. 340-341.
 34. Poézia oslobodzuje. - Javisko, 1, 1969, s. 353-354.
 35. Hviezdoslavov Kubín. - Zápisník XV. Hviezdoslavovho Kubína, 1969, č. 1-2, s. 1.
 36. K päťdesiatke Pavla Ondrusa. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 171-172.

1970

 1. Štylistika slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970. 154, /7/ s.
 2. Základné syntakticko-sémantické procesy v slovenčine. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 47-53.
 3. Exaktné metódy pri výskume a vyučovaní slovenčiny. - In: Slovenčina moja. Zborník z konferencie o slovenskom jazyku a literatúre. Red. J. Špánik. Bratislava, Krajský pedagogický ústav 1970, s. 50-58.
 4. Postupy v Karvašovej dramatike. - Romboid, 5, 1970, č. l, s. 43-47.
 5. Králikova divadelná dráma. - Romboid, 5, 1970, č. 2, s. 36-41.
 6. Charakterová dráma Ivana Bukovčana. - Romboid, 5, 1970, č. 3, s. 52-57.
 7. Dilema človeka v Laholovej dráme. - Romboid, 5, 1970, č. 4, s. 23-27.
 8. Dramatizované dedukcie Barča-Ivana. - Romboid, 5, 1970, č. 5, s. 32-36.
 9. Štruktúra Rusnákovho dramatického textu. - Romboid, 5, 1970, č. 6, s. 32-36.
 10. O umeleckej interpretácii Sládkovičovej poézie. - In: Na vlastný čas sa odvolaj. Na 150. výročie narodenia Andreja Sládkoviča. Red. J. Sloboda. Bratislava, Obzor 1970, s. 147-155.
 11. Štylistika rozhlasového prejavu. - In: Žurnalistika v tlači, rozhlase a televízii. 4. Novinár v rozhlase. Martin, Matica slovenská 1970, s. 73-94.
 12. Recitácia ako žáner. - Javisko, 2, 1970, s. 18-19.
 13. Sila a schopnosti intonácie. - Javisko, 2, 1970, s. 46-47.
 14. Niekoľko slov o zborovej recitácii. - Javisko, 2, 1970, s. 81-82.
 15. Ako ďaleko je melodráma od recitácie. - Javisko, 2, 1970, s. 106-107.
 16. Od autora po percipienta. - Javisko, 2, 1970, s. 134.
 17. Ide o poetiku, a nie o techniku recitátora. - Javisko, 2, 1970, s. 172-173.
 18. Recitátorova tvár. - Javisko, 2, 1970, s. 109-210.
 19. Oblek recitátora nie je bezvýznamná vec. - Javisko, 2, 1970, s. 274.
 20. Ako recitovať dialóg. - Javisko, 2, 1970, s. 300-301.
 21. Dospelí recitátori na 16. Hviezdoslavovom Kubíne. - Javisko, 2, 1970, s. 327.
 22. Odsek textu pri recitácii. - Javisko, 2, 1970, s. 337-338.
 23. Epika - lyrika a vek recitátora. - Javisko, 2, 1970, s. 370-371.
 24. O modernej jazykovede hovoríme s doc. dr. Jozefom Mistríkom, DrSc. - Večerník, 22.4.1970, s. 5.
 25. /Diskusné príspevky na VI. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 7.-13.8.1968 v Prahe./ - In: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Praha 7.-13.VIII.1968. Akta sjezdu. 1. Red. B. Havránek. Praha, Academia 1970, s. 100-101, 111-112, 135-136; Akta sjezdu 2. Praha 1970, s. 431-432.

1971

 1. Hovory s recitátorom. 1. vyd. Martin, Matica slovenská 1971. 151, /3/ s. - Preklad do češtiny: Hovory s recitátorem. Prel. V. Fišar. 1. vyd. Praha, Supraphon 1976. 173, /3/ s.
 2. Kvantitatívna analýza lexiky dialógu. - In: Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1971, s. 5-19.
 3. Tendencie v próze Fraňa Kráľa. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 228-234.
 4. K zvukovej interpretácii umeleckého textu. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 17, 1970/71, s. 195-197.
 5. Držanie tela počas recitácie. - Javisko, 3, 1971, s. 21. - Tamže: Deklamácia - forma sviatočnej reči (s. 42-43). - Vzdialenosť recitátora od poslucháča (s. 74-75). - Rým, dynamický uzol v básni (s. 106-107). - Zvuková interpretácia polopriamej reči (s. 142-143). - Miestnosť, v ktorej sa recituje (s. 186). - Venujte báseň (s. 206-207). - V básni sa nič neopakuje (s. 246-247). - Ako hodnotiť recitátora (s. 268-269). - Čo je báseň (s. 308-309). - Recitátor na prahu svojich možností (s. 372). - O konferencierovi (s. 332-333). - Margo Scénickej žatvy (s. 355-357).
 6. K základným otázkam rétoriky. - Učiteľské noviny, 21, 1971, č. 43, s. 4-5.
 7. Nová bibliografia slovenskej jazykovedy. /L. Dvonč, Bibliografia slovenskej jazykovedy za roky 1961-1965, Martin 1970./ - Slovenská reč, 35, 1971, s. 319-320 (rec.).
 8. Adoptovať nie je adaptovať. - In: 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Red. G. Horák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 9. - Tamže: Citové privlastňovanie (s. 33-34). - Cvičenie a úloha (s. 34). - Dátum bez čiarky (s. 45). - Hej, a či áno? (s. 78). - Iba a len (s. 92-93). - Kieže (s. 106). - Kvalifikácia a klasifikácia (s. 124). - Malé písmená v názvoch (s. 138). - Opätovať a opakovať (s. 186). - Plecnice (s. 206). - Preveľmi, preďaleko, premilý, prenikdy... (s.230). - Prisviedčanie s dôrazom (s. 236). - Rata, ratovať... (s. 241). - Siedmy pád na vymedzovanie (s. 257). - Skratky sa gramaticky s kontextom nezhodujú (s. 261). - Slovosled názvov dvoch predmetov (s. 266). - Spomínať niekoho a spomínať na niekoho (s. 271-272). - Tranzistorák (s. 301-302). - Týždňová a týždenná (porada) (s. 308). - Vakácie (s. 315). - Vonku (s. 322). - Vyznať sa v niečom (s. 336). - Zákazy, príkazy, upozornenia (s. 342). - Žena a manželka (s. 366). - 2. vyd. 1974 (so zmeneným stránkovaním).
 9. Hosť 13. strany. Doc. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. - Život, 21, 1971, č. 4, s. 13 (rozhovor V. Švenkovej s J. Mistríkom o jazykových otázkach).
 10. Vedec hľadá nové cesty. Hovorí jubilujúci doc. dr. Jozef Mistrík, DrSc. - Večerník, 29.1.1971, s. 7 (rozhovor s J. Mistríkom pri príležitosti jeho 50. narodenín).
 11. Pohľad na človeka. - Javisko, 3, 1971, s. 44-45 (rozhovor E. Slobodovej s J. Mistríkom o jazykovednej práci).

1972

 1. Hľadanie profilu básne. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1972. 40 s.
 2. Vectors of Style-Forming Stimuli. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 3. Red. J. Horecký. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1972, s. 109-117.
 3. Exakte Methoden einer Texttypologie. - Zeitschrift für slavische Philologie, 36, 1972, s. 318-331.
 4. Dynamika lexikálnej a gramatickej zložky slova. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 119-121.
 5. Zákonitosti frekvencie slov v slovenčine. - In: Zborník prednášok z konferencie o psychologických základoch vyučovania cudzích jazykov. Red. V. Schwanzer. Bratislava 1972, s. 97-111.
 6. Retrográdne zákonitosti v slovníku slovenčiny. - In: Studia Academica Slovaca. 1. Prednášky VIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1972, s. 83-92.
 7. Frequency of Syntactic Types in the Slovak Language. - In: Prague Studies in Mathematical Linguistics. 3. Red. P. Sgall et al. Praha, Academia 1972, s. 35-43.
 8. Štylistická diferenciácia v slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 1. Prednášky VIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1972, s. 93-102.
 9. Charakteristika rečníckeho štýlu v slovenčine. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 354-361.
 10. Autor - doba - štýl. - In: Umelecká a spoločenská funkcia literatúry. Red. M. Pišút. Bratislava, Socialistická akadémia Slovenska 1972, s. 73-81.
 11. Niekoľko poznámok k jazyku a štýlu v učebniciach. - In: Bilten Pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbenika. 7. Red. A. Čipka. Novi Sad, Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika 1972, s. 20-29.
 12. Organizácia výskumu. - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Red. J. Horecký. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV 1972, s. 26-30.
 13. Písať stereotypne, a či kvetnato? Kapitolky zo štylistiky (1). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 9-12.
 14. O trojčlennosti slovesného útvaru. Kapitolky zo štylistiky (2). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 43-45.
 15. K štylistike titulku. Kapitolky zo štylistiky (3). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 65-68.
 16. Porovnanie prednášky s referátom. Kapitolky zo štylistiky (4). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 110-112.
 17. Pohybová zložka ústneho prejavu. Kapitolky zo štylistiky (5). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 141-144.
 18. Štylistika proti štylistike. Kapitolky zo štylistiky (6). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 200-202.
 19. O štylistike zložených tvarov. Kapitolky zo štylistiky (7). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 234-237.
 20. O skladbe ústneho a písomného textu. Kapitolky zo štylistiky (8). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 263-266.
 21. Odosielateľ a prijímateľ. Kapitolky zo štylistiky (9). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 298-300.
 22. Štylistika priraďovania. Kapitolky zo štylistiky (10). - Kultúra slova, 6, 1972, s. 333-336.
 23. Receptívna a produktívna štylistika. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 19, 1972/73, s. 101-104.
 24. Retrográdny slovník a stenografia. - Slovenský stenograf, 26, 1971/72, s. 145, 161.
 25. Recitátor a herec. - Javisko, 4, 1972, s. 12. - Tamže: Niektoré básne sa nerecitujú (s. 42-43). - Prednes slávnostného prejavu (s. 74-75). - Báseň adresovaná deťom (s. 104-105). - Zvuková interpretácia klasickej poézie (s. 132-133). - Umelecký prednes neslovinského textu (s. 200-201). - Režírovať a či len konzultovať? (s. 236-237). - Kto má bohatší zážitok - recitátor či percipient (s. 264-265). - Rozprávka namiesto recitácie (s. 302-303). - Príležitostná a angažovaná poézia (s. 334-335). - Slovo o hlásateľovi (s. 362-363).
 26. K základným otázkam rétoriky. - Učiteľské noviny, 21, 1972, č. 43, s. 4-5.
 27. /Diskusné príspevky./ - In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Red. J. Horecký. Bratislava, Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV 1972, s. 73-74, 214-217, 282.
 28. Teoretická kniha o otázkach textu a štýlu. /F. Miko, Text a štýl, K problematike literárneho textu, Bratislava 1970./ - Slovenská literatúra, 2, 1972, s. 194-196 (ref.).
 29. Príručka vetného rozboru s príkladmi. /P. Ondrus, Vetný rozbor v príkladoch, Bratislava 1971./ - Slovenská reč, 37, 1972, s. 187 (rec.).
 30. Predhovor. - In: Studia Academica Slovaca. 1. Prednášky VIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1972, s. 5-6.
 31. Scénická žatva v Martine. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 18, 1971/72, s. 155-156 (správa o podujatí Scénická žatva, konanom v dňoch 14.-23.10.1971 v Martine).
 32. Súťaž v rétorike. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 18, 1971/72, s. 157 (správa o súťaži konanej v dňoch 8.-11.9.1971 vo Zvolene).
 33. Poézia Janka Kráľa v Mikuláši. - Matičné čítanie, 5, 1972, č. 9, s. 5 (správa o súťaži v recitovaní revolučnej poézie, konanej v dňoch 25.-26.2.1972 v Liptovskom Mikuláši).
 34. Slovenčina trójskym koňom. - Nové slovo, 14, 1972, č. 39, s. 11 (o Studia Academica Slovaca, letnom seminári slovenského jazyka a kultúry).
 35. Studia Academica Slovaca. - Matičné čítanie, 5, 1972, č. 19, s. 5 (rozhovor M. Štepitovej-Klaučo s J. Mistríkom o letnom seminári slovenského jazyka a kultúry).
 36. Niekoľko slov pri príležitosti výročia. - Ruštinár, 7 (20), 1972, s. 228 (k 20. výročiu časopisu Ruštinár).

1973

 1. Exakte Typologie von Texte. 1. vyd. München, Otto Sanger 1973. 157 s.
 2. Úvod do rétoriky. 1. vyd. Bratislava, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava IV, 1973. 120, /1/ s.
 3. Slovenský jazyk pre gymnáziá a pre stredné odborné školy. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973. 203, /3/ s. (spoluautor).
 4. Egzekt módszerekek a stilisztikában. /Exaktné metódy v štylistike./ - In: A nyelv tudomány ma. Red. G. Szépe. Budapest, Gondolat 1973, s. 459-480.
 5. Junktúra vo vecnom a umeleckom texte. - In: Poetyka i stylistyka słowiańska. Red. S. Skwarzyńska. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, Polska Akademia Nauk 1973, s. 259-263.
 6. Exaktná analýza Maríny a Detvana. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 21. 1969. Red. E. Pauliny, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973, s. 85-92, nem. res. s. 92.
 7. Modálne konektory v slovanských jazykoch. - In: Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika. Red. B. Havránek, Praha, Academia 1973, s. 165-169, poľ. res. s. 170. - Res. odtlačené aj v publikácii VII międzynarodowy kongres slawistów. Warszawa 21-27 VIII 1973. Strzeszczenia referatów i kominikatów. Red. W. Doroszewski. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, s. 247-248.
 8. K procesu internacionalizácie slovenčiny. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 40-43, angl. res. s. 43.
 9. Frekvenčné zákonitosti v slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 2. Prednášky IX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1973, s. 159-170.
 10. Distribúcia slov v poézii. - In: Zborník jazykovedných štúdií na počesť VII. slavistického kongresu vo Varšave. Red. Š. Krištof et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973, s. 13-26.
 11. Modalitná zložka v konektorových slovách. - In: Otázky slovanské syntaxe. 3. Sborník symposia „Modálni výstavba výpovědi v slovanských jazycích“, Brno 27.-30. září 1971. Red. kolektiv katedry českého jazyka a katedry ruského jazyka na filosofické fakultě UJEP. Brno, Universita J. E, Purkyně 1973, s. 339-341, rus. res. s. 342.
 12. Špecifiká textovej syntaxe slovenčiny. - In: Studia Academica Slovaca. 2. Prednášky IX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1973, s. 171-181.
 13. Tendencie v súčasnej teórii štylistiky. - Kultúra slova, 7, 1973, s. 65-70.
 14. O práci s literárnym textom. - In: J. Špánik a kol., Interpretácia čítankového textu. (Zborník metodických statí pre školy II. cyklu.) Bratislava, Krajský pedagogický ústav 1973, s. 8-12.
  1. Kostra, Moja rodná. - In: J. Špánik a kol., Interpretácia čítankového textu. (Zborník metodických statí pre školy II. cyklu.) Bratislava, Krajský pedagogický ústav 1973, s. 158-162.
 15. Štylistická analýza a interpretácia. - Kultúra slova, 7, 1973, s. 97-102.
 16. Čo je sylepsa. Kapitolky zo štylistiky (11). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 11-24.
 17. Úprava dĺžky jazykového prejavu. Kapitolky zo Štylistiky (12). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 49-52.
 18. Štylistika opozitných konštrukcií. Kapitolky zo štylistiky (13). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 76-79.
 19. Stačí štylistike jediná gramatika? Kapitolky zo štylistiky (14). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 112-114.
 20. Diskusia - debata - polemika. Kapitolky zo štylistiky (15). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 138-141.
 21. Štýl nominálny a verbálny. Kapitolky zo štylistiky (16). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 207-209.
 22. Konkrétna a nekonkrétna štylizácia. Kapitolky zo štylistiky (17). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 230-232.
 23. Tempo reči a štýl. Kapitolky zo štylistiky (18). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 271-273.
 24. Nezhoda medzi obsahom a formou syntagmy. Kapitolky zo štylistiky (19). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 297-299.
 25. Stupeň gramatickej nasýtenosti ako štylistický príznak. Kapitolky zo štylistiky (20). - Kultúra slova, 7, 1973, s. 337-339.
 26. Teória vyučovania a exaktné metódy. - In: Vybrané kapitoly z teórie vyučovania slovenčiny. Red. R. Bottán. Bratislava, Alfa 1973, s. 81-97.
 27. Ako chápať štylistiku. - In: Vybrané kapitoly z teórie vyučovania slovenčiny. Red. R. Bottán. Bratislava, Alfa 1973, s. 99-105.
 28. Poznámky k zvukovej interpretácii umeleckého textu. - In: Vybrané kapitoly z teórie vyučovania slovenčiny. Red. R. Bottán. Bratislava, Alfa 1973, s. 107-111.
 29. K základným otázkam rétoriky. - In: Vybrané kapitoly z teórie vyučovania slovenčiny. Red. R. Bottán. Bratislava, Alfa 1973, s. 113-119.
 30. Predhovor. - In: Studia Academica Slovaca. 2. Prednášky IX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1973, s. 5-6.
 31. Umenie hovoriť vtipy. - Javisko, 5, 1973, s. 20-21. - Tamže: Poetika adresáta (s. 46-47). - Napodobňovať cudziu recitáciu? (s. 84-85). - Čítanie vecného textu (s. 106-107). - Dialóg epický a dramatický (s. 142-143). - Recitácia a svetlo (s. 172-173). - Nerecitátor na scéne (s. 210-211).
 32. Záujem o slovenčinu. Hovoríme s riaditeľom SAS J. Mistríkom. - Práca, 23.7.1973, s. 1-2.
 33. Medzinárodná konferencia o štylistike a poetike vo Varšave. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 114-115 (správa o konferencii konanej v dňoch 18.-20.4.1972).

1974

 1. Úvahy s recitátorom. 1. vyd. Martin, Matica slovenská 1974. 150, /6/ s.
 2. Jazyk v administratíve. 1. vyd. Bratislava, Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava I 1974. 110, /1/ s.
 3. Polivantnosť elementa v tekste. - In: Voprosy statističeskoj stilistiki. Red. V. I. Perebejnosova. Kyjiv, Naukova dumka 1974, s. 73-85. - Ďalšie publikovanie príspevku: Polivaletnost elementa u tekstu. Književna kritika, 3, 1979, s. 33-41.
 4. Psychologická a pohybová stránka rečníckeho prejavu. - In: Psychológia práce lektora. Zborník referátov z celoslovenského seminára, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.-13.12.1973 v Bratislave. Red. A. Waleková. Bratislava, Socialistická akadémia SSR 1974, s. 42-45.
 5. Nezhoda medzi vetou a výpoveďou ako štyléma. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 23, 1971 - 24, 1972. Red. E. Pauliny. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, s. 271-274.
 6. Kompetencia gramatickej a lexikálnej zložky slova vo výpovedi. - In: Referati sa zasedanja medjunarodne komisije za izučavanje gramatičke strukture slovenskich jezika. Red. M. Stevanović. Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti 1974, s. 2-7.
 7. Esejistický štýl. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 321-322.
 8. Častice a štýly. - In: Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1974, s. 147-141.
 9. Prognóza vývinu slovenčiny. - In: Studia Academica Slovaca. 3. Prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1974, s. 191-200.
 10. Jazykové minimum slovenčiny. - In: Studia Academica Slovaca. 3. Prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1974, s. 173-189.
 11. Zreteľ na orientačnosť textu. Kapitolky zo štylistiky (21). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 19-22.
 12. Prevzaté a cudzie slová v reči. Kapitolky zo štylistiky (22). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 44-46.
 13. Devalvácia slova. Kapitolky zo štylistiky (23). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 77-80.
 14. Ako štylizovať. Kapitolky zo štylistiky (24). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 108-111.
 15. Katachréza - nevhodná kombinácia. Kapitolky zo štylistiky (25). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 146-149.
 16. Možnosti na vyjadrovanie nesúhlasu. Kapitolky zo štylistiky (26). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 207-210.
 17. Rektifikácia. Kapitolky zo štylistiky (27). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 242-244.
 18. Inverzia konektorov vo vete. Kapitolky zo štylistiky (28). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 263-266.
 19. Funkcia a možnosti synonymie v texte. Kapitolky zo štylistiky (29). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 296-299.
 20. Metafora v bežnej reči. Kapitolky zo štylistiky (30). - Kultúra slova, 8, 1974, s. 335-338.
 21. Poznávajú našu vlasť a kultúru. Na koniec letného seminára Studia Academica Slovaca. - Pravda, 20.8.1974, s. 5.
 22. Ach, tá slovenčina. - Kamarát, 7 (25), 1974, č. 18, s. 5 (rozhovor s J. Mistríkom).

1975

 1. Žánre vecnej literatúry. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975. 212, /4/ s.
 2. Štruktúra textu. 1. vyd. Bratislava, Československý rozhlas - Metodicko-výskumný kabinet 1975. 93, /1/ s.
 3. Ausdrucksmittel der Hypersyntax. - Zeitschrift für Slawistik, 20, 1975, s. 643-646. - Výťah z príspevku: Means of Hypersyntax. - In: Language and Language Behavior Abstracts. Sociological Abstracts. San Diego, California 1977, s. 1072.
 4. Lexikálna báza a systém slovenčiny. - In: Studia Academica Slovaca. 4. Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1975, s. 179-188.
 5. Systém slovenčiny a systémy cudzích jazykov. - In: Zefektívnenie výučby jazykov na nefilologických vysokých školách. Celoštátny seminár v Smoleniciach 19.-20. mája 1975. Bratislava, Vysoká škola ekonomická 1975, s. 94-100.
 6. Nedôslednosti pri väzbe textu. Kapitolky zo štylistiky (31). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 15-18.
 7. Hodnota slova v situácii. Kapitolky zo štylistiky (32). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 43-46.
 8. Rečnícke prvky v súčasných novinárskych textoch. Kapitolky zo štylistiky (33). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 73-75.
 9. Proxemika a štylistika. Kapitolky zo štylistiky (34). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 107-109.
 10. Falošná intonácia v ústnych prejavoch. Kapitolky zo štylistiky (35). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 145-148.
 11. Pleonastické vyjadrovanie. Kapitolky zo štylistiky (36). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 197-200.
 12. Hysteron proteron. Kapitolky zo štylistiky (37). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 235-238.
 13. Paralely medzi populárnym a vedeckým textom. Kapitolky zo štylistiky (38). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 269-272.
 14. Štylistika slávnostného prejavu. Kapitolky zo štylistiky (39). - Kultúra slova, 9, 1975, s. 293-296.
 15. Matematická lingvistika. - Vedecké riadenie, 5, 1975, príloha Odborná terminológia, výkladový slovníček, zv. 15. - Tamže: Sémantika (zv. 15). - Semiotika (zv. 15). - Proxemika (zv. 16). - Rétorika (zv. 16).
 16. Významný zborník o funkčnej perspektíve vety. /Papers on Functional Sentence Perspective. Red. F. Daneš. Praha 1974./ - Slovo a slovesnost, 36, 1975, s. 335-336 (rec.).
 17. Čo prezrádza naša reč? - Nedeľná Pravda, 8, 1975, č. 2, s. 10.
 18. Slovenčina moja v televízii. - Televízia, 10, 1975, č. 3, s. 4.
 19. My Mistríkovci. - Život, 25, 1975, č. 12, s. 56 (rozhovor s J. Mistríkom o jeho priezvisku).

Prekladateľská činnosť

 1. Barvík, Ako počúvať hudbu. Bratislava, Práca 1963. 142 s.
 1. Á. Komenský, Informatórium školy materskej. Bratislava, Rektorát Univerzity Komenského 1970. 80 s.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch a periodických zborníkoch: Javisko, 1, 1969 - 7, 1975 (člen red. rady). - Jazykovedné štúdie, 8, 1965 - 9, 1966 (výkonný redaktor). - Ľudové kurzy ruštiny, 5, 1957 - 7, 1959 (člen red. rady). - Otázky žurnalistiky, 11, 1969 - 12, 1970 (člen red. rady). - Slovenská reč, 32, 1967 - 40, 1975 (člen red. rady). - Slovenský stenograf, 2, 1947/48 - 30, 1975/76, č. 1-4 (člen red. rady). - Studia Academica Slovaca, 1, 1972 - 4, 1975 (vedecký redaktor).

Redakčná činnosť v publikáciách: Štylistické rozbory umeleckých textov, Bratislava 1964 (spoluredaktor). - Metodika Ľudových kurzov ruštiny. Príručka pre aktív pracovníkov ĽKR. Zostavil autorský kolektív SK-ĽKR pri Slovenskom výbore SČSP, Bratislava 1965 (redaktor). - Rozbory umeleckej prózy, Bratislava 1967 (spoluredaktor).

Literatúra

Horecký, J.: Päťdesiat rokov Jozefa Mistríka. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 112-113.

Trnka, F.: Univ. doc. PhDr. Jozef Mistrík jubiluje. - Slovenský stenograf, 25, 1970/71, s. 101 (k 50. narodeninám; na s. 102 výber z publikačnej činnosti).

Jubileá. - Naša univerzita, 17, 1970/71, č. 6, s. 7 (aj k 50. narodeninám J. Mistríka).

Jubileum. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 17, 1971/72, s. 185 (k 50. narodeninám).

Malacký, J.: Jubileum jazykovedca. - Učiteľské noviny, 21, 1971, č. 6, s. 7 (k 50. narodeninám).

Malacký, J.: Jubileum jazykovedca. Doc. Jozef Mistrík - 50-ročný. - Ľud, 2.2.1971, s. 5.

Ihnátová, E.: Doc. dr. Jozef Mistrík päťdesiatročný. - Smer, 2.2.1971, s. 4.

Jozef Mistrík. - In: A nyelvtudomány ma. Red. Gy. Szépe. Budapest, Gondolat 1973, s. 459 (heslo).

Jubileá. - Naša univerzita, 21, 1975/76, č. 7, s. 7 (aj k 55. narodeninám J. Mistríka).

Dňa 2. t.m. sa dožil 55 rokov doc. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. ... Večerník, 9.2.1976, s. 3.

Malacký, J.: Jubileum jazykovedca. - Učiteľské noviny, 26, 1976, č. 7, s. 11 (k 55. narodeninám).

Trnka, F.: Univerzitný profesor PhDr. Jozef Mistrík šesťdesiatročný. - Slovenský stenograf, 35, 1980/81, s. 106.

Jacko, J.: Významné dielo širokého záberu. - Východoslovenské noviny, 13.2. 1981, príloha, s. 2 (k 60. narodeninám).

Matula, M.: Profesor Jozef Mistrík šedesátníkem. - Sekretárska praxe, 21, 1981/82, č. 1, s. 3.

Kudlička, E.: Mnohostranná činnosť jazykovedca. Univerzitný profesor Jozef Mistrík šesťdesiatročný. - Pravda, 31.1.1981, s. 5.

Dubníček, J.: Univerzitný profesor J. Mistrík jubiluje. - Učiteľské noviny, 31, 1981, č. 7, s. 11 (k 60. narodeninám).

Augustinská, D.: Mnohostrannosť vedca. K životnému jubileu významného slovakistu. - Slovensko, 5, 1981, č. 3, s. 25 (k 60. narodeninám).

V minulých dňoch sa dožil... - Naša univerzita, 28, 1980/81, č. 7, s. 7 (k 60. narodeninám).

Findra, J.: Životné jubileum Jozefa Mistríka. - Slovenská reč, 46, 1981, s. 48-52 (k 60. narodeninám).

Horecký, J.: Na šesťdesiatku prof. Jozefa Mistríka. - Jazykovedný časopis, 22, 1981, s. 80.

Ondruš, Š.: Jazykovedné dielo Jozefa Mistríka. - In: Studia Academica Slovaca. 10. Prednášky XVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. Š. Ondruš. Bratislava, Alfa 1981, s. 23-32 (pri príležitosti 60. narodenín).

Mistrík, Jozef. - In: Enyklopédia Slovenska. 3. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1979, s. 599 (heslo).

Mistrík, Jozef. - Pyramída, 9, 1979/80, s. 3249-3250 (heslo).

Mistrík, Jozef. - In: Pedagogická encyklopédia. 1. Red. O. Pavlík et al. Bratislava, Veda 1984, s. 582 (heslo).

Mistrík J. - In: Co je co? 3. Příručka pro každý den. Sprac. R. Reisenauer - J. Havelka - L. Maršíková - A. Tejnor. 2. vyd. Praha, Pressfoto - vydavatelství ČTK 1984, s. 538 (heslo).

Dvonč, L.: Súpis prác Jozefa Mistríka za roky 1953-1970. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 113-124.

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jozefa Mistríka za roky 1971-1979. - Slovenská reč, 46, 1981, s. 52-61.

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jozefa Mistríka za roky 1980-1983. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 8. Bratislava, Veda (v tlači).