JÁNOŠÍK ANTON

7.4.1904, Bánovce nad Bebravou, okr. Topoľčany - 26.11.1971, Martin. Študoval v r. 1923-1927 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - francúzsky jazyk), v štud. r. 1927/28 na univerzite v Poitiers (Francúzsko). 1940 PhDr. V r. 1928-1929 pôsobil ako profesor na Patronátnom reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom, okr. Martin, 1929-1930 na Gymnáziu v Malackách, okr. Bratislava-vidiek, 1930-1932 na Štátnom maďarskom reálnom gymnáziu v Košiciach, 1932-1934 na Štátnom koedukačnom učiteľskom ústave v Prešove, 1934-1935 na gymnáziu v Košiciach, v r. 1935-1939 na gymnáziu v Martine, 1939-1940 na gymnáziu v Žiline, 1940-1969 na obchodnej akadémii v Martine, od r. 1969 na dôchodku. 1963 pochvalné uznanie za prácu na úseku výchovy a vzdelávania, 1969 Pamätná medaila za zásluhy o budovanie okresu Martin.

Venoval sa dialektológii, štúdiu slovenského spisovného jazyka, najmä otázok jazykovej kultúry a lexikografie, čiastočne sa zaoberal aj onomastikou.

1933

 1. Z bánovského nárečia. Ukážky z monografie. - In: Sborník na počesť Jozefa Škultétyho. Red. H. Bartek - P. Florek - A. Mráz. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1933, s. 643-652.
 2. Slovenčina na stredných školách. - Slovenská reč, 1, 1932/33, s. 217-219.
 3. Niečo zo školskej slovenčiny. - Slovenská reč, 2, 1933/34, s. 66-70, 200-201, 259-260.
 4. Niečo zo školskej slovenčiny. - Rozvoj, 12, 1933/34, s. 22-23.
 5. Čítanka pre slovenské ústavy učiteľské 1, Praha 1927. - Slovenská reč, 1, 1932/33, s. 158-159 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 6. Čítanka pre slovenské ústavy učiteľské 2, zost. O. Haluzický - F. Písecký, Praha 1932. - Slovenská reč, 1, 1932/33, s. 186-187 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 7. Rad či rada? - Slovenská reč, 1, 1932/33, s. 231. - Tamže: Prespolný žiak či vidiecky? (s. 231). - O 8. hodine i v 8 hodín? (s. 231). - Dĺžeň a čiarka (s. 231).

1934

 1. Zo školskej slovenčiny. - Slovenská reč, 3, 1934/35, s. 96-97, 198-200, 249-253.
 2. Slovenčina v učebniciach. /J. Menšík, Literárna rukoväť k čítanke pre najvyššie triedy stredných škôl slovenských, 2. vyd., Praha 1931./ - Slovenská reč, 2, 1933/34, s. 205-211 (posudok jazykovej stránky publikácie).

1935

 1. Damborského Krátka mluvnica slovenská. - Slovenská reč, 4, 1935/37, s. 111-122.
 2. Zo školskej slovenčiny. - Slovenská reč, 4, 1935/36, s. 12-17, 56-69, 164-169.

1936

 1. Zo školskej slovenčiny. - Slovenská reč, 5, 1936/37, s. 56-67, 133-141, 226-230, 284-290.

1937

 1. Predložky u v slovenčine. - Slovenská reč, 6, 1937/38, s. 29-33.
 2. Zo slovenskej kvantity. Kvantita deverbatív s predponami. - Slovenská reč, 5, 1936/37, s. 194-201.
 3. Zo školskej slovenčiny. - Slovenská reč, 6, 1937/38, s. 80-84, 132-139, 241-246, 286-289.

1938

 1. Kráľovná či kráľovna? - Gazdiná či gazdina? - Slovenská reč, 6, 1937/38, s. 330-334.
 2. Kvantita podstatných mien na -ia. - Slovenská reč, 7, 1938/39, s. 63-67.
 3. Kvantita slov brúško - bruško, úško - uško. - Slovenská reč, 6, 1937/38, s. 197-200.
 4. Zo slovenskej kvantity. - Slovenská reč, 7, 1938/39, s. 96-103.

1939

 1. Kvantita cudzích slov, zakončených na spoluhlásku. - Slovenská reč, 7, 1938/39, s. 142-148.
 2. Kvantita hypokoristík typu a) starý - starký, stará - starká a b) gazdiná - gazdinká. - Slovenska reč, 7, 1938/39, s. 281-283.
 3. Kvantita zámena on v predložkových tvaroch množného čísla (k) ním, nich a bezpredložkových ích, ím. - Slovenská reč, 7, 1938/39, s. 233-252.
 4. Zo školskej slovenčiny. - Slovenská reč, 7, 1938/39, s. 196-198.
  1. Bartek, Príspevok k dejinám slovenčiny. Sborník Literárnovedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha 3, 1936. - Slovenská reč, 7, 1938/39, s. 284-288 (ref.).

1940

 1. Tvary a kvantita složenín slovesa ísť. - Slovenská reč, 8, 1940/41, s. 56-58, 82-85, 109-112, 145-151.
 2. Zo slovenskej kvantity. Kvantita deverbatív prídavných mien na -ný a od nich odvodených podstatných mien. - Slovenská reč, 8, 1940/41, s. 5-17.

1941

 1. Zámenné skloňovanie v bánovskom nárečí. - Sborník Matice slovenskej, 19, 1941, s. 403-419.
 2. Kvantita osobného prisvojovacieho zámena môj, tvoj, svoj a náš, váš. - Slovenská reč, 8, 1940/41, s. 246-256.
 3. Preukážka - legitimácia ako termíny. - Slovenská reč, 8, 1940/41, s. 235-237.
 4. Návrhy na zmenu úradného názvu obce. - Slovenská reč, 9, 1941/42, s. 27, 62-66 (Čierna Lihota - úradne Čierna Lehota, Dubov Diel - úradne Dubodiel).
 5. Slovenský jazyk, 1, 1940. - Slovenská reč, 8, 1940/41, s. 318-320 (rec.).

1942

 1. Predložka pre v slovenčine. - Slovenská reč, 9, 1941/42, s. 226-234, 271-272.
 2. K tvarom Bardejov - Bardijov. - Slovenská reč, 9, 1941/42, s. 182-183.
 3. Rukováca mašina. Vysvetlenie. - Slovenská reč, 9, 1941/42, s. 253.

1943

 1. Kvantita zdrobnelín na -ček. - Slovenská reč, 11, 1943/44, s. 1-5, 36-43.
 2. Skloňovanie cudzích priezvisk na -er a -el. - Slovenská reč, 11, 1943/44, s. 72-79, 121-126.
 3. Formy prídavného mena nákladný, nákladový v železničnej terminológii. - Slovenská reč, 10, 1942/43, s. 321-323.
  1. Letz, Kmeňoslovné úvahy, Martin 1943. - Slovenské pohľady, 59, 1943, s. 799-800 (ref.).

1944

 1. Možný tvar akty - aktá pri cudzom podstatnom mene akt. - Slovenská reč, 11, 1943/44, s. 198-204.
 2. K etymilogii miestneho názvu Imeľ. - Slovenská reč, 11, 1943/44, s. 190.
  1. Stanislav, Kultúra starých Slovákov, Bratislava 1944. - Slovenská reč, 11, 1943/44, s. 189-190 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Š. Šikura, Miestopisné dejiny Turca, Bratislava 1944. - Slovenská reč, 11, 1943/44, s. 281-283 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 3. Z redakcie. - Slovenská reč, 11, 1943/44, s. 344.

1946

 1. Slovník spisovného jazyka slovenského. 1. diel. A-J. Turčiansky Svätý Martin, Matica slovenská 1946-1949. 992 s. (spoluautor).
 2. Kvantita ženských foriem -anka (-ianka) k menám obyvateľov na -an. - Slovenská reč, 12, 1946, s. 92-100, 168-178.

1947

 1. Gramatický a prirodzený rod augmentatív na -isko. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 17-25.
 2. Skloňovanie gréckych vlastných a iných mien na -as v slovenčine. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 155-172.
 3. Trúd, pyľ, úľ, včelín, plášť. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 60-62. - Tamže: „Slavian“? (s. 125). - Napomáhať „niekomu“? (s. 126-127). - Cieľom preskúmania? (s. 128). - Priemer, lok. sg. v „priemeri“? )s. 193-194).

1948

 1. Zmena s > š v skupinách sl, st, sk, sm a sp. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 273-303; roč. 14, 1948/49, s. 21-35.
 2. Rodinné mená na -ec, -ek a ich skloňovanie. - Slovenská reč, 14, 1948/49, s. 112-120, 166-175, 212-217, 274-306.
 3. Podstatné mená mužského rodu na -úň a -ún. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 210-223.
  1. Brišák, Neznáma obeta, Košice 1946. - Š. Hatala, O živého Krista v nás, Košice 1946. - E. Hello, Veda, prel. V. Kalinay, Košice 1946. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 248-253 (posudok jazykovej stránky publikácií).
 4. /Farba - „barva“./ - Slobodný rozhlas, 4, 1948, s. 120. - Tamže: /Korčule - „brusle“/ (s. 208). - /Jazykové prostriedky na porovnávanie/ (s. 250). - /“Sebamenší“, „sebalepší“/ (s. 284). - /Organ, atrament/ (s. 317). - /Ceruza - „tužka, napĺňacie pero - „plniace pero“/ (s. 347).
 5. Lúpežník a zbojník. - Slovenská reč, 14, 1948/49, s. 64.
  • JUDr. Ján Petrikovich. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 242-244.

1949

 1. Adjektívum snadný a jeho odvodeniny. - Slovenská reč, 15, 1949/40, s. 17-22.
 2. Kvantita rodinných mien na -in v slovenčine. - Slovenská reč, 15, 1949/40, s. 82-99.
 3. Pračka a práčka. - Slovenská reč, 14, 1948/49, s. 259-260.

1950

 1. Druhotné zvratné tvary pri niektorých slovesách v slovenčine. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 273-280.
 2. Prechodné slovesá so zvratným zámenom sa v slovenčine. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 216-238.
 3. Slovníček. - In: Janko Jesenský, Pani Rafiková a iní. Turčiansky Svätý Martin 1950 (Hviezdoslavova knižnica, zv. 4), s. 147-157.
 4. Materinské či materské mlieko? - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 138.

1951

 1. Tvary slovies umiestniť, premiestniť. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 23-26.

1952

 1. Zaváracia (nie „zavarovacia“) blana. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 135-136.

1953

 1. /Diskusný príspevok na zasadnutí aktívu kultúrnych a vedeckých pracovníkov o úprave slovenského pravopisu, konanom dňa 10.6. 1953 v Bratislave./ - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 369.

1957

 1. Románske predikáty san a don v slovenčine. - Slovenská reč, 22, 1957, s. 248-251.
 2. Temian, tymian? - Slovenská reč, 22, 1957, s. 201.

1958

 1. Životné skloňovanie činiteľských mien na -teľ v slovenčine. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 41-47.

1970

 1. Ďumbierniky, či zázvorníky? - Život, 20, 1970, č. 35, s. 2.

1971

 1. Niekoľko pripomienok k našej slovnej zásobe. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 245.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch: Slovenská reč, 7, 1938/39 - 11, 1943/44 (spoluredaktor), 13, 1947/48 - 15, 1949/50 (člen red. rady).

Literatúra

Jóna, E.: Anton Jánošík šesťdesiatročný. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 301-302.

Jóna, E.: Za A. Jánošíkom a B. Letzom. - Nedeľná Pravda, 4, 1971, č. 50, s. 6.

Jóna, E.: Anton Jánošík (1904-1971). - Slovenská reč, 37, 1972, s. 169-172 (nekrológ).

Gregor, V.: Oneskorené vyznanie. (Za dr. Antonom Jánošíkom 1904-1972). - Učiteľské noviny, 22, 1972, č. 21, s. 7 (nekrológ).

Jánošík, Anton. - In: Encyklopédia Slovenska. 2. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1978, s. 481 (heslo).

Dvonč, L.: Súpis prác Antona Jánošíka za roky 1933-1971. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 172-176.