HORECKÝ JÁN

Nar. 8.1.1920, Stupava, okr. Bratislava-vidiek. Študoval v r. 1939-1944 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - latinský jazyk). 1944 PhDr., 1957 CSc., 1964 DrSc., 1968 prof. Od r. 1943 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník). V r. 1950-1958 vedúci terminologického oddelenia, 1962-1970 oddelenia matematickej jazykovedy a fonetiky a od r. 1971 oddelenia spisovného jazyka JÚĽŠ SAV, v r. 1966-1981 zástupca riaditeľa ústavu. V r. 1966-1970 predseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, od r. 1972 predseda Medzinárodnej komisie pre jazykovednú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov a člen Medzinárodnej komisie pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri MKS, v r. 1970-1974 predseda Vedeckého kolégia jazykovedy SAV, od r. 1970 člen a od r. 1976 podpredseda Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV, od r. 1970 člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a člen prezídia komisie, v r. 1975-1981 podpredseda Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení, od r. 1975 člen Medzinárodného komitétu slavistov a člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, od r. 1977 reprezentant ČSSR vo Valnom zhromaždení Medzinárodného stáleho komitétu jazykovedcov, v r. 1977-1980 člen Výkonného výboru Societas Linguistica Europaea (Európska lingvistická spoločnosť), v r. 1979-1985 podpredseda Československého komitétu slavistov, v r. 1982-1983 vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, od r. 1972 člen a predseda Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore všeobecná jazykoveda, člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, predseda Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore všeobecná jazykoveda a člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore slovenský jazyk, od r. 1979 člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - nemecký jazyk a člen a spolupredseda Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - slovanské jazyky. 1967 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (člen kolektívu), 1970 titul priekopník socialistickej práce, 1978 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1980 vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a Za obetavú prácu pre socializmus a Zlatá plaketa Josefa Dobrovského za zásluhy v spoločenských vedách, 1985 Strieborná plaketa za zásluhy o vedu a ľudstvo (ČSAV) a Strieborná medaila SAV. V r. 1970-1985 člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a člen prezídia komisie, v r. 1970-1986 predseda Ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1986 člen komisie, od r. 1973 člen Medzinárodnej lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1975 člen Medzinárodného komitétu slavistov, v r. 1975-1986 člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, v r. 1976-1982 podpredseda Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV. 1970 vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu, 1979 priekopník socialistickej práce, 1980 vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus.

Pracuje v oblasti výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny (lexikológie, lexikografie, najmä terminológie), gramatickej stavby jazyka, štylistiky, jazykovej kultúry a jazykovej výchovy, všeobecnej jazykovedy a v oblasti výskumu latinského jazyka.

1944

  1. Okál, Filozof Seneca a Pavol apoštol, Bratislava 1943. - Sborník profesorov Slovákov, 23, 1943/44, s. 254-155 (ref.).

1945

 1. K otázke cudzojazyčných mien pri budúcej reforme pravopisu. - Nové slovo, 2, 1945, č. 16, s. 15-16.
 2. Z vedeckej literatúry. /J. Stanislav, Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši, Bratislava 1945./ - Pravda, 4.11.1945, s. 4 (ref.).

1946

 1. Grécke a latinské vlastné mená v slovenčine. - Slovenská reč, 12, 1946, s. 178-183.
 2. Prvky antickej epiky v Hollého Svätoplukovi. - Litteraria Historica Slovaca, 1-2, 1946-1947, s. 51-69.
 3. Ide o slovenský pravopis. - Nová práca, 2, 1946, s. 198.
 4. Ešte o reforme pravopisu. - Nová práca, 2, 1946, s. 298.
 5. Jeden z návrhov na pravopisnú reformu. - Nová práca, 2, 1946, s. 333-334.
 6. O slovníkovej práci na Slovensku. - Nová generácia, 1, 1946, s. 72-73.

1947

 1. O veľkých začiatočných písmenách vo vlastných menách. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 51-54.
 2. O skratkách a značkách v slovenčine. - Slovo a tvar, 1, 1947, s. 9-14.
 3. Mená činiteľského významu. - Slovo a tvar, l, 1947, s. 80-86.
 4. Poznámky k tvoreniu odbornej terminológie. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 65-72.
 5. Morfematický sklad slovenského lexika. - Jazykovedný sborník, 1-2, 1946-1947, s. 447-460.
 6. K otázke medzinárodného jazyka. - Slovo a tvar, 1, 1947, s. 97-103.
 7. Snahy o medzinárodný jazyk. - Nová práca, 3, 1947, s. 117-119.
 8. Esperanto z hľadiska jazykovedy. - Plameň, 12, 1946/47, s. 308.
 9. Medzinárodný jazyk ido. - Plameň, 13, 1947/48, s. 108.
 10. O reforme pravopisu. - Plameň, 12, 1946/47, s. 282-283.
 11. Úpadok jazykovej kultúry. - Nová generácia, 2, 1947, č. 2, s. 26.
 12. Slovenské jazykovedné časopisy po vojne. - Verbum, 2, 1947, s. 165-169.
  1. Starosta, Praktická mluvnica jazyka slovenského 1, Bratislava 1946. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 119-121 (rec.).
 13. Claudel, Claudla? - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 124. - Tamže: Pasiar (s. 125). - Topenár? (s. 191). - Drotár - drótár (s. 192).
 14. Prednášky v Bratislavskom lingvistickom krúžku v zimnom semestri 1946/1947. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 117-118.
 15. Prednášky v BLK v roku 1947. - Slovo a tvar, 1, 1947, s. 30-31, 63-64, 127-128 (na s. 63 a 127 názvy Prednášky v BLK).
 16. Zpráva o činnosti Bratislavského lingvistického krúžku v letnom semestri 1946/47. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 183-185.
 17. Valné shromaždenie BLK. - Slovo a tvar, 1, 1947, s. 127.
 18. Návšteva prof. Hjelmsleva. - Slovo a tvar, 1, 1947, s. 64..

1948

 1. O reforme slovenského pravopisu. 1. vyd. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1948. 60, /2/ s. (spoluautor).
 2. K otázke geminát v latinčine. - In: Recueil linguistique de Bratislava. /1./ Bratislava, Cercle linguistique de Bratislava 1948, s. 117-135, franc. res. s. 135-137.
 3. Poznámky k celostnému významu pádov v latinčine. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 44-55.
 4. K charakteristike štúrovského lexika. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 279-298.
 5. Jazyková výstavba chemického názvoslovia. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 75-80.
 6. O slovenskej technickej terminológii. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 116-119.
 7. K otázke gramatických časov v spisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 13, 1947/38, s. 261-268.
 8. Medzinárodný pomocný jazyk novial. - Plameň, 13, 1947/48, s. 180.
 9. Pokusy o zmedzinárodnenie národných jazykov. - Plameň, 13, 1947/48, s. 240-241.
 10. Esperanto z hľadiska jazykovedy. - Plameň, 13, 1947/48, s. 264-265 (diskusia s K. Kišom).
 11. Z dejín spisovnej ruštiny. - Okienko Záhoria, 2, 1947/48, s. 94-95.
 12. Dejinný vývin spisovnej slovenčiny. - Okienko Záhoria, 2, 1947/48, s. 68-69.
 13. Pravopis a protislovanský separatizmus. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 124-126.
 14. Nový slovenský pravopis. - Týždeň, 3, 1948, č. 41, s. 11.
 15. K hlasu praktika o pravopisnej reforme. - Práca, 10.6.1948, s. 4.
 16. K jazykovednej problematike ypsilonu. - Práca, 13.6.1948, s. 6.
 17. Prečo navrhujeme odstrániť ô. - Práca, 24.6.1948, s. 4.
 18. Úlohy ä v slovenskom jazyku a pravopise. - Práca, 27.6. 1948, s. 6.
 19. Úprava v písaní predložiek a predpôn. - Práca, 30.6.1948, s. 4.
  1. Rosetti, Le mot. Esquisse d'une théorie générale, Copenhague - Bucureşti 1943. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 385-386 (rec.).
 20. Trudy moskovskogo instituta istorii, filosofii i literatury V. Sbornik statej po jazykovedeniju, Moskva 1939. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 398-400 (ref.).
 21. Nórska práca o gaelských nárečiach. /C.Hj. Borgstrőm, A Linguistic Survey of the Gaelic Dialect of Scotland, Norsk Tidskrift for Sprogvidenskap 1, Supl. Bind 2, Oslo 1941./ - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 411-416 (ref.).
 22. Fonetika spisovnej ruštiny, Bratislava 1947. - Slovenská reč, 14, 1948/49, s. 58-59 (ref.). Ďalší autorov referát o tej istej práci: Nové dielo o spisovnej ruštine, Pravda, 14.1.1948, s. 4.
  1. Baecklundová, Die univerbierenden Verkűrzungen der heutigen russischen Sprache, Uppsala 1940. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 397-398 (rec.).
  1. Šmilauer, Novočeská skladba, Praha 1947. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 422-424 (rec.).
  1. Stanislav, Po stopách predkov, Bratislava 1948. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 311-312 (ref.).
  1. Zauner, Praktická príručka slovenského pravopisu, 3. vyd., Turčiansky Svätý Martin 1947. - Slovenská reč, 13, 1947/48, s. 247-248 (rec.).
 23. O kultúre spisovného jazyka. (Slovo a tvar, 2, 1948, č. 1.) - Kultúrny život, 3, 1948, č. 5, s. 6 (ref.).
 24. Poznámka k slovu STASKA. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 126-127.
 25. Lesný či lesnícky? - Poľana, 4, 1948, s. 203.
 26. /Značkové slová./ - Slobodný rozhlas, 4, 1948, s. 463. - Tamže: /Význam koncoviek prídavných mien/ (s. 605). - /Priechodné ustanovenia - prechodné ustanovenia/ (s. 768). - /Hlasovať na jednotnú kandidátku - za jednotnú kandidátku, hlasovať pre republiku/ (s. 864).
 27. Lingvistika v Spojených štátoch severoamerických. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 62-63.
 28. Maďarská jazykoveda posledných čias. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 95-96.
 29. Prednášky v BLK. - Slovo a tvar, 2, 1948, s. 63-64, 96, 127-128 (správy o prednáškach v r. 1948; na s. 127 názov Prednášky).
 30. Josef Miloslav Kořínek. 10.I.1899-14.III.1945. - Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948, s. 425-426 (nekrológ).

1949

 1. Fonologia latinčiny. 1. vyd. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1949. 125, /5/ s.
 2. Používanie a nahrádzanie slovesa prevádzať - prevodzovať. - Slovenská reč, 14, 1948/49, s. 265-271.
 3. Jazdiť - jazdný - pojazdný. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 34-38.
 4. Mená strojov, prístrojov a nástrojov. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 113-114.
 5. Prídavné mená roľnícky a poľnohospodársky. - Slovo a tvar, 4, 1949, s. 49-52.
 6. Ženské mená zamestnania. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 73-75.
 7. Na okraj prekladania zákonov. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 25-27.
 8. Cudzie priezviská v prekladoch z ruštiny. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 68.
 9. Kritika sovietskej jazykovedy a zásady pre jej ďalší vývin. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 151-152.
 10. Názvoslovné práce na Slovensku.- Slovo a tvar, 3, 1949, s. 112.
   1. Kořínek, Úvod do jazykospytu, Bratislava 1948. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 29-30 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej práci: Posmrtné jazykospytné dielo, Pravda, 7.1.1949, s. 4.
 11. Nové dejiny spisovnej slovenčiny. /E. Pauliny, Dejiny spisovnej slovenčiny, Bratislava 1949./ - Pravda, 17.6.1949, s. 4 (ref.).
  1. Vážny, Stručná mluvnice slovenská pro Čechy, 2. vyd., Praha 1948. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 106-107 (rec.).
  1. Krouza, Strojnický slovník německo-česko-slovenský 2. Všeobecné strojnictví. Zv. 4. Spritzhaspel - Z, Praha 1948. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 80 (rec.).
 12. Recueil linguistique de Bratislava 1, Bratislava 1948. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 69 (ref.).
 13. Linguistica Slovaca, 4-6, 1946-1948. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 30-31 (ref.). - Ďalší autorov referát o tom istom ročníku časopisu: Nový sväzok jazykovedného sborníka Linguistica Slovaca, Pravda, 6.1. 1949, s. 4.
 14. Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, red. A. Grund - A. Kellner - J. Kurz, Brno 1948. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 31 (ref.).
  1. Maar, Elektrina v mlynárstve, 2. vyd., Bratislava 1949. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 159-160 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Paľovčík, Vysúšanie dreva, Bratislava 1949. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 159 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Hrmo, Príručka pre kovospracujúce remeslá (s prípravou na tovarišské skúšky), Bratislava 1948. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 120 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 15. Uvažovať priestor. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 75. - Tamže: Odbočka - pobočka (s. 77). - Paždík = priečna žrď (s. 77). - Hmoždík - sedlo (s. 77). - Rybina (s. 77-78). - Priebojník = priehlbník (s. 78).
 1. Hnať vodu na mlyn. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 147-148.
 2. /Doslov k príspevku A. Budkeho Terminologické nesrovnalosti vo vyhláške č. 401-46 Úr. v./ - Poľana, 5, 1949, s. 38.
 3. Prednášky v BLK. - Slovo a tvar, 3, 1949, s. 32, 72, 111-112 (správy o prednáškach konaných dňa 10.1.1949, 24.1.1949, 7.3.1949, 28.3.1949, 2.5.1949 a 30.5.1949).

1950

 1. Stalin o jazykovede. (Diskusia o jazykovede v SSSR.) - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 81-88.
 2. Odraz revolúcie v jazyku. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 161-164.
 3. Hadvabného Stručný návod. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 174-192.
 4. Významová stránka odborných názvov. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 143-146.
 5. Plniace pero. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 118-121.
 6. Tvorenie slov. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 44-54.
 7. Snahy o reformu nemeckého pravopisu. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 30-31.
 8. O našej terminologickej práci. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied, 4, 1950, s. 60-62.
  1. Bednár - M. Štépánek, Strom, Bratislava 1949. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 89-90 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Figuš, Betón, Bratislava 1950. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 29-30 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Klatt, Výroba umelých vláken, Bratislava 1949. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 39-40 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Binder, Zahrádzanie bystrín, Bratislava 1951. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 156 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Jandel, Technika práce drevorubača, Bratislava 1950. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 78-79 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Ulrych, Základy marxistickej ekonómie, prel. R. Kliský, Bratislava 1950. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 90-91 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 249-251 (rec.).
 9. Chrestomatia słowiańska 2. Teksty zachodnio-słowiańskie (ze słowniczkami). Sprac. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, J. Magiera, W. Taszycki, Kraków 1950. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 71 (rec.).
  1. Jedlička, Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická, Praha 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 283-284 (rec.).
 10. Jazykový koutek Československého rozhlasu. První výběr, Praha 1949. - Slovenská reč, 15, 1949/50, s. 153-154 (ref.).
 11. Projekt slovaria jazyka Puškina, Moskva - Leningrad 1949. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 271-272 (ref.).
  1. Ferianc, Slovenské názvoslovie rýb Československej republiky a susediacich krajov, Turčiansky Svätý Martin 1948. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s.280-283 (ref.).
  1. Blanár, Bibliografia jazykovedy na Slovensku v rokoch 1939-1947, Bratislava 1950. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 141 (rec.).
 12. Sklizeň - skľudzeň - žatva. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 94-95. - Tamže: Písanie adries (s. 95).
 13. Specifický - špecifický. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 34. - Tamže: Sódny - sodný (s. 34-35). - Vetrolom - vetrolam (s. 35). - Hladidlo (s. 35). - Diaľnopis - ďalekopis (s. 35). - Ďalekopisovať? (s. 35). - Jímka - nádrž - zachycovač (s. 35). - Seřizování - nastavovanie (s. 35). - Ohnisko - kúrenište (s. 36). - Rošt (s. 36). - Štrekovať - vzťahovať - predlžovať sa (s. 36). - Cajchovať - ciachovať (s. 36). - Mazavý valček - mazací valček (s. 36-37). - Nasiaklivosť - nasiakavosť (s. 37). - Výkonnostná práca? (s. 37). - Šnek - nekonečný závit (s. 37). - Drastiť - driapať - (s. 37). - Utĺkovadlo - utĺkadlo (s. 37). - Podradná skupina - podskupina (s. 38). - Lešenár (s. 38). - Údržbár (s. 38). - Beztvarý - beztvárny - beztvarový (s. 38). - Kejda - hnojovica (s. 74). - Kejdové hospodárstvo - hnojovicové hospodárstvo (s. 75). - Dvojmužná pracovná skupina (s. 75). - Dvojmužná píla? (s. 75). - Obracák - obracačka (s. 75). - Tékalamitky? (s. 75). - Lupák - lúpačka (s. 76). - Spínač - zvierač (s. 76). - Postupár (s. 76). - Urovnať, urovnávať - horizontovať (s. 76). - Bázis-lata - základnicová lata (s. 76). - Bodová štvorina - bodová štvorica (s. 76). - Pôdorysňa, nárysňa (s. 76-77). - Sústruh - točovka (s. 77). - Točovať, točovkovať? (s. 77). - Bunieť - napučiavať? (s. 77-78). - Bordeauxská zmiešanina - bordoska (s. 78). - Ustanovka (s. 78). - Mastiť - mazať (s. 147). - Hubica, tryska - dýza (s. 147-148). - Ústrojenstvo - mechanizmus (s. 148). - Sací - nasávací (s. 148). - Hoblíř - hobliar (s. 148). - Model - modelár, modelársky (s. 148). - Reťazka - ret'aznica (s. 148). - Dvojtočivý, trojtočivý, štvortočivý parný stroj - dvojitý, trojitý, štvoritý parný stroj (s. 148). - Rozvor - rázvor (s. 148). - Prehradová konštrukcia - priečková konštrukcia (s. 148). - priehradovina - priečkovina (s. 148-149). - Ekonomizér - hospodárnik, užitočník (s. 149). - Merník - merač (s. 149). - Mernícky - meračský - zememeračský (s. 149). - Merítko - meradlo, mierka (s. 149). Meriaci - merací (s. 149). - Sberné ústrojentstvo - sbierací mechanizmus (s. 149). - Priesečník - priesečík (s. 149-150). - Sdružený k vrcholu - sdružený s vrcholom (s. 150). - Priradiť k bodom - priradiť bodom (s. 150). - Mávací - mávavý (s. 150). - Kývací pohon - kývavý pohon (s. 150). - Tryskač, - vrhač, vstrekovač (s. 151). - Modelný piesok - modelový piesok (s. 151). - Pílny list - pílový list (s. 151). - Pluhacia stolica - preťahovacia stolica (s. 151). - Okrúhlik - zaoblovač (s. 151). - Dmychadlo, dmychavka - dúchadlo, dúchavka (s. 151. - Prestrižník, prestrižnica (s. 151). - Škripec - kladka (s. 151-152). - Škripcostroj - kladkostroj (s. 152). - Škripnica – kladnica - kladkovnica (s. 152-153). - Otáčavý - otočný - otáčací (s. 153). - Transmisiový - transmisijný - transmisný (s. 153). - Zpiatočný tlak - zpätný tlak (s. 153). - Navíjač - navíjadlo - navijak (s. 153-154). - Stavivo (s. 154). - Závody stavív (s. 154). - Kurivo - palivo (s. 154-155). - Kurivová smes - palivová smes (s. 155). - Namáhanie na tlak, na ťah - namáhanie tlakom, ťahom (s. 155). - Pevnosť na tlak, na ťah, na ohyb - pevnosť v tlaku, ťahu, v ohybe (s. 155). - Pudný kotúč - hnací kotúč (s. 155). - Posunovateľný - posuvný (s. 155). - Pevný - nepohyblivý (s. 155). - Skľúčidlo - skľučovadlo (s. 155).
 14. České a slovenské práce lexikografické. - Slavia, 19, 1950, s. 519-526.
 15. Činnosť terminologického oddelenia pri Jazykovednom ústave SAVU. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 79-80.
 16. Valné shromaždenie Bratislavského lingvistického krúžku. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 32 (správa o zhromaždení konanom dňa 31.1. 1950 v Bratislave).
 17. Prednášky v BLK. - Slovo a tvar, 4, 1950, s. 142 (správa o prednáške v Bratislavskom lingvistickom krúžku dňa 23.5.1950).

1951

 1. Jazykovoštýlová charakteristika latinských listín z archívu zemianského /!/ rodu z Okoličného. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 167-184.
 2. O slovenskej technickej terminológii. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 14-23.
 3. Z problematiky slovenského technického názvoslovia. - Technický sborník, 2, 1951, s. 195-200.
 4. Točovka alebo sústruh. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 110-114.
 5. Ložisko - ložište. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 248-249.
 6. Odborný štýl (jazyk). - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 97-102.
  1. Beseda, Výroba viskózového hodvábu, Bratislava 1950. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 189-190 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Kratochvíl, Hydraulika, Bratislava 1950. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 58-60 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Jones, The Phoneme: Its Nature and Use, Cambridge 1950. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 325-326 (rec.).
 7. Cvičebnice jazyka českého. Pomocná kniha pro gymnasia a vyšší odborné školy, zvláště pro I. třídu. Praha 1951. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 54-57 (rec.).
  1. Letz, Gramatika slovenského jazyka, Bratislava 1950. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 295-301 (rec. časti o kmeňosloví).
  1. Jóna, Spisovná slovenčina pre každého, Turčiansky Svätý Martin 1950. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 251-252 (ref.).
 8. Sovětská věda - Jazykověda, 1, 1951. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 5, 1951, s. 283-285 (ref. - Ďalší autorov referát: Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 94-96 (o č. 1-4).
 9. Za marxistickú jazykovedu, Bratislava 1950. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 155-157 (ref.).
 10. Väzba slovesa oboznamovať. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 223-224. - Tamže: Blato - bahno - kal - múľ (s. 254). - Ambulančný - ambulantný (s. 254-255). - Jav - zjav (s. 255).
 11. Zástavka a zastávka. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 63-64.
 12. Z činnosti Jazykovedného ústavu SAVU. - Slovenská reč, 16, 1950/51, s. 305-307 (spoluautor).

1952

 1. Jazyková výchova. Učebné texty pre II. triedu škôl III. stupňa, 1. vyd. Bratislava, Štátne nakladateľstvo 1932. 100, /1/ s. (spoluautor).
 2. O hlavných princípoch slovenského pravopisu. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 77-81.
 3. K jednotlivým bodom novej pravopisnej úpravy. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 35-47 (spoluautor).
 4. Názvoslovie a menoslovie. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 161-162.
 5. Poznámky k slovám pomer a vzťah. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 158-161.
 6. Využitie prídavných mien v biologickej terminológii. - Veterinársky sborník, 1, 1952, s. 110-112.
 7. Prehľad tvaroslovných zmien v návrhu na nové Pravidlá. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 110-115.
 8. Preklady z ruštiny s hľadiska terminológie. - Slovenska reč, 17, 1951/52, s. 202-205.
 9. Úprava bieloruského pravopisu. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 314-315.
 10. Pripomienky k návrhu nových Pravidiel. - Kultúrny život, 7, 1952, č. 43, s. 7; č. 44, s. 7; č. 45, s. 7; č. 47, s. 9; č. 48, s. 7 (v č. 47 a 48 pod názvom Pripomienky k návrhu Pravidiel).
 11. K ustaľovaniu slovenskej odbornej terminológie. - Nové slovo, 9, 1952, s. 185-186.
 12. O slovenskom technickom jazyku. - Technická práca, 4, 1952, s. 534-535.
 13. Mel depuratum. - Farmácia, 21, 1952, s. 119-120.
  1. Orbán - L. Meč, Nový slovensko-maďarský slovník 1, 3. vyd. Bratislava 1951. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 167-170 (rec.).
 14. A.N. Gvozdev, Osnovy russkoj ortografii, 3. vyd., Moskva 1951. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 312-314 (ref.).
 15. Voprosy jazykoznanija, 1, 1952, č. 1-2. - Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 6, 1952, s. 152-153 (ref.).
  1. Bodnárová, Rozoznávanie a používanie tráv a ďatelinovín, Bratislava 1951. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 170-171 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 16. N.N. Klimov, Základy anatomie a fyziologie hospodárskych zvierat, Bratislava 1951. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 171-173 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 17. Techminimá nakladateľstva Práca. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 175-179 (posudok jazykovej stránky niektorých publikácií nakladateľstva).
 18. V.P. Mosolov, Agrotechnika, prel. G. Halás a J. Kolek, Bratislava 1951. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 255-257 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 19. Ekonom - ekonomik - ekonomista. - Slovenská reč, 17, 1951/52, s. 182-183. - Tamže: Preklep - prieklep (s. 183-184). - Obchod s odevným tovarom (s. 261). - Písomný stôl - písací stôl (s. 262).
 1. Kvantita slov na -dlo. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 62. - Tamže: Povereníctvo pôdohospodárstva či poľnohospodárstva? (s. 62-63).

1953

 1. Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1953. 403 /5/ s. - Dotlač: 1954. - 2. vyd. (zrevid.) 1957. 425, /6/ s. - 3. vyd. (zrevid.) 1962. - 4. vyd. (zrevid.) 1963. 429, /6/ s. - 5. vyd. (zrevid.) 1964. - 6. vyd. (zrevid.) 1965. - 7. vyd. (zrevid.) 1966. 407, /10/ s. - 8. vyd. (zrevid.) 1967. 417, /2/ s. - 9. vyd. (zrevid.) 1967. 422 /2/ s. - 10. vyd. (zrevid.) 1970. 418 /4/ s. - 11. vyd. (zrevid.) 1971. 417, /5/ s. (spoluautor).
 2. Z problematiky dvojjazyčných terminologických slovníkov. - Jazykovedný časopis, 7, 1953, s. 87-96.
 3. Poznámky k jednojazyčným terminologickým slovníkom. - In: Lexikografický sborník. Materiály z I. celoštátnej konferencie čs. lexikografov, konanej v dňoch 5.-7. júna 1952 v Bratislave. Red. Š. Peciar. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1953, s. 157-162.
 4. Poznámky k návrhu Pravidiel. - Slovenská reč, 18, 1952/ 53, s. 171-175.
 5. K otázke interpunkcie pri vzorcoch. - Slovenské odborné názvoslovie, l, 1953, s. 321-325.
 6. Zásady pri tvorení terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 33-34.
 7. Dnešný stav v slovenskej odbornej terminologii. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 353-355.
 8. Niekoľko rozdielov v slovenskej a českej právnej terminologii. - Československý novinář, 5, 1953, s. 229.
 9. K terminologii ciroku. - Slovenské odborné názvoslovie, l, 1953, s. 347-348.
 10. Točovka alebo sústruh. - Slovenské odborné názvoslovie, l, 1953, s. 24-28.
 11. Stranník či straník. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 181-182.
 12. Prehľad úprav v kmeňosloví v návrhu na nové Pravidlá. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 151-154.
 13. O prekladoch odbornej literatúry. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 270-274.
 14. O prekladoch odbornej literatúry. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 193-195.
 15. K diskusii o návrhu nových Pravidiel. Pripomienky k Pravidlám. - Kultúrny život, 8, 1953, č. 4, s. 9. - Pokračovanie: Pripomienky k návrhu Pravidiel, tamže, č. 5, s. 9.
 16. O chystané úpravě slovenského pravopisu. - Literární noviny, 2, 1953, č. 7, s. 10.
 17. Diskusia o návrhu Pravidiel slovenského pravopisu. - Sovětská věda - Jazykověda, 3, 1953, s. 266-267.
 18. Technika a nová úprava pravopisu. - Technické noviny, 1, 1953, č. 17, s. 8.
 19. Poznámky k písaniu čiarky. - Československý novinář, 5, 1953, s. 324-325.
 20. Obohacovanie slovnej zásoby slovenčiny. - Pravda, 25.7.1953, s. 7.
 21. O našich prekladoch technickej literatúry. - Technické noviny, 1, 1953, č. 1, s. 10.
 22. O slovenskom odbornom názvosloví. - Technické noviny, 1, 1953, č. 2, s. 10.
 23. O slovenskom technickom jazyku. - Technické noviny, 1, 1953, č. 3, s. 10.
 24. O slovenskej baníckej terminológii. - Technické noviny, 1, 1953, č. 7, s. 9.
 25. Poznámky k nástrojárskej terminológii. - Technické noviny, 1, 1953, č. 13, s. 9.
 26. Niektoré rozdiely medzi českými a slovenskými termínmi. - Československý novinář, 5, 1953, s. 257-258.
 27. Jazyk slovenskej tlače. - Československý novinář, 5, 1953, s. 128-129.
 28. Sportszótár. Sportivnyj slovar. Dictionnaire sportif. Sportwőrterbuch. Sports Dictionary, Budapest 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 319-320 (rec.).
 29. Najnovšie práce o ruskom pravopise. /1. A. B. Šapiro, Russkoje pravopisanije, Moskva 1951. - 2. A. N. Gvozdev, Osnovy russkoj orfografii, Moskva 1951. - 3. S. J. Kriučkov, Voprosy sovremennoj russkoj orfografii, Moskva 1952. - 4. S. J. Kriučkov, Orfografičeskij slovar'. 8. vyd., Moskva 1952./. - Sověská věda - Jazykověda, 3, 1953, s. 239-240 (ref.).
 30. Voprosy sostavlenija opisateľnych grammatik. Autori: V. A. Avrorin, B. A. Budagov, J. D. Dešerijev, B. A. Serebrennikov, E.I. Ubríatova, N.J. Švedova, Voprosy jazykoznanija, 2, 1953, č. 4, s. 3-21. - Sovětská věda - Jazykověda, 3, 1953, s. 536-538 (ref.).
   1. Abakumov, Metodika punktuacii, Moskva 1951. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 278-279 (ref.).
   1. Gvozdev, O4erki po stilistike russkogo jazyka, Moskva 1952. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 187-188 (rec.).
  1. Dobosiewicz - J. Tokarski - B. Wieczorkiewicz, Kultura języka, Warszawa 1952. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 274-275 (ref.).
   1. Baranskij, Náčrtok školskej metodiky ekonomickej geografie, prel. J. Martinka, Bratislava 1953. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 421-423 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Čeněk - V. Medek, Kurz deskriptívnej geometrie pre technikov. 1. Zobrazovacie metódy, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 314-315 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Smeykal, Ako čítať a písať chemické vzorce a rovnice, Bratislava 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 28-29 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 31. Technická práca, 5, 1953, č. 1-6. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 280-282 (posudok jazykovej stránky časopisu).
 32. Technický sborník SAVU pre odbor strojne-elektrotechnický, 3, 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 127-128 (posudok jazykovej stránky zborníka).
   1. Griner - M. N. Geleskul, Baníctvo, prel. V. Rymarevič-Altmanský, Bratislava 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 91-92 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Fiš, Obnovujeme zem, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 348-349 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 33. Ovocinářství a zelinářství, 1, 1952, č. 1-2. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 254-256 (posudok jazykovej stránky slovenských príspevkov v časopise).
  1. Tomme - J.A. Novikov, Všeobecná zootechnika, prel. I. Dobek, Bratislava 1951. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 30-32 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Pišút, Základy röntgenodiagnostiky v internej praxi, Bratislava 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 155-157 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 34. Zrniny či zrnoviny. - Slovenská reč, 18, 1952/53, s. 191. - Tamže: Vírus, virologia (s. 255). - Úloha - úkol (s. 256). - Čiarka v adrese (s. 256). - Bežné číslo či poradové číslo (s. 256). - Šrafa - šrafovať (s. 287). - Jarovizácia či jarizácia (s. 317). - Úpravňa - úpravovňa (s. 320). - Čiarka v spojení napríklad ak, napríklad keď (s. 320). - Prídavné mená muzeálny a muzejný (s. 424-425). - Miesiť - hniesť (s. 427-428).
 35. Bobtnať. - Technická práca, 5, 1953, s. 55. - Tamže: Brit? (s. 55). - Licna? (s. 55-56). - Točovka - sústruh? (s. 122-123). - Dvojvrstvý - dvojvrstvový (s. 186). - Galvanomer - galvanometer? (s. 186). - Obecný - všeobecný? (s. 186). - Príčinkové čiary - vplyvové čiary (s. 186-187). - Pryskyrica - živica (s. 187). - Rubík – kolík? (s. 249). - Spalné teplo - spaľovacie teplo (s. 249-250). - Betónová miešačka? (s. 250). - Diaľka - dĺžka - vzdialenosť (s. 314). - Diaľkomer - dĺžkomer (s. 314). - Klasňovač - odôsťovač (s. 314). - Plnidlo - plnivo? (s. 395). - Vývojárske stredisko – vývojové stredisko? (s. 396). - Bochník - ingot? (s. 456). - Otrep - rozstrapenie (s. 456). - Tužlík - prítužník? (Temovať, tesniť /nity/, túžiť - pritužovať.) (s. 457). - Vmestky - vmesky - vtrúseniny (s. 457). - Miesiť - hniesť (s. 457). - Leptavá pôsobivosť - leptacia pôsobivosť (s. 523). - Tlakovzdušný - tlakovzduchový? (s. 524). - Ešte raz o termínoch brit a frézka (s. 589-590). - Zapaľovač - roznecovač? (s. 655). - Zápalnica - roznetnica? (s. 655). - Doutnák - zápalná šnúra - tlecia šnúra (s. 655). - Šnekový dopravník - závitnicový dopravník? (s. 716). - Uzol - dielec? (s. 716). - Výrobno-kontrolný inžinier? (s. 716). - Grader-elevátor - nakladací srovnávač? (s. 780). - Rozvozný - rozvozový? (s. 780-781). - Srovnávacia rovina - porovnávacia rovina? (s. 781).
 36. Pozor na polohu zápornej častice nie. - Československý novinář, 5, 1953, č. 7, 3. s. obálky.
 37. Koncovky -isko, - ište. - In: Jazykový kútik. Bratislava, Československý rozhlas 1953, s. 19-20. - Tamže: Prúdové lietadlá (s. 21-23). - Tekvica - melón - dyňa (s. 46-48). - Náhodná kontrola (s. 58-59). - Sterilizovať (s. 66-67). - Poľnohospodársky či pôdohospodársky (s. 79-80). - Odpoveď s. Vágnerovej (s. 85-96: „Lermontovová ulica“ - Lermontovova ulica, cezčasové hodiny - nadčasové hodiny, súčasne - zároveň).
 38. Sovietska diskusia o fonéme. - Sovětská věda - Jazykověda, 3,1953, s. 250-256; Sovětská jazykověda, 4, s. 278-282.
 39. Slovenská diskusia o prekladaní. - Sovětská věda - Jazykověda, 3, 1953, s. 475-478.
 40. Celoštátna fonologická konferencia v Prahe. - Jazykovedný časopis Slovenskej akadémie vied, 7, 1955, s. 231-233 (správa o konferencii konanej dňa 17.6.1953 v Prahe).
 41. Aktív kultúrnych pracovníkov o Pravidlách slovenského pravopisu. - Jednotná škola, 8, 1953, s. 381-382 (správa o aktíve kultúrnych a vedeckých pracovníkov o úprave pravopisu, konanom dňa 10.6. 1953 v Bratislave).
 42. Z publikačnej činnosti terminologického oddelenia ÚSJ. - Slovenské odborné názvoslovie, 1, 1953, s. 256 (za rok 1953).
 43. Päťdesiat rokov od smrti jazykovedca Martina Hattalu. - Pravda, 11.12.1953, s. 5. - Ďalší autorov jubilejný článok o M. Hattalovi: Slovenský jazykovedec Martin Hattala. K 50. výročiu jeho smrti, Sloboda, 8, 1953, č. 51, s. 7.

1954

 1. Učebnica jazyka slovenského pre 9.-11. ročník všeobecnovzdelávacích škôl. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1954, 287, /8/ s. (spoluautor),
 2. Učme sa rodnú reč. Materiál pre kurzy a krúžky slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Osvetové ústredie 1954. 114 s. (spoluautor).
 3. K otázke správnej novinárskej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Slovenský výbor Sväzu čs. novinárov 1954. 26 s.
 4. Pravopis zložených prídavných mien. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 40-45.
 5. Nové Pravidlá slovenského pravopisu. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 3-5.
 6. Vzťahy medzi slovenskou a českou terminológiou. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 257-261.
 7. Miesto a úloha synoným v terminologii. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 353-357.
 8. Dnešný stav slovenskej odbornej terminológie. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 241-244.
 9. Ešte k terminológii vzdúvadiel. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 249-252.
 10. Na okraj televíznej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 21-26.
 11. Poznámky k slovenským názvom hoblíkov. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 248-251.
 12. Významová výstavba vety. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1953, s. 161-165.
 13. O prekladaní terminológie. - Zprávy jazykového odboru Slovenského stenografického a jazykového ústavu, 2, 1954/55, s. 11-15.
 14. Z problematiky terminológie pri prekladaní. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 193-196.
 15. Na okraj nových Pavidiel slovenského pravopisu. - Československý novinář, 5, 1954, s. 57-58.
 16. O zásadách pre budovanie slovnej zásoby slovenčiny. - Kultúrny život, 9, 1954, č. 37, s. 8.
 17. Pripomienky k rozboru slovnej zásoby spisovateľov. - Kultúrny život, 9, 1954, č. 40, s. 11.
 18. S rozvojom techniky rozvíjame aj jazyk. - Technické noviny, 2, 1954, č. 1, s. 8.
 19. O našej potravinárskej terminológii. - Potravinársky zpravodaj, 2, 1954, č. 5, s. 10-11.
 20. Poznámky k stavbe vety. - Československý novinář, 6, 1954, s. 159-160.
 21. Pre krásu nášho jazyka. - Pionierske noviny, 4, 1954, č. 33, s. 1.
 22. O celonárodnom charaktere spisovnej normy. - Kultúrny život, 9, 1954, č. 16, s. 11.
   1. Bulachovskij, Vvedenije v jazykoznanije 2, Moskva 1953. - Sovětská jazykověda, 4, 1954, s. 74-77 (rec.).
   1. Šanskij, Osnovy slovoobrazovateľnogo analiza, Moskva 1953. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 160 (ref.).
   1. Tronskij, Očerki po istorii latinskogo jazyka, Moskva 1953. - Sovětská jazykověda, 4, 1954, s. 489-492 (rec.).
 23. Rukovodstvo po razrabotke i uporiadočneniju naučnotechničeskoj terminologii. Red. A. M. Terpigorev, Moskva 1952. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 27-29 (ref.).
 24. Rusko-český technický slovník. Autori: O. Pekárek, K. Cacek, M. Krátky, V. Kvičera, Praha 1953. - Slovenská reč, 19, 1954, s. 103-105 (rec.).
  1. Bažant, Slovník stavebné mechaniky a příbuzných odboru v pěti řečích, Praha 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 95-96 (rec.).
 25. Slovník cudzích slov, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 315-317 (rec.).
 26. Chlorňan sodný technický, Praha 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 287-288 (rec.).
 27. Voprosy jazykoznanija, 1, 1952. - Jazykovedný časopis, 8, 1954, s. 61-65 (ref.).
 28. Slovo a slovesnost, 13, 1951-1952. - Jazykovedný časopis, 8, 1954, s. 129-131 (rec.).
 29. Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, č. 1-2. - Technická práca, 6, 1954, s. 250-251 (ref.). - Tamže: Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, č. 3-4 (s. 442; ref.).
 30. Sovětská věda - Chemie, 3, 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 155-156 (posudok jazykovej stránky slovenských príspevkov v časopise).
 31. Ľudový motorista, 2, 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 62-63 (posudok jazykovej stránky časopisu).
   1. Gladkov, Televízia, prel. R. Brtáň, Martin 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 350-351 (posudok jazykovej stránky publikácie). - Znovu odtlačené po názvom Vzorná jazyková kritika, Sdělovací technika, 3, 1955, s. 63.
  1. Novacký, Včelárstvo, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 219-223 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 32. Telesná výchova základnej školy. Metodická príručka pre učiteľov základnej školy, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 29-31 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Dobrovolný, Príprava rukopisu a korektúry pre tlač, prel. A. Majchrák, Bratislava 1953. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 157-159 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 33. Svorník, svorka či zvorník, zvorka? - Slovenská reč, 19, 1954, s. 56-57. - Tamže: Bábkár - babkár (s. 57). - Miestny národný výbor v Trstenej (s. 57-58). - Sväzarmista či sväzarmovec? (s. 232-233). - Prídavné mená minulý a lanský, vlaňajší (s. 302-303). - Rtg snímka (s. 305-306).
 34. Sájmo - šablóna. - Technická práca, 6, 1954, s. 58. - Tamže: Rez - razidlo (s. 58-59). - Páč - páčidlo (s. 59). - Držobnosť -držnosť (s. 59). - Rozpustidlo - rozpúšťadlo (s. 59). - Mikroskop - mikrometóda (s. 59). - Produkčný - produktívny (s. 59). - Šedoliatinový prášok - prášok zo sivej liatiny? (s. 121). - Svetlotechnícký - teplotechnický - svetelnotechnický, tepelnotechnický? (s. 21). - Pryž - guma (s. 122). - Uhľohydráty - uhľovodany - sacharidy? (s. 122). - Jazdiť - jazda (s. 122-123). - Merítko? (s. 123). - Stativo - priečna hrada? (s. 188). - Pracnosť - prácnosť? (s. 188). - Rastlá pôda
 1. Húsenka - húsenica. - Zváranie, 3, 1954, s. 159. - Tamže: Žliabok - drážka (s. 159).
 2. /Úvod k rubrike Poznávajme rodný jazyk./ - Slovenka, 7, 1954, č. 41, s. 14.
 3. O písaní i a y. Miestne hospodárstvo, 4, 1954, č. 2, s. 20. - Tamže: Veľké písmená (č. 3, s. 20). - Pravopis cudzích slov (č. 4, s. 20). - O skloňovaní cudzích slov (č. 5, s. 20). - Používanie menného prísudku (č. 6, s. 20). - Prídavné meno po slovese (č. 7, s. 20). - Používanie trpného rodu (č. 8, s. 20). - O gramatickej zhode (č. 9, s. 20). - Vetný zápor (č. 11, s. 20). - Podmet a predmet v slovenskej vete (č. 12, s. 20). - Poznámky k predmetu v druhom páde (č. 13, s. 20). - Predmet v treťom a siedmom páde (č. 14, s. 20). - Ostatné spôsoby vyjadrenia predmetu (č. 15-16, s. 27). - O prívlastku v slovenčine (č. 15-16, s. 27). - O polohe prívlastku (č. 17, s. 19). - O voľnom a tesnom prístavku (č. 18, s. 19). - O doplnku v slovenskej vete (č. 20, s. 19). - O príslovkovom určení miesta (č. 21, s. 18). - Prístavkové určenie času (č. 22, s. 19). - Príslovkové určenie spôsobu (č. 23, s. 19). - Príslovkové určenie príčiny (č. 24, s. 19).
 4. Organizácia terminologickej práce na Slovensku. - Sovětská jazykověda, 4, 1954, s. 193-195.
 5. Zpráva o činnosti terminologického oddelenia Ústavu slovenského jazyka SAV. - Slovenské odborné názvoslovie, 2, 1954, s. 159-160 (za rok 1953).
 6. Jazykovědná konference o fonologii a mluvnici. - Sovětská jazykověda, 4, 1954, s. 384-388 (správa o konferencií konanej v dňoch 1.-2.6.1954 v Libliciach; spoluautor).

1955

 1. Kapitoly zo štylistiky a gramatiky slovenčiny. 1. vyd. Praha, Novinářský studijní ústav 1955/56. 67 s.
 2. K.I. Bylinskij, O jazyku novín. Prel. J. Jaďuďová. Aplikáciu na slovenský materiál spracoval J. Horecký. - Pomocný študijný materiál, 3, 1955, č. l, s. 1-32.
 3. Norma spisovného jazyka z hradiska potrieb spoločnosti. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 194-199.
 4. O jazyku novinárskych útvarov. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 75-81.
 5. Jednoznačnosť a presnosť termínu. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 289-293.
 6. Prídavné mená s príponami -ný a -ový. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 97-102.
 7. Miesto odbornej terminológie v slovnej zásobe. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 9-13.
 8. O slovenskej poľnohospodárskej terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 225-229.
 9. Ešte o termínoch slovákum - slovenikum. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 368-371 (spoluautor).
 10. K štylistickej povahe odseku. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 161-167.
 11. Slovenské jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky. - Zprávy jazykového odboru Slovenského stenografického a jazykového ústavu, 2, 1954/55, s. 89-93.
 12. Teoretické základy odbornej terminológie. - Naša veda, 2, 1955, s. 395-397.
 13. Ako prekladať technickú literatúru. - Technické noviny, 3, 1955, č. 18, s. 8.
 14. /Doslov k príspevku V. Hečku Nezodpovedná kritika Peikerovho Škôlkárstva./ - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 250-251.
 15. Názvoslovné normy Úradu pre normalizáciu. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 319-320.
 16. Záver Jána Horeckého. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 224 (k diskusii o norme spisovného jazyka z hľadiska potrieb spoločnosti na konferencii o norme spisovného jazyka, konanej v dňoch 24.-25.3. 1955 v Bratislave).
 17. /Diskusný príspevok - na konferencii o norme spisovného jazyka, konanej v dňoch 24.-25.3.1955 v Bratislave./ - Slovenská reč, 20, 1955, s. 237.
 18. Na záver diskusie o poľnohospodárskej terminológii. - Kultúrny život, 10, 1955, č. 17, s. 6.
 19. O názvoch zložených z dvoch podstatných mien. - Československý novinář, 7, 1955, s. 118.
   1. Grigorieva, Ob osnovnom slovarnom fonde i slovarnom sostave russkogo jazyka, Moskva 1953. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 62-63 (ref.).
  1. Sochor, Příručka o českém odborném názvosloví, Praha 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 374-376 (rec.). - Ďalšia autorova recenzia tej istej práce: Príručka o českom odbornom názvosloví, Slovo a slovesnost, 17, 1956, s. 124-125.
 20. K otázke prídavných mien strojný a strojový. /E. Prandstetter, Strojní a strojový, Naše řeč, 36, 1953, s. 281-288./ - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 32 (ref.).
 21. Terminologické príspevky v Našej řeči 38, 1955, č. 3-4. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 287-288 (ref.).
   1. Lipatov, Fyzikálna chémia koloidov, prel. N. Michajlovskij a L. Závodský, Bratislava 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 188-190 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Indra, Obsluha vstrekovacieho zariadenia naftových motorov, Bratislava 1955. - Technická práca, 7, 1955, s. 285 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 22. I.A. Ševcov, Použitie elektroniky, Bratislava 1955. - Technická práca, 7, 1955, s. 430-431 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Korecký, Tepelné spracovanie kovov, Bratislava 1955. - Technická práca, 8, 1955, s. 44-45 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Boček, Pomológia, Bratislava 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 27-30 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 23. Ruština v medicíne. Zost. autorský kolektív za red. K. Šimanovského a Z. Lipskej, Bratislava 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 125-126 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Valachovič, Fyziológia človeka, Bratislava 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 51-53 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Volek, Teoretické základy harmónie z hľadiska vedeckej filozofie, Bratislava 1954. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 312-314 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 24. J.A. Kobzistyj - V. V. Pruglo, Úspechy Čkalovovho kolchozu, prel. J. Jurčík, Bratislava 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 346-348 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 25. Ako písať skratku magistra farmácie? (K diskusnému príspevku PhMr. K. Říhovského v 12. čísle tohto časopisu min. ročníka.) - Farmácia, 24, 1955, s. 32.
 26. Ako písať skratku magistra farmácie. - Slovenská reč, 20, 1955, s. 191-192. - Tamže: Slovákum či slovenikum (s. 192).
 27. Alotropný vid = alotropná modifikácia. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 59-60. - Tamže: Lučba, lučebný, lučebniny = chémia, chemický, chemikálie (s. 60). - Matečný lúh = kryštalizačný lúh (s. 60). - Výparok = odparok (s. 60). - Tekavý = prchavý (s. 60). - Suchá destilácia = rozkladná destilácia (s. 60). - Kvantová dráha = elektrónová dráha (s. 122). - Reťaz = reťazec (s. 122). - Zdielané elektróny = väzbový elektrónový pár (s. 122).
 28. Zhusťovač = zahusťovač. - Technická práca, 7, 1955, s. 44. - Tamže: Liata oceľ = oceľová liatina - oceľoliatina (s. 44). - Nosnosť - únosnosť (s. 94). - Elektrosušiaca skriňa = elektrická sušiaca skriňa (s. 94). - Porezať = orezať (s. 94). - Výčnelok = výpustok (s. 94). - Medzistanica (s. 140). - Doprovod = sprievod (s. 140). - Zmiešovač = zmiešavač (s. 189). - Napäťový (s. 189). - Sústroje = agregát, skupina (s. 189). - Frekventný = frekvenčný (s. 189). - Kľudový moment = pokojový moment (s. 189). - Predradený odpor = predradný odpor (s. 189). - Zátyň = oddelenie (s. 236). - Valún (s. 236). - Oblázok = obliak (obliačik) (s. 236). - Sokel = obmurok (s. 286). - Papiernický stroj = papierenský stroj (s. 286). - Zabudovať = vmontovať (s. 286). - Prevedenie = vyhotovenie (s. 286). - Podpera - podpora (s. 286). - Skratky a symboly pre časové jednotky (s. 286). - Obrátka = otáčka (s. 330). - Zaťaženie - záťaž (s. 330). - Kyselinozrážací kúpeľ = kyselinový zrážací kúpeľ (s. 330). - Odrazivosť
 1. Používate správne predložky okrem, popri, mimo a vedľa? - Slovenský stenograf, 10, 1955/56, s. 120 (úryvok z knihy J. Horeckého Kultúra slovenského slova, Martin 1956, s. 75).
 2. Konferencia o norme spisovnej slovenčiny. - Kultúrny život, 10, 1955, č. 15, s. 11 (správa o konferencii konanej v dňoch 24.-25.3 1955 v Bratislave).
 3. Celoštátna porada o terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 3, 1955, s. 317-319 (správa o porade pracovníkov terminologických oddelení Ústavu pro jazyk český ČSAV a Ústavu slovenského jazyka SAV, konanej v dňoch 6.-7.10.1955 v Bratislave).

1956

 1. Základy slovenskej terminológie. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956. 146, /1/ s.
 2. Kultúra slovenského slova. 1. vyd. Martin, Osveta 1956. 145, /3/ s. - 2. vyd. 1958. 163, /3/ s.
 3. Rusko-slovenský technický slovník. 1. vyd. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry 1956. 525, /1/ s. (spoluautor).
 4. Členenie slovnej zásoby. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 64-70.
 5. Sústava substantívnych slovotvorných prípon. - In: Jazykovedné štúdie. 1. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956, s. 41-48.
 6. O teórii terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 3-5.
 7. Pojem a hranice termínu. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 257-260.
 8. Z rusko-slovenskej terminológie stavív a ich vlastností. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 25-28.
 9. Z rusko-slovenskej baníckej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 85-86.
 10. Typy termínov motivovaných účelom. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 193-197.
 11. K názvom poľnohospodárskych stavieb. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 154-155.
 12. K slovenskej lekárskej terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 87-89.
 13. Slovenská anatomická terminológia. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 97-100.
 14. K slovenskej knihovníckej terminológii. - Čitateľ, 5, 1956, s. 160-161.
 15. Obrazné prvky v publicistickom štýle Ľ. Štúra. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 238-240.
 16. Záver z diskusie o členení slovnej zásoby na konferencii o sporných otázkach slovenskej gramatiky a o niektorých problémoch lexikologických, konanej v dňoch 15.-16.12.1955 v Bratislave. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 71.
 17. K stavu slovenskej technickej terminológie. - Technické noviny, 4, 1956, č, 16, s. 11.
 18. Na okraj televíznej terminológie. - Technické noviny, 4, 1956, č. 17, s. 11.
 19. Aký majú Bratislavčania jazyk? - Večerník, 29.11.1956, s. 2 (rozhovor zástupcu redakcie časopisu s J. Horeckým).
 20. /Doslov k príspevku J. Mihála K otázkam prekladania./ - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 126-127.
 21. Práce na odbornom názvosloví v zahraničí. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 159-160.
   1. Werner, Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrücke in der Biologie, Zoologie und vergleichenden Anatomie, Leipzig 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 350-352 (rec.).
 22. Nomenklatura organičeskich sojedinenij. Autori: A. P. Terentiev, A. N. Kost, A. M. Cukerman, V. Potapov, Moskva 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 286-287 (ref.).
  1. Doroszewski, Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa 1954. - Slovenská reč, 21, 1956, s. 378-380 (rec.).
  1. Herber, Slovník anatomických jmen, 2. vyd., Praha 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 127-128 (rec.).
 23. Jazykový koutek Československého rozhlasu, 2. výběr, Praha 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 95-96 (rec.).
  1. Dvonč, Rytmický zákon v spisovnej slovenčine, Bratislava 1955. - Naša veda, 3, 1956, s. 272-273 (ref.).
  1. Zauner, Praktická príručka slovenského pravopisu, Martin 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 222-224 (rec.).
 24. Názvoslovný zpravodaj zemědělský, 1956, č. 1-2. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 224 (ref.).
  1. Marx, Kapitál, kritika politickej ekonómie. 1. Kniha prvá. Proces výroby kapitálu, prel. P. Musil a J. Rozner, Bratislava 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 156-158 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Gál, Geodézia v stavebníctve, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 348-350 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Kleskeň, Využitie elektriny v domácnosti, Bratislava 1956. - Technická práca, 8, 1956, s. 281-282 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Votánek - R. Mesjar, Technológia väzieb pletenín, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 380 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Farský, Zavlažovanie poľných plodín, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 315-317 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 25. Kniha vedúceho, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 255-256 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Nováček, Súčasná slovenská hudobná tvorba, Bratislava 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 4, 1956, s. 89-94 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 26. O slovách krecht a hrobľa. - Ľudový rozhlas, 12, 1956, č. 34, s. 13. - Tamže: O tvorení nových slov - poťah (č. 45, s. 5).
 27. O väzbách nemať čas - nemať času. - Slovenka, 9, 1956, č. 4, s. 14. - Tamže: Je pravdou - je pravda (č. 6, s. 14). - O používaní slov celý a všetok (č. 9, s. 11). - Slovesá užívať a používať (č. 11, s. 12). - Takýto chlapec - takíto chlapci (č. 12, s. 11). - Veľké písmená (č. 14, s. 11). - O význame a používaní predložky k (č. 16, s. 14). - Fald - záhyb (č. 18, s. 14). - Tvorenie ženských priezvisk (č. 20, s. 10). - Jatrá či pečeň (č. 22, s. 14). - Prečo píšeme Skaličanka, ale Čadčianka (č. 24, s. 11). - Veľké písmená po otázniku a výkričníku (č. 26, s. 14). - Rtenka či rúž (č. 28, s. 14). - O slovníku a frazeológii (č. 30, s. 14). - Stupňovanie prídavných mien (č. 33, s. 14). - Zbytok či zvyšok (č. 34, s. 14). - Nie prádlo, ale bielizeň (č. 36, s. 14). - O správnej výslovnosti (č. 38, s. 14). - O spoluhláske ľ (č. 42, s. 14). - Šle - traky - plecnice (č. 43, s. 14). - O skloňovaní podstatných mien (č. 44, s. 14). - Výražkový chlieb (č. 46, s. 14). - Pôrodnica v živočíšnej výrobe (č. 48, s. 11). - Pol hodiny - polhodina (č. 50, s. 14).
 28. Názvy pre výrobne elektrickej energie. - Technická práca, 8, 1956, s. 43. - Tamže: Kvapalina - tekutina (s. 43). - Rozdeľovač = delič (s. 43). - Poznámka k príspevku „Spojenie na pero a drážku“ a podobné nesprávnosti (s. 90). - Zdierka = svorka; zvierka (s. 137). - Pevnosť na ťah = pevnosť v ťahu (s. 137). - Taviť - topiť (s. 137. - Prúd - tok (s. 137). - Upnúť - pripnúť (s. 137). - Rúrka - trubica (s. 184). - Šarža - vsádzka (s. 184). - Ťažné lano = jamové lano (s. 184). - Kotúč - disk (s. 184). - Obruč (s. 184). - Prstenec (s. 184). - Brázdička = rezací stroj (s. 184). - Plienenie (výdrevy a pod.) = vytrhávanie (s. 184). - Provizórka = výmenná stojka (s. 231). - Lutna = vetračka (s. 231). - Drápy - pazúry = chytadlá (s. 231). - Piestnica = piestna tyč (s. 231). - Spoj - spojenie (s. 231). - Sklad - skladisko (s. 231). - Vlečné trenie = kĺzavé trenie (s. 231). - Pojazdný - prevozný (s. 231). - Predložky „na“ a „pre“ v účelovom význame (s. 280). - Tesla - v Tesle (s. 280). - Nulátko - nulové kružidlo (s. 280). - Rozťažlivosť - rozťažnosť (s. 280). - Okamžik = okamik (s. 280). - Meniť v energiu - meniť na energiu (s. 280). - Falošný vzduch = nežiadúci vzduch (s. 280). - Bodka za nadpisom pod obrázkom sa nepíše (s. 327). - Opísať - popísať (s. 327). - Nespáliteľná látka = nehorľavá látka (s. 327). - Kancelársky stôl = písací stôl (s. 327). - Jaderná technika = jadrová technika (s. 327). - l-profil = l profil (s. 327). - Poldi-kladivko = kladivko Poldi (s. 327). - Ložený cement = naložený cement (s. 327). - Koľajisko - koľajište (s. 327). - Priemysel kameňa = kameňopriemysel (s. 327). - Papršlek = lúč (s. 376). - Zosilnenie = spevnenie (s. 376). - Vozítko = autíčko (s. 376). - Navážka - návažok (s. 376). - Polopriamka = polpriamka (s. 376). - Odpovedať - zodpovedať (s. 376). - Pružné predĺženie = pružnostné predĺženie (s. 376). - Prekročiť = podkročiť (s. 376). - Posúvať - posunovať (s. 376). - Pôvodný (s. 376). - Nanášať body = vynášať body (s. 425). - Kobka = komôrka (s. 425). - Vína, uhlia, nafty (s. 425). - Kúrové plyny = dymové plyny (s. 425). - Zbytok = zvyšok (s. 425). - Zvyšok - prebytok (s. 425). - Prechod - priechod (s. 425). - Prestup - priestup (s. 425). - Fabrika = továreň (s. 425). - Oter (s. 446). - Obmedziť - omedziť (s. 466). - Bunker = zásobník (s. 466). - Diaľnopis = ďalekopis (s. 466). - Hmota - látka (s. 466). - Medzioperačná doprava (s. 466). - Predložka cestou (s. 466). - Vyniklý pól = vyjadrený pól (s. 466). - Loďné lano = lodné lano (s. 466). - Vyťahovák - vyťahovač (s. 466). - Zahĺbiť = zahlbovať (s. 523). - Strojníctvo - strojárenstvo (s. 523). - Kukátko = pozorovacie okienko (s. 523). - Odprýskať = odlúpať sa (s. 523). - Tvrdokov = spekaný karbid (s. 523). - Miešačka - miešadlo (s. 523). - Korund - karborundum (s. 523). - Špinel = spinel (s. 523). - Jav = zjav (s. 523). - Troškové prvky = stopové prvky (s. 523).
 29. Prečo nie je správny názov vozítko? - Technické noviny, 4, 1956, č. 20, s. 13.

1957

 1. Jazyk v novinách. 1. vyd. Bratislava, Novinársky študijný ústav 1957. 153 s.
 2. Mená povolaní. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 161-166.
 3. O homonymii v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 289-298.
 4. Slovotvorná štruktúra nomenklatúry organických zlúčenín. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 3-9.
 5. Niekoľko poznámok k názvosloviu organických zluženín. - Chemické zvesti, 11, 1957, s. 61-63.
 6. O tvorení slovies predponami. - Slovenská reč, 22, 1957, s. 141-155.
 7. K jazykovej stránke tabuliek. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 321-328.
 8. Slovenčina vo vedeckých prácach. - Naša veda, 4, 1957, s. 289-291.
 9. Názvy strojárskych výrobkov a ich častí. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 30-31.
 10. Terminológia v odbornom štýle. - Naša veda, 4, 1957, s. 450-452.
 11. Stavba vety v odbornom štýle. - Naša veda, 4, 1957, s. 495-498.
 12. O činnosti terminologického oddelenia Ústavu slovenského jazyka SAV. - Naša veda, 4, 1957, s. 396-399.
 13. Terminologija elektrovakuumnych priborov, Moskva 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 63-64 (ref.).
 14. České polygrafické názvosloví. Sazba ruční, strojová a fotomechanická, Praha 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 91-92 (rec.).
 15. Slovník jadrovej fyziky a techniky. Technická práca, 9, 1957, s. 130-135. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 256 (ref.).
  1. Blažek - M. Kučera - A. Suchár, Atlas drog, Bratislava 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 288 (ref.).
  1. Timofejev - N. Vengrov, Stručný slovník literárnovedných termínov, prel. J. Jaďuďová, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 124-126 (rec.).
 16. Š. Ďurina - R. Kršiank - F. Hroššo, Základné otázky rastlinnej výroby, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 377-379 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 17. Kniha o hydine, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 350-352 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Faukner, Medziplanetárne lety, Martin 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 285-286 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Pilz, Protipožiarna ochrana. Súhrn prednášok a statí, Bratislava 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 93-94 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 18. Príroda a spoločnosť, 5, 1956. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 27-30 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 19. Pracháč kontra praker. - Rozhlas a televízia, 13, 1957, č. 34, s. 16. - Tamže: Mlat - mlatovisko (č. 41, s. 16).
 20. Slovná zásoba. - In: Jazyková poradňa. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1957, s. 19-20. - Tamže: Základný znak odborných termínov (s. 21-22). - Črty odbornej terminológie (s. 22-23). - O významovej priezračnosti odborných názvov (s. 23-24). - O slovenskej technickej terminológii (s. 24-25). - O našej botanickej terminológii (s. 25-26). - Diaľka - vzdialenosť (s. 37-38). - Točovka (s. 53-54). - Hasič - požiarnik (s. 56-57). - Dopyt - dotaz (s. 58). - Výmlat - mlatovisko (s. 59). - Árenda, nájom, árendálna zmluva (s. 62-63). - O slovách „krecht“ a hrobľa (s. 64-65). - Poľnohospodársky - pôdohospodársky (s. 79). - Sterilizovať (s. 86-87). - O slovesách požičať - vypožičať - prepožičať (s. 100-101). - Jazdiť - premávať - voziť (s. 102-103). - Podstatné mená s príponou -ár (s. 129-130). - Podstatné mená s príponou -teľ a -č (s. 131-132). - Prípony -isko, -ište (s. 132-133). - O dvojtvaroch (s. 156-157).
 21. Nie na predajni, ale v predajni. - Slovenka, 10, 1957, č. 2, s. 14. - Tamže: O skloňovaní českých priezvisk (č. 4, s. 14). - Začať - začať sa (č. 6, s. 14). - Kedy treba opakovať predložky (č. 12, s. 14). - Merítko - meradlo (č. 15, s. 14). - Koncovky siedmeho pádu množného čísla (č. 16, s. 14).
 22. Bórosilikát = borosilikát. - Technická práca, 9, 1957, s. 210. - Tamže: Porézny = pórovitý (s. 210). - Korózia - korázia (s. 210). - Cez pochyby - napriek pochybnostiam (s. 210). - Kácať = stínať (s. 210). - Dohovorovacía technika - oznamovacia technika (s. 210). - Skratka pre gram (s. 210). - V dynamometre = v dynamometri (s. 210). - Kysličník bóritý = /kysličník boritý/ (s. 210). - Tank = vývojnica (s. 211). - Vozík pre piliny = vozík na piliny (s. 211). - Umacart = urnakart (s. 211). - Prevádzkyschopný stav = prevádzkový stav (s. 211). - Mikroelementy = stopové prvky (s. 355). - Cuprein = kupreín (s. 355). - Code = kód (s. 355). - Elektrónický = elektronický (s. 355). - Stojací obrázok = stojaci obrázok (s. 355). - Riadiť rýchlosť otáčok = regulovať rýchlosť otáčok (s. 355). - Pílové kmity = pílovité kmity (s. 355). - Kryštálovo priesvitný = krištáľovo priesvitný (s. 355).

1958

 1. Sémantická klasifikácia zložených slov. - In: Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka. Red. V. Machek et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 285-293.
 2. Gramatické prvky pri tvorení slov. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 267-272.
 3. K systematike motivačných znakov v kongruenčných pomenovaniach. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 321-327.
 4. Poznámky k terminológii terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 24-27.
 5. K otázke systému v slovnej zásobe. - In: Jazykovedné štúdie. 3. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1958, s. 5-18.
 6. Pomenovania motivované účelom. - In: K historicko-srovnávacímu studiu slovanských jazyků. Sborník projevů z konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků, která se konala 28. ledna až 2. února 1957 v Olomouci a v Praze. Red. J. Bělič et al. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 173-176.
 7. Otázky medzinárodnej slovanskej terminológie, jej súčasný stav a historický vývoj. - In: Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Red. B. Havránek. Praha, Nakladatelství ČSAV 1958, s. 97-107.
 8. O kalkovaní v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 56-58.
 9. Slovenské názvoslovie vtákov. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 97-102.
 10. K terminológii bicykla. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 310-313.
 11. Dr. h. c. JUDr. Adolf Záturecký (22. júna 1884 - 12. marca 1958). - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 161-166.
 12. Znova o skloňovaní činiteľských mien. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 48-49.
 13. Do šiesteho ročníka. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 3-6.
 14. Z lekárskej terminológie. - Naša veda, 5, 1958, s. 342-343.
 15. Poriadok slov v odbornom štýle. - Naša veda, 5, 1958, s. 75-77.
 16. Slohové druhy v odbornom štýle. - Naša veda, 5, 1958, s. 173-176.
 17. Stavba odseku v odbornom štýle. - Naša veda, 5, 1958, s. 223-226.
 18. J.J. Wexler, La formation du vocabulaire des chemins de fer en France 1778-1842, Genève - Lille 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 58-59 (rec.).
  1. Kopsch, Nomina anatomica, 5. vyd., Stuttgart 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 64 (ref.).
 19. Vocabulaire electrotechnique international. International electrotechnical vocabulary, 2. vyd., Genève 1956-1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 223-224 (rec.).
 20. O normovaní terminológie. - D. Brozović, O normiranju terminologije u hrvatskom ili srpskom jeziku, Jezik, 6, 1957-1958, s. 143-155. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 319-320 (rec.).
 21. Terminologičeskije raboty v SSSR v oblasti teoretičeskoj elektrotechniki i predloženija Akademii nauk SSSR po meždunarodnom elektrotechničeskomu slovariu, Moskva 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 376-377 (ref.).
   1. Wuster, Bibliography of monolingual scientific and technical glossaries (Bibliographie de vocabulaires scientifiques et techniques monolingues 1, Unesco 1955. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 62-64 (rec.).
 22. Ľ. Kresák, Nový pohľad na vesmír. (Rádioastronómia.) Martin 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 315-317 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 23. Malý atlas sveta 1-2, Bratislava 1957. - Slovenská reč, 23, 1958, s. 176-178 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Novotný, Filatelia, Martin 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 90-92 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Tuma, Urobíme si sami, Bratislava 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 6, 1958, s. 350-352 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 24. Spekať - spečenina – spekač. - Rozhlas a televízia, 14, 1958, č. 1, s. 16. - Tamže: Jaderný - jadrový (č. 29, s. 16).
 25. /“Krajiny ľudovej demokracie“ - ľudovodemokratické krajiny./ - Pravda, 16.8.1958, s. 7. - Tamže: /Lietadlová pošta - letecká pošta/ (23.8., s. 7).
 26. Ionosfericko-vlnové laboratórium = laboratórium pre výskum ionosferických vĺn. - Technická práca, 10, 1958, s. 62. - Tamže: Parogenerátorová časť = časť, v ktorej je uložený generátor pary (s. 62). - Dlžec - obdiaľnik = obdĺžnik (s. 62). - Tvrdiť = kaliť (s. 62). - Trúca spojka = trecia spojka (s. 62). - Počtovací stroj = počítací stroj (s. 351). - Titan = titán (s. 351). - Rúrovod = potrubie (s. 351). - Zamerovač = zameriavač (s. 351). - Dopravný šnek = závitový dopravník (s. 351). - Vírivé straty = vírové straty (s. 446). - Skušobný = skúšobný (s. 446). - Volframan = volfráman (s. 446). - Kondicionovačný prístroj = kondicionovací prístroj (s. 446). - Ústredná tepelnoregulačná stanica = tepelná ústredňa (s. 446). - Kováreň (s. 446). - Stredotlaký kotol = stredotlakový kotol (s. 446). - Malometrážny byt = byt s malou obytnou plochou (s. 627). - V akčnom rádiuse = v akčnom rádiu (s. 627). - Odprášok = odprašok (s. 627). - Komunálno-kultúrne služby = kultúrne služby (s. 627). - Ležiaca vaňa (s. 627). - Zoradovač - nastavovač (s. 627). - Pretok vody = prietok vody (s. 839). - Plechoobrábací stroj = stroj na obrábanie plechu (s. 839). - Šalovanie = debnenie (s. 839). - Montodom = montovaný dom (s. 839). - Atómový ľadoborec (s. 839). - Malorážka = malokalibrovka (s. 839). - Obrazofón = obrazový telefón = videofón (s. 917). - Petlica = zápinka (s. 917). - Teploelement = tepelný prvok (s. 917).
 27. Správně česky a slovensky. - Čs. novinář, 10, 1958, s. 137, 169, 206, 234-235, 263-265, 292-293, 295, 331 (autor príspevkov o slovenčine).
 28. Jazykoveda na IV. sjazde slavistov. - Kultúrny život, 13, 1958, č. 40, s. 9 (správa o 4. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 1.-10.9.1958 v Moskve). - Ďalšia autorova správa o tom istom zjazde: Chystá sa slovanský jazykový atlas, Práca, 18.9.1958, s. 4.

1959

 1. Slovotvorná sústava slovenčiny. Podstatné meno. Prídavné meno. Sloveso. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959. 217, /1/ s. - 2. vyd. (čiastočne upravené) Slovenská lexikológia. 1. Tvorenie slov. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971. 253, /2/ s.
 2. K charakteristike motivačných znakov v nekongruenčných pomenovaniach. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 65-69.
 3. Slovesné podstatné mená v terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 193-196.
 4. Poznámka o metóde a metodike. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 219-220.
 5. Slovenská vojenská terminológia. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 289-293.
 6. Názvy fyzikálnych jednotiek. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 33-36.
 7. K terminológii počítacích strojov. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 321-325.
 8. O hádankárskej terminológii. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 29-31.
 9. Gramatickí činitelia poriadku slov. - In: Jazykovedné štúdie. 4. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959, s. 55-62.
 10. O jazyku našej tlače. - Slovenská reč, 24, 1959, s.65-72.
 11. O reči novinárskych útvarov SNM. - In: Otázky novinárstva. Sborník prác z dejín a teórie 1958. Red. B. Bálent. Martin, Matica slovenská 1959, s. 237-241.
 12. Na okraj popularizačnej literatúry. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 189-191.
 13. Z anglicko-slovenskej jazykovednej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 152-155.
 14. Slovenská vojenská terminológia. - Mladá tvorba, 4, 1959, č. 12, s. 30.
 15. I.I. Kovalyk, Včenňa pro slovotvir, Ľviv 1958; Pytanňa slovians'koho imenykovoho slovotvoru, Ľviv 1958. - Jazykovedný časopis, 10, 1959, s. 189-192 (rec.).
  1. Kiprov, Terminologija na šachmatnata igra, Sofija 1957. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 127 (rec.).
 16. Terminologija rele, Moskva 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 31-32 (rec.).
 17. Meždunarodnyj elektrotechničeskij slovar', gruppa 10: Mašiny i transformatory, Moskva 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 319 (ref.).
  1. Kábrt - V. Valach, Stručný lékařský slovník, Praha 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 287-288 (rec.).
  1. Kurkowska, Budowa slowotwórcza przymiotników polskich, Warszawa 1954. - Jazykovedný časopis, 10, 1959, s. 93-95 (rec.).
  1. Beneš, Príručka pre automobilistov, prel. Ľ. Švec, Bratislava 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 254-255 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Guske, Práca kaderníka, prel. V. Sutoris - J. Kaluš, Bratislava 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 350-352 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Richter - L. Ruman, Základy poľovníctva, Bratislava 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 316-319 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 18. Kúrenár. - Slovenská reč, 24, 1959, s. 380.
 19. /Keď - kedy./ - Pravda, 14.2.1959, s. 4. - Tamže: /Pravopisné poslovenčovanie niektorých prevzatých názvov v ľadovom hokeji/ (28.2., s. 4). - /Niektoré nové poľnohospodárske názvy/ (14.3., s. 6).
 20. Čitateľ sa pýta... a jazykovedec odpovedá... - Kultúrny život, 14, 1959, č. 44, s. 12; č. 45, s. 12; č. 46, s. 12; č. 47, s. 12; č. 48, s. 12; č. 49, s. 12; č. 50, s. 12; č. 51-52, s. 24.
 21. Správně česky a slovensky. - Čs. novinář, 11, 1959, s. 22-23, 52-56, 86-89, 123-125, 159, 191, 250-251, 280-281 (autor príspevkov o slovenčine).
 22. Predložky k a na v slovenčine. - Lidová armáda, 9, 1959, s. 552. - Tamže: Strůj - odenie (s. 752). - Slovesá předat - odovzdať (s. 888). - Veľké písmená (s. 1088). - O oslovovaní (s. 1288). - Zteč - seč (s. 1632).
 23. Československá normalizačná komisia pre normalizáciu /! = terminológiu/. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 256.

1960

 1. Gramatika latinského jazyka. Pomocná vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1960. 296, /8/ s. (spoluautor).
 2. Vzťah pojmu a termínu. - Jazykovedný časopis, 11, 1960, s. 97-102, nem. res. s. 102.
 3. Kozmické lety a rozvoj našej slovnej zásoby. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 132-137.
 4. K metóde terminologickej práce. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 3-10.
 5. Pätnásť rokov slovenskej terminológie. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 254-270.
 6. Z výskumu otázok tvorenia slov v rokoch 1945-1960. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 236-241.
 7. Z rusko-slovenskej terminológie strojárskej technológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 154-155 (spoluautor).
 8. Využívanie farieb a tvarov v návestení. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 376-377.
 9. Zastaralé slovotvorné postupy v diele M. Kukučína. - In: Jazykovedné štúdie. 5. K jazyku a dielu Martina Kukučína. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960, s. 41-50.
 10. Výstavba textu k obrázkom. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 353-358.
 11. K jazykovej problematike strojového prekladu. - Naša veda, 7, 1960, s. 449-453.
 12. Z lexikografickej a terminologickej práce na Slovensku. - Informačný bulletin pre jazykovedné otázky, 1, 1960, č. 2, s. 9-12.
   1. Reformatiskij, Što takoje termin i terminologija, Moskva 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 251-252 (rec.).
 13. E.P. Hamp, A Glossary of American Technical Linguistic Usage 1925-1950, Utrecht - Antwerp 1958. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 352 (ref.).
   1. Levkovskaja, Imennoje slovoobrazovanije v sovremennoj nemeckoj obščestvennopolitičeskoj terminologii i primykajuščej k nej leksike, Moskva 1960. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 379-380 (rec.).
 14. R.G.A. de Bray, Guide to the Slavonic Languages, London - New York 1951. - Jazykovedný časopis, 11, 1960, s. 89-91 (rec.).
 15. Voprosy kuľtury reči 2, Moskva 1959. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 181-183 (ref.).
 16. Električeskije mašiny. Vidy električeskich mašin, Moskva 1960. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 287-288 (ref.).
   1. Šuchov, Ob osnovnych napravlenijach sovremennoj terminologičeskoj raboty v technike, Moskva 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 249-250 (ref.).
   1. Baskakov, Sovremennoje sostojanije terminologii v jazykach narodov SSSR, Moskva 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 286-287 (ref.).
 17. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrbrief 1-14, Leipzig 1955-1958. - In: Otázky novinárstva. Sborník prác z dejín a teórie 1959. Red. B. Bálent. Martin, Matica slovenská 1960, s. 391-394 (ref.).
  1. Wüster, Bibliography of monolingual scientific and technical glossaries (Bibliographie de vocabulaires scientifiques et techniques monolingues) 2, Unesco 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 96 (rec.).
 18. Divy vedy a techniky. Sborník populárno-technických článkov, Bratislava 1960. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 377-379 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Šternfeľd, Smer Mesiac. Od umelých družíc k medziplanetárnym letom, prel. J. Barica, Bratislava 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 189-190 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Fischer, Hudobná teória, Bratislava 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 254-256 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 19. O ľudovosti v odbornom názvosloví. - In: Jazyková poradňa. 2. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1960, s. 7-10. - Tamže: Žatva - kosba - zber (s. 17-18). - Výražkový chlieb (s. 24-25). - Čo je „ovčí brav“? (s. 25-26). - Dva odborné názvy. (Turboagregát - strojové stredisko.) (s. 26-27). - Písanka - zošit (s. 33-34). - O jednom spôsobe tvorenia odborných názvov (s. 96-97). - O slove poťah (s. 100-101). - „Kynáreň“, „kysnáreň“ - alebo azda niečo tretie? (s. 103-104). - Ovčinec - ovčiareň (s. 109-110). - Pracháč, nie praker (s. 110-111). - Jaderný - jadrový (s. 123-124). - O slovách mlat, mlátiť a mlatovisko (s. 128-129). - Spekať - spečenina - spekač (s. 129-130). - O používaní predložiek na a pre vo viacslovných názvoch (s. 198-199).
 20. Pyštek. - Slovenská reč, 25, 1960, s. 191. - Tamže: „Perenka“ = rúž (s. 191). - Angína, ale angina pectoris (s. 320).
 21. /Mliekárenský - mliekársky, pôdohospodársky - poľnohospodársky./ - Pravda, 12.3.1960, s. 4.
 22. Čitateľ sa pýta... a jazykovedec odpovedá... - Kultúrny život, 15, 1960, č. 2-15, s. 12; č. 20-21, s. 12; č. 43-45, s. 12.
 23. Správně česky a slovensky. - Čs, novinář, 12, 1960, s. 20-21, 51, 111-112, 140-142, 313 (autor príspevkov o slovenčine).
 24. Pozor na prevádzanie. - Lidová armáda, 10, 1960, s. 288. - Tamže: Ošúchané prívlastky (s. 680). - V súvislosti s... (s. 964). - Názvy českých a slovenských miest (s. 1608).
 25. Zasadnutie Medzinárodnej terminologickej komisie. - Jazykovedný časopis, 11, 1960, s. 188-190 (správa o 1. zasadnutí jazykovednej sekcie komisie, konanom v dňoch 11.-15.3.1960 v Prahe). - Ďalšia autorova správa o tom istom zasadnutí: Zasadnutie Medzinárodnej terminologickej komisie (jazykovednej sekcie) v Prahe, Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 223-224.

1961

 1. Odborný štýl v slovenčine. Prednášky na jazykovom školení redaktorov vydavateľstiev v roku 1961. 1. vyd. Bratislava, Združenie československých nakladateľstiev a knižného obchodu 1961. 74, /1/ s.
 2. Využitie matematických metód v jazykovede. - Slovenská reč, 26, 1961, s. 257-269.
 3. Problémy terminologických slovníkov. - In: Lexikografický sborník. Materiály z porady o prekladových slovníkoch, ktorá bola 13.-16. októbra 1957 v Piešťanoch. Red. V. Blanár. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1961, s. 34-45.
 4. K vývinu slovenskej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 161-164.
 5. Charakteristika genetickej terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 321-324.
 6. Motivácia biologických termínov. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 225-229 (spoluautor).
 7. K jazykovej výstavbe titulkov v slovensej dennej tlači. - In: Otázky novinárstva, 1960. Red. B. Bálente. Martin, Matica slovenská 1961, s. 211-222.
 8. /Diskusné príspevky na porade o prekladových slovníkoch,

konanej v dňoch 13.-16.10. 1959 v Piešťanoch./ - In: Lexikografický sborník. Red. V. Blanár. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1961, s. 108, 111.

 1. O práci technickej komisie ISO/TC 37 - terminológia. Podľa DIN - Mitteilungen 39, 1960, 438-449. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 125-127.
 2. K otázke umelého jazyka. - Naša veda, 8, 1961, s. 75-77.
 3. H.A. Gleason ml., An Introduction to Descriptive Linguistics, New York 1955. - (Vvedenije v deskriptivnuju lingvistiku, Moskva 1959.) - Jazykovedný časopis, 12, 1961, s. 90-93 (rec.).
 4. C.F. Werner, Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrücke in den biologischen Wissenschaften, 2. vyd., Leipzig 1961. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 320 (rec.).
  1. Vachek, Dictionnaire de linguistique de l' Ecole de Prague, Utrecht - Anvers 1960. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 30-31 (rec.).
 1. Terminológia Pražského lingvistického krúžku. /J. Vachek, A propos de la terminologie linguistique et du système de concepts linguistiques de l' école de Prague. Philologica Pragensia, 4, 1961, s. 65-78./ - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, 319-320 (ref.).
 2. O jazykovednej terminológii. /A.V. Isačenko, Nekotoryje voprosy lingvističeskoj terminologii, v častnosti slaviansoj, Izvestija Akademii nauk SSSR, otdelenije literatury i jazyka, 20, 1961, č. 1, s. 44-53./ - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, 221-222 (ref.).
 3. T.G. Brianceva, O slovnikach terminologičeskich slovarej, Moskva 1959. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 220-221 (ref.).
 4. Stavba, členění a úprava čs. státních norem. ČSN 01 0010, Praha 1961, Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s.223-224 (rec.).
 5. J.Dvořák, Slovník anatomických nomenklatur, Praha 1960. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 127-128 (ref.).
 6. Knižka o jazyce a stylu soudobé české literatury, Praha 1961. - Slovenská reč, 26, 1961, s. 313-314 (ref.).
 7. Otázky novinárstva 1959. Sborník prác z dejín a teórie, Martin 1960. - Slovenská reč, 26, 1961, s. 174. (rec.).
 8. Word, 15, 1959, č. 1-3. - Jazykovedný časopis, 12, 1961, s. 98-100 (ref.).
  1. Kocka, Gnozeologické základy pojmov, Bratislava 1961. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 189-192 (posudok jazykovej stránky publikácie).
   1. Tallo, Zelená planéta Zem, Bratislava 1960. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 93-94 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Tomovčík a kol., Zberové stroje, Bratislava 1961. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 349-352 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 9. „Šnekový lis“ - skrutkový lis. - Slovenská reč, 26, 1961, s. 186. - Tamže: Štiepny materiál (s. 186). - Algoritmus (s. 315).
 10. Objemné krmivá - objemové krmivá, kôrovie - kukuričie. - Pravda, 4.3.1961, s. 4. - Tamže: Umelé hmoty - plastické hmoty, umelé látky, plastické látky (11.3., s. 4). - Vežiak, vybavenosť (22.4., s. 4). - Došlo k vzbure, dôjde k zlepšeniu (6.5., s. 4). - Používanie slova vklad (16.9., s. 4). - Značky a značkové slová (23.9., s. 4). - Pobádacie fondy pracujúcich (7.10., s. 4). - Termojadrový, termonukleárny (25.11., s. 4). - Pravopis zložených prídavných mien (9.12., s. 4).
 11. Čitatelia sa pýtajú... a jazykovedec odpovedá. - Kultúrny život, 16, 1961, č. 1, s. 12; č. 31, s. 12.
 12. Vyjadrujú slová kozmonaut a astronaut to isté? - Príroda a spoločnosť, 10, 1961, č. 15, s. 33. - Tamže: Je správny termín bezváhový stav? (č. 21, s. 25).
 13. Menej abstraktnosti. - Lidová armáda, 11, 1961, s. 304.
 14. Veľké napätie či vysoké napätie? - T 61 - Technický magazín, 1961, s. 186.
 15. Návrat k slovanskému menu. - Práca, 4.6.1961, s. 5.
 16. Konferencia o marxistickej jazykovede. - Slovenská reč, 26, 1961, s. 172-174 (správa o konferencii o marxistickej jazykovede, konanej v dňoch 5.-8.1 2.1960 v Libliciach). - Ďalšia autorova správa o tej istej konferencii pod tým istým názvom: Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 156.
 17. Porada o teoretických otázkach terminológie. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 222-223 (správa o porade konanej v dňoch 25.-26.4.1961 v Bratislave).

1962

 1. Československý vojenský slovník. 1. vyd. Praha, Ministerstvo národnej obrany 1962. 350 s. (spoluautor).
 2. Vzťahy medzi kybernetikou a jazykovedou. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 263-269.
 3. Funkcia kalkovania v terminológii. - In: Slavianska lingvistična terminologija. 1. Red. Ľ. Andrejčin. Sofija, Izdatelstvo na BAN 1962, s. 33-36.
 4. K definícii morfémy. - In: Slavica Pragensia. 4. (Acta Universitatis Carolinae. Philologica.) Věnováno akademiku Bohuslavu Havránkovi k sedmdesátým narozeninám. Red. V. Barnet et al. Praha, Universita Karlova 1962, s. 145-149, rus. res. s. 150.
 5. Názvoslovie lesného hmyzu. - Československý terminologický časopis, l, 1962, s. 85-88.
 6. K terminológii obilnín. - Československý terminologický časopis, l, 1962, s. 363-369.
 7. Na okraj českého a slovenského anatomického názvoslovia. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 16-23.
 8. K terminológii matematickej jazykovedy. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 193-197.
 9. Morfematický a slovotvorný rozbor. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 8, 1962, s. 3-6.
 10. O slovách s pol- a polo-. - Slovenská reč, 26, 1962, s. 30-36.
 11. Poznámka o využití superlatívu. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 346-349.
 12. Niekoľko znakov popularizačnej literatúry. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 159-164.
 13. Výstavba textu k obrázkom. - In: Otázky novinárstva 1961. Martin, Matica slovenská 1962, s. 217-226.
 14. /Diskusný príspevok na 4. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 1.-10.9.1958 v Moskve./ - In: IV Meždunarodnyj s'jezd slavistov. Materialy diskussii. Tom vtoroj. Problemy slavianskogo jazykoznanija. Red. V. V. Vinogradov. Moskva, Izdateľstvo Akademii nauk SSSR 1962, s. 127-128.
 15. Problémy matematizácie jazykovedy. - Predvoj, 6, 1962, č. 50, s. 12-14.
 16. Svet signálov, kódov a jazykoveda. - Príroda a spoločnosť, 11, 1962, č. 14, s. 36-39.
 17. Stroje v jazykovede. - Príroda a spoločnosť, 11, 1962, č. 4, s. 22-25.
 18. K otázke českej a slovenskej terminológie. - Informační bulletin pro otázky jazykovědné, č. 3, 1962, s. 45-47.
 19. Poznámky k trofologickým pojmom. - Výživa a zdravie, 7, 1962, s. 279.
  1. Filipec, Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, Praha 1961. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 377-379 (rec.).
 20. O češtině pro Čechy, Praha 1960. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 54-55 (rec.).
  1. Blanár, Zo slovenskej historickej lexikológie. Slovníkový rozbor počtových kníh z baníckej osady Boce, Bratislava 1961. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 180-182 (rec.).
 21. Poriadok vnútornej služby ozbrojených síl Československej socialistickej republiky, Praha 1961. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 190-191 (ref.).
 22. Stavebnícky náučný slovník. 1. Látky a dielce, Bratislava 1961. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 178-180 (rec.).
 23. Odlučování a odlučovací zařízení. Základní pojmy a názvosloví. ČSN 124001, Praha 1961. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 128 (ref.).
 24. Názvoslovie civilných zbraní a streliva. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 189-190 (ref. o pripravovanej názvoslovnej norme).
  1. Marko, Otázky novinárskych žánrov, Martin 1960. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 49-51 (rec.).
 25. Nový terminologický časopis. /Československý terminologický časopis, 1, 1962./ - Slovenská reč, 27, 1962, s. 185-186 (ref.).
 26. Prídavné mená typu dvojdielny - dvojdielový. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 317-318. - Tamže: O slovách litráž a „listáž“ (s. 319).
 27. Plazma. - Pravda, 6.1.1962, s. 4. - Tamže: Niektoré zmeny v slovenskej právnej terminológii (13.1., s. 4). - „Zoraďovať sa“ = nastaviť sa (3.3., s. 4). - Kvasiť, kysnúť (14.4., s. 4). - Úver, pôžička (12.5., s. 4).
 28. Správně česky a slovensky. - Čs. novinář, 14, 1962, s. 51, 87-88, 271-273 (autor príspevkov o slovenčine).
 29. O slovesách mieriť a merať. - Lidová armáda, 12, 1962, s. 304. - Tamže: Sloveso riadiť v slovenčine (s. 464).
 30. Zpráva o činnosti terminologického oddelenia Ústavu slovenského jazyka. - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 121-127.
 31. Pracovná porada Medzinárodnej terminologickej komisie (jazykovednej sekcie). - Československý terminologický časopis, 1, 1962, s. 248-249 (správa o 2. pracovnej porade jazykovednej sekcie Medzinárodnej terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej v dňoch 21.-24.3.1962 vo Varšave).
 32. Zasadnutie Československej ústrednej terminologickej komisie. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 369-370 (správa o zasadnutí konanom dňa 26.1.1962 v Prahe).

1963

 1. Názvy farieb v slovenčine. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 218-223.
 2. K štatistickej štruktúre slovotvorného modelu. - In: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Red. B. Havránek. Praha, Nakladatelství ČSAV 1963, s. 125-134.
 3. Pokus o štruktúrnu analýzu termínov. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 274-288.
 4. Nová etapa v koordinácii českej a slovenskej terminológie. (K 10. výročiu založenia Československej akadémie vied.) - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 1-7.
 5. Terminologické poznámky k novým právnym kódexom. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 226-230.
 6. Viacčlenný prívlastok v botanickej terminológii. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 350-354.
 7. Názvoslovie písacích strojov. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 30-40.
 8. K revízii názvoslovnej normy o plastických látkach. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 49-51.
 9. Dnešný stav jazykovej kultúry a jazykovej praxe na Slovensku. - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 53-59.
 10. Využitie vsuvky v publicistickom štýle. - In: Otázky žurnalistiky 1962. Red. V. Žabkay. Martin, Matica slovenská 1963, s. 155-163.
 11. Matematická jazykoveda v Ústave slovenského jazyka SAV. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 189-190.
 12. /Diskusné príspevky na konferencii o vývinových tendenciách dnešnej spisovnej slovenčiny a o problémoch jazykovej kultúry na Slovensku, konanej v dňoch 2.-4.4.1962 v Bratislave./ - In: Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1963, s. 49, 198-199.
 13. Redakčné poznámky k príspevku V. Hečku K diskusii o lesníckej terminológii. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 366.
  1. Jakobson, Selected Writings 1. Phonological Studies, 's-Gravengahe 1962. - Jazykovedný časopis, 14, 1963, s. 171-174 (rec.).
 14. Teorija naďožnosti v oblasti radioelektroniki. Terminologija, Moskva 1962. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 127-128 (ref.).
  1. Remy, Anorganická chemie 1-2, Praha 1962. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 314-316 (rec.).
  1. Sochor a kol., Hornický slovník terminologický, Praha 1961. - Slovo a slovesnost, 24, 1963, s. 282-284 (rec.).
  1. Valach - J. Kábrt, Lékařský slovník, 2. vyd., Praha 1962. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 246-249 (rec.).
  1. Dokulil, Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov, Praha 1962. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 352-358 (rec.).
 15. Stavebnícky náučný slovník 2. Stroje, náradia a zariadenia, Bratislava 1962. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 251-252 (rec.).
  1. Ballay, Vyučovanie slohu v 6.-9. roč. ZDŠ. Metodická príručka pre učiteľov, Bratislava 1962. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 120 (rec.).
 16. Homéros, Ílias, prel. M. Okál, Bratislava 1962. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 187-189 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Kotzig, Matematické metódy v hospodárskej praxi, Bratislava 1961; Matematika a spoločnosť, Bratislava 1961. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 60-64 (posudok jazykovej stránky publikácií).
 17. Dohodnúť sa o niečom - dohodnúť sa na niečom. - Slovenská reč, 28, 1963, s. 255.
 18. Správně česky a slovensky. - Československý novinář, 15, 1963, s. 23-24, 94, 204 (autor príspevkov o slovenčine).
 19. Pracovná porada Medzinárodnej terminologickej komisie. - Československý terminologický časopis, 2, 1963, s. 319-320 (správa o 3. pracovnej porade jazykovednej sekcie Medzinárodnej terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej v dňoch 20.-25.5.1963 v Budyšíne, NDR).

1964

 1. Morfematická štruktúra slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964. 194, /1/ s.
 2. Praktická štylistika pre rozhlasových pracovníkov. (Učebné texty závodnej školy práce.) 1. vyd. Bratislava, Československý rozhlas 1964. 43 s. (rozmn.)
 3. K diskusii o slovenskom pravopise. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 321-332.
 4. Názvy a značky mier. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 210-215.
 5. Poznámky k terminológii teórie grafov. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 270-273.
 6. K charakteristike názvov motýľov. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 193-198.
 7. Využitie predponových slovies v elektrotechnickej terminológii. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 42-44.
 8. K významu prídavného mena jednostranný. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 171-174.
 9. Prídavné mená s príponou -teľný v slovenčine. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 129-136.
 10. Analysis of the Nominal Phrase in the Slovak Language. - Jazykovedný časopis, 15, 1964, s. 101-107, slov. res. s. 107-108.
 11. Pokus o štatistickú charakteristiku štýlu. - In: Otázky žurnalistiky 1963. Red. J. Darmo. Martin, Matica slovenská 1964, s. 163-171.
  1. Herdan, The Calculus of linguistic Observations, 's-Gravenhage 1962. - Jazykovedný časopis, 15, 1964, s. 184-186 (rec.).
  1. Vilček - J. Švec, Naše vtáky, Bratislava 1963. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 364 (rec.).
 12. Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii, Praha 1963. - Slovenská reč, 29, 1964, s. 176-179 (ref.).
 13. Názvosloví plastických hmot a pryže. ČSN 640001, Praha 1963. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 184-187 (rec.).
  1. Žitňan - D. Pospíšilová - J. Huňák, Slovensko-česko-rusko-francúzsko-nemecko-maďarský odborný slovník vinohradnícko-vinársky, Praha 1962. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 250-252 (rec.).
 14. Kozmos - vesmír. - In: Jazyková poradňa. 3. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 23-25. - Tamže: O kozmickej doprave (s. 25-26). - Z leteckej terminológie (s. 26-27). - Desant = výsadok (s. 28-29). - Priesečník (s. 30-31). - Niekoľko názvov zo zootechniky (s. 34-35). - Názvy plodov (s. 37-38). - Okolo mlátenia (s. 42-43). - Kombajnová žatva (s. 43-44). - O niektorých drevárskych názvoch (s. 46-47). - Dieľňa a prevádzka (s. 67-69). - Prídavné mená zemiakársky a zemiakový (s. 79-80). Ruština a naše odborné názvoslovie (s. 95-96). - Slovo nehodovosť je správne (s. 98-99). - Veterinár (s. 99-100). - Merítko – meradlo (s. 100-101). - Pasienok, a či pašienka? (s. 101-102). - Korenie a korenina (s. 103). - O tvorení všeobecných mien a mien vlastných (s. 253-254). - Desatinná bodka , či čiarka? (s. 257-258).
 15. Z V. medzinárodního sjezdu slavistů v Sofii. - Slovo a slovesnost, 25, 1964, s. 188-196 (správa o 5. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 17.-23.9.1963 v Sofii; spoluautor).
 16. Štvrté zasadanie Medzinárodnej terminologickej komisie. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 353-354 (správa o 4. pracovnej porade jazykovednej sekcie Medzinárodnej terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej v dňoch 25.-30.5.1964 v Ľubľane).
 17. Pracovné zasadnutie Československej ústrednej terminologickej komisie. - Československý terminologický časopis, 3, 1964, s. 192 (správa o zasadnutí konanom dňa 19.12.1963 v Prahe).

1965

 1. Teória modelovania v jazykovede. - Jazykovedný časopis, 16, 1965, s. 63-72.
 2. The Evaluation of Three-member Consonant Clusters. - In: Asian and African Studies. 1. Red. J. Blaškovič. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 112-122.
 3. Názvy vedeckých ústavov. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 286-291.
 4. Kritériá terminológie. - Československý terminologický časopis 4, 1965, s. 193-200.
 5. Dvadsať rokov slovenskej terminológie. - Československý terminologický časopis 4, 1965, s. 257-260.
 6. K terminológii strojárskej technológie. - Československý terminologický časopis, 4, 1965, s. 102-105.
 7. Zložené slová so zámenom sám. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 6-10.
 8. Morfematická štruktúra slovenčiny. - In: Kybernetika a jej využití. Red. A. Perez. Praha, Nakladatelství ČSAV 1965, s. 313-315.
 9. Štylisticko-štatistické hodnoty jednej básnickej zbierky. - In: Jazykovedné štúdie. 8. Spisovný jazyk - štylistika. Red. F. Miko. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 71-84.
 10. Vývin jazyka slovenskej tlače v rokoch 1945-1965. - Novinářský sborník, 10, 1965, s. 159-163.
 11. Teoretické úvahy rozhlasovej štylistiky. - In: O štylistike a štýloch rozhlasového prejavu. Red. H. Straková. Bratislava, Československý rozhlas - Metodicko-výskumný kabinet 1965, s. 5-13.
 12. Modelovanie v jazykovede. - Svet vedy, 12, 1965, s. 65-68.
 13. Kybernetika a jazykoveda. - Svet vedy, 12, 1965, s.643-646.
 14. Matematické metódy rozboru. - In: Jazyk a štýl modernej prózy. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 157-158.
 15. Matematická jazykoveda na Slovensku. - Informační bulletin pro otázky jazykovědné, 1965, č. 6, s. 7-8.
 16. Slovenská i moderná. - Kultúrny život, 20, 1965, č. 22, s. 8 (o slovenskej terminológii).
 17. P.L. Garvin, On Linguistic Method. Selected Papers, The Hague 1964. - Jazykovedný časopis, 16, 1965, s. 191-192 (ref.).
  1. Sgall, Cesty moderní jazykovědy, Praha 1964. - Slovenská reč, 30, 1965, s. 45-47 (rec.).
 18. Teorie informace a jazykověda, Praha 1964. - Slovenská reč, 30, 1965, s- 43-45 (ref.).
 19. Structure and its Mathematical Aspects, Providence 1961. - In: Asian and African Studies. 1. Red. J. Blaškovič. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 204-207 (rec.).
  1. Marcus, Lingvisticǎ matematicǎ. Modele matematice in lingvisticǎ, Bucureşti 1963. - Jazykovedný časopis, 16, 1965, s. 103-104 (ref.).
 20. Computational Linguistics 1, Budapest 1963; 2, 1964. - Jazykovedný časopis, 16, 1965, s. 105-106 (rec.).
 21. O vzťahu terminológie a frazeológie. /E.N. Tolikinová, O sistemnom otnošenii terminologičeskogo sočetanija i frazeologičeskoj jedinicy, Problemy frazeologii, Moskva 1964, s. 150-172./ - Československý terminologický časopis, 4, 1965, s. 250-252 (ref.).
 22. Handbook of Mathematical Psychology 2, New York - London 1963. - Jazykovedný časopis, 16, 1965, s. 202-204 (rec.).
 23. Lingvističeskaja terminologija i prikladnaja toponomastika, Moskva 1964. - Československý terminologický časopis, 4, 1965, s. 57-59 (rec.).
 24. Pracovná porada Medzinárodnej terminologickej komisie. - Československý terminologický časopis, 4, 1965, s. 303-304 (správa o 5. pracovnej porade jazykovednej sekcie Medzinárodnej terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej v dňoch 24.-29.5.1965 v Bratislave a v Smoleniciach).

1966

 1. Model gramatického rodu v západoslovanských jazykoch. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 3-11, angl. res. s. 11-12.
 2. Trechčlennyje gruppy soglasnych v načale slova v slovackom jazyke. - In: Prague Studies in Mathematical Linguistics. 1. Red. L. Doležal et al. Praha, Academia 1966, s. 45-50.
 3. K histologickému názvosloviu. - Československý terminologický časopis, 5, 1966, s. 193-198.
 4. /Diskusný príspevok na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 21.-23.6.1965 v Smoleniciach./ - Slovenská reč, 31, 1966, s. 90-91.
 5. /Diskusné príspevky na seminári o slovenskej knihovníckej terminológii, konanom v dňoch 21.-22.4.1966 v Turčianskych Tepliciach./ - In: Seminár o slovenskej knihovníckej terminológii. Red. A. Kuruc. Martin, Matica slovenská 1966, s. 26-31, 38-39, 68, 79.
 6. Jazyk a štýl. - In: Jazyk a umelecké dielo. Red. J. Ružička et al. Bratislava, Mladé letá 1966, s. 171-173.
 7. O úlohách slovenskej jazykovedy. - Kultúrny život, 21, 1966, č. 8, s. 5.
 8. W.S. Cooper, Set Theory and Syntactic Description, The Hague 1964. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 200 (rec.).
 9. Sborník prekladov o teórii informácie a jazykovede. Teorie informace a jazykověda, Praha 1964. - Slovo a slovesnost, 27, 1966, s. 174-175 (rec.).
 10. P.S. Ray, Language Standardisation, The Hague 1963. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 199-200 (rec.).
 11. S.K. Šaumian - P.A. Soboleva, Applikativnaja poroždajuščaja modeľ i isčislenije transformacii v russkom jazyke, Moskva 1963; S.K. Šaumian, Transformacionnaja grammatika i applikativnaja poroždajuščaja modeľ, zb. Transformacionnyj modet v strukturnoj lingvistike, Moskva 1964, s. 12-56. - Jazykovedný časopis, 17, 1966, s. 97-98 (rec. angl.).
 12. Malý kľúč výtrusných rastlín 1, Bratislava 1965. - Československý terminologický časopis, 5, 1966, s. 127-128 (rec.).
  1. Dostál - J. Futák - F.A. Novák, Flóra Slovenska 1. Všeobecná časť, Bratislava 1966. - Československý terminologický časopis, 5, 1966, s. 318-320 (rec.).
  1. Ferianc, Vtáky 1. (Stavovce Slovenska 2), Bratislava 1964. - Československý terminologický časopis, 5, 1966, s. 122-123 (rec.).
 13. Skratky akademických titulov. - Práca, 18.6.1966, s. 4.
 14. O dvojici slov ľadnička - chladnička. - In: Jazyková poradňa. 4. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966, s. 32-33. - Tamže: Prečo baník i haviar (s. 55-56). - K pôvodu a významu slov silo a siláž (s. 66-67). - Čo rozumieme slovom zrnoviny (s. 67-68). - K pôvodu a významu slova kontajner (s. 123-124). - Z vojenskej terminológie (s. 129-130). - Niektoré názvy z očného lekárstva (s. 130-131). - Názvy poľnohospodárskych stavieb (s. 131-132). - O spojení trhová produkcia (s. 148-149). - O bezváhovom stave (s. 149-150). - Dvojfázový zber (s. 150-151). - Čo so slovesom moržovať (s. 172-173). - Prečo znárodniť a nie zoštátniť (s. 176-177). - Názvy poľnohospodárskych stavieb (s. 204-205). - O prídavných menách soľný - solený, krvný - krvavý (s. 233-234).
 15. Aký názov pre plastické hmoty je správny? - Príroda a spoločnosť, 15, 1966, č. 17, s. 31.
 16. Zpráva o činnosti Ústavu slovenského jazyka r. 1965. - Slovenská reč, 31, 1966, s. 176-178.

1967

 1. Generatívne modely v súčasnej jazykovede. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 3-8.
 2. Súčasný stav vo fonológii. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 151-157.
 3. Jazyková kultúra a teória komunikácie. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 225-227.
 4. Vzťah spisovnej slovenčiny k spisovnej češtine. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 41-45.
 5. Količestvennoje issledovanije slovackogo jazyka. - In: Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika. Red. V.Ju. Rozencvejg. Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj pedagogičeskij institut inostrannych jazykov im. M. Thoreza 1967, s. 118-125.
 6. Nevhodné preberanie terminológie. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 150-151.
 7. Niektoré pojmy a zásady pri tvorbe odborného názvoslovia. - Nazvoslovný zpravodaj zemědělský, 14, 1967, č. 2, s. 1-18.
 8. O zásadách pri tvorení názvoslovia. - Kultúra slova, l, 1967, s. 129. - Prvá časť príspevku odtlačená pod rovnakým názvom v časopise Nazvoslovný zpravodaj zemědělský, 14, 1967, č. 2, s. 56-57.
 9. Poznámky k vinohradníckej terminológii. - Kultúra slova, l, 1967, s. 109-110.
 10. Sloveso jazdiť a jeho odvodeniny. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 333-338.
 11. Treba ustáliť poľnohospodársku terminológiu. - Názvoslovný zpravodaj zemědělský, 14, 1967, s. 7-10.
 12. Cifrovyje charakteristiki morfemnoj struktury. - In: Prague Studies in Mathematical Linguistics. 2. Red. L. Doležel et al. Praha, Academia 1967, s. 9-17.
 13. Jazyková a štylistická charakteristika titulkov. - In: O jazyku a štýle slovenskej publicistiky. Stenografický záznam zo seminára v Bratislave dňa 3.-4.10.1966. Bratislava, Sväz slovenských novinárov - ideovo-výchovné oddelenie 1967, s. 139-142.
 14. O matematickej jazykovede. - Predvoj, 3, 1967, č. 31, s. 10-11.
 15. O explicitnom spisovnom úze. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 56.
 16. O kodifikácii. - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 165.
 17. 9 zaujímavostí zo slovenčiny. - Príroda a spoločnosť, 16, 1967, č. 7, s. 7.
 18. Miesto antepréterita v sústave slovesných tvarov v slovenčine. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 77-79.
 19. /Úvodné slovo na konferencii o kultúre spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 5.-7.12.1966 v Smoleniciach./ - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 5-6.
 20. /Záverečné slovo na konferencii o kultúre spisovnej slovenčiny, konanej v dňoch 5.-7.12.1966 v Smoleniciach./ - In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1967, s. 291.
 21. /Diskusné príspevky na seminári o jazyku a štýle slovenskej publicistiky, konanom v dňoch 3.-4.10.1966 v Bratislave./ - In: O jazyku a štýle slovenskej publicistiky. Stenografický záznam zo seminára v Bratislave dňa 3.-4.10.1966. Bratislava, Sväz slovenských novinárov - ideovo-výchovné oddelenie 1967, s. 69-70, 83.
  1. Herdan, Quantitave Linguistics, London 1964. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 182-183 (rec.).
 22. Nový bojovník za kultúru jazyka. /Russkaja reč, 1, 1967, č. 1-2./ - Kultúra slova, 1, 1967, s. 312-313 (ref.).
 23. Morfológia slovenského jazyka, Bratislava 1966. - Jazykovedný časopis, 18, 1967, s. 371-376 (rec.).
   1. Balon, Ryby Slovenska, Bratislava 1966. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 284-285 (posudok jazykovej stránky publikácie).
  1. Appl - Ľ. Luknár, Domáca dielňa. Amatérske strojčeky a prípravky, Bratislava 1966. - Kultúra slova, l, 1967, s. 181-182 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 24. K terminológii výroby hliníka. /K. Tomko - O. Sabo, Výroba hliníka, Bratislava 1965./ - Kultúra slova, 1, 1967, s. 356-357 (rec.).
  1. Prodöhl, Vražda v Hollywoode, prel. V. Žabkay - V. Müllerová - F. Chorvát, Bratislava 1966. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 285 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 25. Tiahla nálož - radová nálož. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 115. - Tamže: Pružina - vzpružina (s. 115). - Zhutňovanie - ubíjanie - utĺkanie - striasanie (s. 213). - Dáviť - vracať - zvracať (s. 214). - Brázdiaci stroj - rezací stroj (rezačka) (s. 304).
 26. Skulina - škára - štrbina. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 128. - Tamže: Prídavné meno disponibilný (s. 184). - Obsah - objem (s. 185). - Odmastiť - odmastniť (s. 288).
 27. Matematické metódy v jazykovede. - Pravda, 21.1.1967, s. 2. - Tamže: Neobídeme sa bez nich (11.3., s. 2; o cudzích slovách).
 28. Zpráva o činnosti Ústavu slovenského jazyka SAV za rok 1966. - Slovenská reč, 32, 1967, s. 176-179.
 29. O činnosti terminologických komisií. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 174-175.
 30. Seminár o jazyku novín. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 26-27 (správa o seminári konanom v dňoch 3.-4.10.1966 v Bratislave).

1968

644.O komplexnom symbole v generatívnej gramatike. - In: Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu. Red. J. Dzurenda et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 71-75, rus. res. s. 76.

 1. A Generative Model of the Naming Structures. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 2. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968, s. 55-63.
 2. Z teórie jazykovej kultúry. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 65-67.
 3. Úlora synoným v terminológii. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 321-323.
 4. Generatívny opis slovnej zásoby v slovanských jazykoch. - In: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Red. B. Havránek et al. Praha, Academia 1968, s. 89-94. - Resumé príspevku: The Generative Description of the Lexicon in Slavic Languages. In: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Resumé přednášek, příspěvků a sdělení. Red. B. Havránek et al. Praha, Academia 1968, s. 74.
 5. Fonologický systém spisovnej slovenčiny. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 265-271.
 6. Ešte o termínoch v tepelnej technike. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 49-50.
 7. O jazykovednom štrukturalizme. - Predvoj, 4, 1968, č. 19, s. 11.
 8. Slovenčina za ostatných päťdesiat rokov. - Večerník, 25.10. 1968, s. 3.
 9. Päťdesiat rokov slovenskej jazykovedy. - Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 3-5.
 10. /Diskusné príspevky na l. slovenskej onomastickej konferencii, konanej v dňoch 5.-6.12.1967 v Bratislave./ - In: l. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 5.-6. decembra 1967. Zborník materiálov. Red. V. Blanár - M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Slovenská onomastická komisia pri Vedeckom kolégiu jazykovedy SAV (pre internú potrebu) 1968, s. 15, 97, 138, 256.
 11. O tvorení slov v češtine. /Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen, Praha 1967./ - Slovo a slovesnost, 29, 1968, s. 332-335 (rec.).
 12. Úspešná slovenská gramatika. /E. Pauliny - J. Ružička J. Štolc, Slovenská gramatika, 5. vyd., Bratislava 1968./ - Kultúra slova, 2, 1968, s. 216-217 (rec.).
 13. Jazyková kultúra v dvojjazyčnom slovníku. /J. Šimko, Anglicko-slovenský slovník, Bratislava 1967./ - Kultúra slova, 2, 1968, s. 182-183 (rec.).
 14. Slovo o slovenčine. /Kultúra spisovnej slovenčiny, Bratislava 1967./ - Kultúrny život, 23, 1968, č. 28, s. 4 (ref.).
 15. Sympatický podnikový časopis. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 310-311 (o jazykovej rubrike Naša rodná reč v časopise Prieskumník).
 16. Jazykové poznámky k jednému návodu. /Jawa 50 typ 20. Návod na obsluhu a udržovanie, Považská Bystrica 1967./ - Kultúra slova, 2, 1968, s. 59-60 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 17. Poznámka o korektorských a systematických chybách. /M. Varchola, Príspevky sovietskych lingvistov k otázkam morfologickej typológie z hľadiska tradičného, Slovo a slovesnost, 28, 1967, s. 269-273./ - Kultúra slova, 2, 1968, s. 27-28 (posudok jazykovej stránky článku).
 18. Prietrž - prietrh. - In: Jazyková poradňa. 5. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 82-83. - Tamže: Slová s prvou časťou anti- (s. 130-132). - Rozjazd, rozjazda - rozbeh, rozplavba (s. 161-162).
 19. Tryskanie - abrazívne čistenie. - Kultúra slova, 2, 1968, s. 113-114. - Tamže: Disk-elektroforéza? (s. 165). - Hemorágia (s. 174). - Proluka - medzera (s. 174-175). - Nie lučebník, ale chemik (s. 176-177).
 20. O odbornom vyjadrovaní. - Pravda, 16.2.1968, s. 7. - Tamže: Postavenie slovenčiny (19.4., s. 7).
 21. O kultúre jazyka v súdnictve. - Socialistické súdnictvo, 20, 1968, s. 25. - Tamže: Dielčí - čiastkový, tvorčí - tvorivý, smierčí -zmierovací, rozhodčí - rozhodcovský (s. 59). - Riadenie - konanie, jednanie - konanie - úkon, kázeň - disciplína, obecný - všeobecný, jednacie číslo - číslo, číslo konania (s. 92). - Prevádzať - vykonávať, prevodzovňa - prevádzkáreň, prevádzacie pokyny - vykonávacie pokyny, prehlásenie - vyhlásenie, obdržať - dostať, zahájiť - začať, otvoriť (s. 116). - Nové úpravy v pravopise, právomocný - právoplatný, opis - odpis (s. 142-143). - Odstavec - odsek, plná moc - plnomocenstvo, nemovitosť- nehnuteľnosť, zákonitý - zákonný, zmocniť - splnomocniť, čiastka - suma, obor - odbor, zápis - zápisnica (s. 175).
 22. Najať alebo prenajať. - Večerník, 3.2.1968, s. 5. - Tamže: Národný výbor a jeho primátor (16.3., s. 5). - Federatívny - federálny (27.4., s. 5). - Prečo zase zmeny? (18.5., s. 5).
 23. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1967. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 249-251.
 24. Medzinárodný kongres fonetických vied. - Slovenská reč, 33, 1968, s. 53-55 (správa o 6. medzinárodnom kongrese fonetických vied, konanom v dňoch 6.-13.9.1967 v Prahe).

1969

 1. Úvod do matematickej jazykovedy. 1. vyd. Bratislava, Rektorát Univerzity Komenského 1969. 92 s.
 2. Nemecko-slovenský energetický slovník. 1. vyd. Bratislava, Alfa 1969. 576 s. (spoluautor).
 3. Náčrt fonematickej štruktúry morfém. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 137-146, angl. res. s. 390.
 1. Podstatné mená na -ník. - In: Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám. Red. P. Bunganič et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969, s. 181-187, angl. res. s. 187.
 1. Slovenské názvoslovie motýľov a dvojkrídlovcov. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 139-142.
  1. Krupa, Morpheme and Word in Maori, The Hague 1966. -Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 109-110 (rec.).
 2. Kozmonaut a astronaut. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 62. - Tamže: Typovať - typizovať (s. 64).
 3. Republikánsky alebo republikový. - Večerník, 5.2.1969, s. 3.
 4. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1968. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 240-243.
 5. Prof. Jozef Štolc šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 79-80.
 6. Prof. Eugen Jóna šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 82-83.
 7. Päťdesiat rokov Gejzu Horáka. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 88-89.

1970

 1. Učebné texty slovenského jazyka pre 2. ročník gymnázií. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970. 32 s. - 2. vyd. 1971 (spoluautor).
 2. Sootnošenije poňatija i nazvanija. - In: Lingvističeskije problemy naučno-techničeskoj terminologii. Materialy soveščenija provedennogo Akademiej nauk SSSR v Leningrade 30 maja - 2 ijuňa 1967. Red. S.G. Barchudarov. Moskva, Nauka 1970, s. 119-121.
 3. O nových pomenovaniach z cudzích jazykov. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 33-36.
 4. O terminológii v novinách. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 321-324.
 5. Gemináty a štýl. - In: A. Popovič, Štrukturalizmus v slovenskej vede 1931-1949. Dejiny, texty, bibliografia. Martin, Matica slovenská 1970, s. 127-128.
 6. Niektoré predpoklady rozvoja slovenskej jazykovedy. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 3-7, franc. res. s. 394.
 7. Slovenčina v zahraničí. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 193-195.
 8. /Diskusný príspevok na 6. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 7.-13.8.1968 v Prahe./ - In: Akta sjezdu. 1. Red. B. Havránek. Praha, Academia 1970, s. 62-63.
  1. Sgall, Generativní popis jazyka a česká deklinace, Praha 1967. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 242-244 (rec.).
 9. Les machines dans la linguistique, Praha 1968. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 244-245 (ref.).
 10. Jazyk a komunikácia. /Nyelv és kommunikáció, Budapest 1969./ - Otázky žurnalistiky, 13, 1970, č. 4, s. 69-71 (ref.).
  1. Marcus, Introduction mathématique à la linguistique structurale, Paris 1967. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 241-242 (rec.).
 11. Spoľahlivá opora pri kultivovaní reči. /J. Oravec, Slovenské predložky v praxi, Bratislava 1968./ - Kultúra slova, 4, 1970, s. 89-90 (ref.).
 12. Pokos, stena, stenový, porub. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 31. - Tamže: Klik (s. 31). - Rukovosť, nohovosť, stranovosť? (s. 62). - Povodňová ochrana a požiarna ochrana (s. 93). - Projikovať (s. 95). - Prevádzateľ stavby (s. 361),
 13. Madlo - držadlo. - Revue slovenskej architektúry - Projekt, 12, 1970, s. 39. - Tamže: O názve sídlisko (s, 138). - O slovese prevádzať (s. 180). - Medzistrop - medzipovala (s. 268). - O hovorových slovách (s. 324). - Povrch alebo plocha (s. 379). - Prevádzka a premávka (s. 430). - Garage-parking? (s. 478).
 14. Nedovolené spájanie predložiek. - Večerník, 12.10.1970, s. 2. - Tamže: Chcete si odrezovať auto? (19.10., s. 2).
 15. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra za rok 1969. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 240-244.
 16. Výročie Petra Tvrdého. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 257-258 (k 120. výročiu narodenia P. Tvrdého).
 17. Doc. Vincent Blanár päťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 233-235.

1971

 1. Učebné texty slovenského jazyka pre 3. ročník gymnázií. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971. 57, /3/ s. (spoluautor).
 2. O komunikatívnom aspekte vo vzťahu jazyka a myslenia. - Jazykovedný časopis, 22, 1971, s. 121-127, angl. res. s. 127.
 3. An Attempt at Generative Phonology of the Slovak Language. - In: Prešov Studies in Linguistics. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Jazykovedný zborník. 3.) Red. Ľ. Novák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 33-42, slov. res. s. 43.
 4. Slová s príponou -osť. - In: Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1971, s. 84-92.
 5. Znova o termínoch tehotnosť a ťarchavosť. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 106-108.
 6. Z problematiky aktuálneho členenia. - Jazykovedný časopis, 22, 1971, s. 58-64.
 7. Teória komunikácie a štylistika. - Otázky žurnalitiky, 14, 1971, č. l, s. 28-30, rus. res. s. 72, angl. res. s. 75.
 8. Niektoré štylistické a kompozičné prostriedky. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 332-335.
 9. Poznámky ku kompozícii krátkej správy. - Otázky žurnalistiky 14, 1971, č. 4, s. 23-25, rus. res. s. 37, angl. res. s. 39.
 10. Úvodník v dnešnej komunistickej tlači. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 143-146.
 11. Leninská teória rozvíjania národných jazykov. - Pravda, 12.3.1971, s. 3.
 12. Leninizm i teoretičeskije problemy jazykoznanija, Moskva 1970. - Jazykovedný časopis, 22, 1971, s. 194-196 (rec.).
   1. Revzina, Struktura slovoobrazovateľnych polej v slavianskich jazykach, Moskva 1969. - Slavica Slovaca, 6, 1971, s. 277-278 (rec.).
 13. Odborné názvy v učebnici pre poslucháčov medicíny. /M. Brozman - B. Ondruš, Úvod do histopatológie. Príručka pre lekárske fakulty, 3. preprac. a dopl. vyd., Martin 1968./ - Kultúra slova, 5,

1971, s. 186-187 (ref.).

 1. Kvantum a kvant. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 53. - Tamže: Dve poznámky o odbornom vyjadrovaní (s. 281-282).
 2. Záves, náves, príves. - Kultúra slova, 5, 1971, s. 60. - Tamže: Pravopis latinských názvov časopisov a zborníkov (s. 224).
 3. O územnom plánovaní. - Projekt 1971, s. 49. - Tamže: Pozor na vetnú stavbu (s. 110). - Čo s názvom zhoz odpadkov? (s. 390). - Prídavné meno tvorebný (s. 454). - Dva problémy pomenovania (s. 509; o slove stojisko). - Živica a bitúmen (s. 552).
 4. Antifašista a antičastica. - In: 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Red. G. Horák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 14. - Tamže. Árenda, nájom (s. 14-15). - Atómový, atomický, atomárny (s. 15). - Baník a haviar (s. 17). - Bezváhový stav (s. 21). - Ďalekopis, nie „diaľnopis“ (s. 43-44). - Debnenie (s. 47). - Dekagram (s. 47). - Delený zber a dvojfázový zber (s. 48). - Diaľka a vzdialenosť (s. 50). - Dielňa a prevádzka (s. 51). - Dojáreň (s. 54). - Dopyt (s. 58). - Farbosleposť a farbocit (s. 71). - Farbovka (s. 71). Fošňa (s. 72-73). - Frekvenčný (s. 73). - Gram (s. 75). - Hasič a požiarnik (s. 78). - Hrobľa, nie „krecht“(s. 86). - Chladnička a ľadnička (s. 89). - Chovateľ a pestovateľ (s. 91). - Jazdiť, premávať, voziť (s. 98). - Kockovaný a štvorčekovaný (s. 108-109). - Kolík nie „rubík“ (s. 110). - Kombajnista, nie „kombajnér“ (s. 111). - Kontejner (s. 112). - Korenie a korenina (s. 113-114). - Korózia a korázia (s. 114). - Kotúč a disk (s. 115). - Kováreň nie je kováčňa (s. 115). - Kozmos a vesmír (s. 116). - Kravín a kraviareň (s. 119). - Krmisko (s. 120-121). - Krvný a krvavý (s. 122). - Kvapalina a tekutina (s. 124). - Malokalibrovka (s. 139). - Merací a merný (s. 145). - Meradlo, mierka, nie „merítko“ (s. 145). - Moržovať, zdŕhať, odzrňovať (s. 152). - Nastavovač, nie „zoraďovač“ (s. 163). - Necpaly (s. 164). - Nespáliteľný a nehorľavý (s. 166). - Nosič a nositeľ (s. L170). - Odprašok, nie „odprášok“ (s. 182). - Ovca, nie „ovčí brav“ (s. 190). - Ovčinec, ovčiareň (s. 190). - Pasienok - pašienka (s. 196). - Písanka a zošit (s. 202). - Pojazdný a prevozný (s. 212). - Poľnohospodársky a pôdohospodársky (s. 213-214). - Polpriamka (s. 214). - Pórovitý (s. 216). - Potrubie (s. 218-219). - Pracháč, nie „praker“ (s. 222). - Prestreľovať a nadstreľovať (s. 228). - Prietrž a prietrh (s. 234). - Prstenec (s. 237). - „Rastlá pôda“ = prírodná pôda (s. 241). - Rozjazd a rozjazda (s. 246). - Rúbať a stínať (s. 247). - Silo a siláž (s. 257-258). - Slabozrakosť (s. 264). - Spekač, nie „spiekač“ (s. 270). - Spekaný karbid, nie „tvrdokov“ (s. 270). - Sporiť' a šetriť (s. 272). - Sterilizovaná zelenina, nie „sterilovaná zelenina“ (s. 277). - Stopové prvky, nie „troškové“ prvky (s. 278). - Tepelný prvok, nie „teploelement“ (s. 297). - Trhová produkcia, nie „tržná“ produkcia (s. 303). - Turboagregát, nie „turbosústroje“ (s. 306). - Tvárnica a tvarovka (s. 306-307). - Veterinárny a veterinársky (s. 319). - Vetračka, nie „lutna“ (s. 319). - Vsádzka (s. 325). - Vyhotovenie, nie „prevedenie“ (s. 329). -Výmlat a mlatovisko (s. 331). - Výražkový chlieb (s. 332-333). - Zameriavač a zamierovač (s. 344). - Zápinka, nie „petlica“ (s. 345). - Záprah a poťah (s. 345-346). - Zemiakársky a zemiakový (s. 351-352). - Zmiešavač (s. 354). - Znárodniť a zoštátniť (s. 355). - Zrnoviny (s. 358). - Žatva - zber (s. 361). - Žltohlav, nie „upolín“ (s. 365). - 2. vyd. 1974 (so zmeneným stránkovaním).
 5. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1970. - Slovenská reč, 35, 1971, s. 517-319.
 6. Jozef Ružička jubiluje. - Večerník, 12.1.1971, s. 3 (k 55. narodeninám).
 7. Päťdesiat rokov Jozefa Mistríka. - Slovenská reč, 36, 1971, s. 112-113.

1972

 1. Čeština. Vysokoškolská učebnica. Red. E. Pauliny. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972. 241, /1/ s. + 15, /1/ s. obr. príl. (spoluautor).
 2. The Phonological System of Literary Slovak. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 3. Red. J. Horecký. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1972, s. 37-49.
 3. Fonologičeskaja sistema slovackogo literaturnogo jazyka. - Voprosy jazykoznanija, 21, 1972, č. l, s. 46-53.
 4. Systém slovnej zásoby v slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 1. Prednášky VIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1972, s. 21-28.
 5. Používanie terminológie v novinách. - Otázky žurnalistiky, 15, 1972, č. 4, s. 17-19, rus. res. s. 61, angl. res. s. 63.
 6. Morféma a morfematická štruktúra. - In: Konferencja naukowa System morfologiczny i syntaktyczny wspólczesnego języka polskiego (Zawoja 16-18 grudnia 1971 r.). Warszawa 1972, s. 7-13.
 7. Morfematická a slovotvorná štruktúra. - In: O slovenčine pre slovenčinárov. Red. J. Oravec. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety 1972, s. 101-109.
 8. Systém desubstantívnych adjektív. - Slovo a slovesnost, 33, 1972, s. 130-132.
 9. A Model of the Slovak Conjugation. - In: Prague Studies in Mathematical Linguistics. 3. Red. P. Sgall et al. Praha, Academia 1972, s. 259-271.
 10. A szlovák-magyar öszevelő nyelvtanak vizsgálati eljárásdi. /K metóde výskumu slovensko-maďarských konfrontačných gramatík./ - In: Összevelő nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. Red. M. Horváth - M. Temesi. Pécs, Tanköhyvkiadó 1972, s. 176-178.
 11. Jazyk a spoločnosť. Kultúra slova, 6, 1972, s. 33-35.
 12. Potreba náuky o vede. - Nové slovo, 14, 1972, č. 14, s. 13.
 13. Odpowiedź referenta. - In: Konferencja naukowa System morfologiczny i syntaktyczny wspólczesnego języka polskiego (Zawoja 16-18 grudnia 1971 r.). Warszawa 1972, s. 15-16.
   1. Šaumian, Filosofskije voprosy teoretičeskoj lingvistiki, Moskva 1971. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 78-79 (ref.).
   1. Panfilov, Vzaimootnošenije jazyka i myšlenija, Moskva 1971. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 199-201 (rec.).
  1. Marcus, Poeticǎ matematicǎ, Bucureşti 1970. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 81-82 (rec.).
  1. Vachek, Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny, Praha 1968. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 201-203 (rec.).
 1. Frekvencia výrazov v tlači. /W. Pisarek, Frekwencja wyrazów w prasie, Kraków 1972./ - Otázky žurnalistiky, 15, 1972, č. 4, s. 48-49 (ref.).
  1. Kačala, Doplnok v slovenčine, Bratislava 1971. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 90-91 (rec.).
 2. Príspevok k dejinám slovenskej jazykovedy. /Martin Hattala 1821-1903. Red. J. Ružička, Trstená 1971./ - Kultúra slova, 6, 1972, s. 253-254 (ref.).
 3. Zadažďovať. - Kultúra slova, 6, 1972, s. 31.
 4. Jazyky a národy v Sovietskom zväze. - Večerník, 20.12.1972, s. 5.
 5. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1971. - Slovenská reč, 37, 1972, s. 245-249.
 6. Eugen Pauliny šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 198.
 7. Štefan Peciar šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 198-199.
 8. Doc. Ján Oravec päťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 77-78.

1973

 1. The Role of Models in Linguistic Studies. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 4. Proceedings of the Symposium on Algebraic Linguistics held 10-12 February 1970 at Smolenice. Red. J. Horecký et al. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973, s. 15-20.
 2. Teória jazykovedy. - Kultúra slova, 7, 1973, s. 6-11.
 3. Základné otázky lexikológie. - Kultúra slova, 7, 1973, s. 38-44.
 4. Slovotvorný význam a kontrastívna lexikológia. - In: Slovo a slovník. Zborník referátov z lexikologicko-lexikograf ickej konferencie v Smoleniciach 4.-7. mája 1970. Red. J. Ružička - I. Poldauf. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973, s. 79-82.
 5. Objekt v generatívnej gramatike. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 21. 1969. Red. E. Pauliny. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973, s. 3-8, angl. res. s. 8-9.
 6. Poznámky k metóde analýzy textu. - Slovo a slovesnost, 34, 1973, s. 34-38.
 7. Das phonologische System im klassischen Latein. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et Orientalia. 5. Red. L. Drozdík. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973, s. 97-102.
 8. Zvuková stavba slovenčiny na rozhraní 19. a 20. stor. (Svedectvo Sama Czambla.) - In: Universitas Comeniana. Facultas Paedagogica Tyrnaviensis. Spoločenské vedy. Philologia. 3. Slovenčina na rozhraní 19. a 20. storočia. (Materiály z vedeckej konferencie o Samuelovi Czambelovi.) Red. L. Horečný et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973, s. 57-61, rus. res. s. 232, nem. res. s. 236.
 9. Hranica morfém v slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 2. Prednášky IX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1973, s. 21-28.
 10. Systém deverbatívnych adjektív v slovanských jazykoch. - In: Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika. Red. B. Havránek et al. Praha, Academia 1973, s. 151-154, angl. res. s. 154. - Resumé odtlačené aj v publikácii: VII międzynarodowy kongres slawistów. Warszawa 21-27 VIII 1973. Strzeszczenia referatów i komunikatów. Red. W. Doroszewski. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, s. 221.
 11. Sústava deverbatívnych substantív v spisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 264-269.
 12. K teórii výstavby textu. (Téze přednášky v JS dne 22.3.1975. - Jazykovědné aktuality, 10, 1973, s. 138.
 13. Záverečné slovo. - In: Slovo a slovník. Zborník referátov z lexikologicko-lexikografickej konferencie v Smoleniciach 4.-7. mája 1970. Red. J. Ružička - I. Poldauf. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973, s. 253-255.
 14. V.M. Solncev, Jazyk kak sistemno-strukturnoje obrazovanije, Moskva 1972. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 92-93 (rec.).
 15. Problemy strukturnoj lingvistiki 1971. Red. S. K. Šaumian, Moskva 1972. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 200-201 (ref.).
 16. Computation in Linguistics. Red. P. L. Carvin - R. Spolsky, Bloomington - London 1966. - In: Asian and African Studies. 7. 1971. Red. I. Doležal. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1973, s. 127-128 (rec.).
 17. Reč a politika. /K. Georg, Sprache der Politik, Berlin 1971./ - Otázky žurnalistiky, 16, 1973, č. 4, s. 54-55 (rec.).
 18. Novinárska rétorika. /W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, Kraków 1970./ - Otázky žurnalistiky, 16, 1973, č. 3, s. 56-57 (rec.).
 19. Terminologická a štylistická stránka publikácie so športovou tematikou. /L. Popluhár a kol., Základy športového jazdenia na koni, Bratislava 1972./ - Kultúra slova, 7, 1973, s. 221-222 (posudok jazykovej stránky publikácie).
 20. Smerovacie alebo smerové číslo? - Kultúra slova, 7, 1973, s. 180-181. - Tamže: Viete, čo sú folníky na nížine? (s. 283).
 21. Dvadsaťpäť rokov. - Nedeľná Pravda, 6, 1973, č. 8, s. 6. - Tamže: Sviatky mieru (č. 51, s. 6).
 22. O písaní zložených prídavných mien. - Práca, 16.7.1973, s. 3.
  1. medzinárodný kongres jazykovedcov. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 83-91 (správa o kongrese konanom v dňoch 28.8.-2.9.1972 v Bologni a vo Florencii; spoluautor).
 23. Seminár o marxistickej jazykovede. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 371-374 (správa o seminári jazykovedcov komunistov o aktuálnych otázkach marxistickej jazykovedy v Československu, konanom dňa 17.5.1973 v Prahe).
 24. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v r. 1972. - Slovenská reč, 38, 1973, s. 302-306.
 25. Prof. Viliam Schwanzer šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 196.

1974

 1. Miesto a úloha jazykovedy. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 3-9, angl. res. s. 9-10.
 2. O matematických metódach v jazykovede. - In: O marxistickú jazykovedu v ČSSR. Zborník referátov zo seminára 17. mája 1973 v Prahe. Red. J. Horecký. Bratislava, Veda 1974, s. 203-207.
 3. Povaha dvojhlások v slovenčine. - In: Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1974, s. 49-52.
 4. Charakteristika neologizmov v spisovnej slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 3. Prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústav školských informácií 1974, s. 43-50.
 5. Ku konfrontantačnému výskumu slovnej zásoby. - Československá rusistika, 19, 1974, s. 55-57, rus. res. s. 57.
 6. Sústava desubstantívnych substantív v spisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 129-136.
 7. Systém deverbatívnych adjektív v slovenčine. - In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 23-24. 1971-1972. Red. Š. Ondruš. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, s. 161-164.
 8. Základné problémy terminológie. - Kultúra slova, 8, 1974, s. 129-132.
 9. Obsah a forma termínu. - Kultúra slova, 8, 1974, s. 321-324.
 10. Obsahová a textová analýza. - Otázky žurnalistiky, 17, 1974, č. l, s. 27-33, rus. res. s. 66, angl. res. s. 67.
 11. Dnešní situace a úkoly naší jazykovědy. - In: O marxistickú jazykovedu v ČSSR. Zborník referátov zo seminára 17. mája 1973 v Prahe. Red. J. Horecký. Bratislava, Veda 1974, s. 11-46 (spoluautor).
 12. Tridsiate výročie Slovenského národného povstania. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 97-98.
 13. Filosofski pytanňa movoznavstva. Red. V. M. Rusanivs'kyj, Kyjiv 1972. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 189-190 (rec.).
  1. Průcha, Soviet psycholinguistics, The Hague - Paris 1972; - Information sources in psycholinguistics, The Hague - Paris 1972. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 82 (ref.).
  1. Ljung, English Denominal Adjectives, Gothenburg Studies in English 1970. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 192-193 (rec.).
 14. Pozoruhodná príručka jazykovej kultúry. /D. Buttler - H. Kurkowska - H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1973./ - Kultúra slova, 8, 1974, s. 221-223 (ref.).
 15. Malý synonymický slovník. /M. Pisárčiková - Š. Michalus, Malý synonymický slovník, Bratislava 1973./ - Kultúra slova, 8, 1974, s. 360-361 (rec.).
 16. Nejde o Bercove žily, ale o lýtkové žily. - Kultúra slova, 8, 1974, s. 121-122.
 17. Aerosól. - Kultúra slova, 8, 1974, s. 366-367.
 18. Čo znamená inovácia. - Večerník, 19.7.1974, s. 3.
 19. Ku Dňu tlače, rozhlasu a televízie. - Nedeľná Pravda, 7, 1974, č. 38, s. 6.
 20. O slovách ropa a nafta. - Práca, 5.8.1974, s. 3.
 21. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1973. - Slovenská reč, 39, 1974, s. 175-180.
 22. Komenského trienále 1974. - Pravda, 15.6.1974, s. 5 (správa o III. Komenského trienále, konanom v dňoch 11.-14.6.1974 v Bratislave).
 23. Člen korešpondent Ján Stanislav sedemdesiatročný. - Správy Slovenskej akadémie vied, 10, 1974, č. 12, s. 61-63.
 24. Päťdesiat rokov prof. Šimona Ondruša. - Jazykovedný časopis, 25, 1974, s. 184.

1975

 1. Úvod do jazykovedy. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975. 100 s.
 2. Marxistická koncepcia jazyka. - In: Zborník vybraných referátov a diskusných príspevkov z Komenského trienále 1974. Red. J. Horecký. Bratislava, Osvetový ústav v Bratislave a Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1975, s. 11-14.
 3. On the Marxist Conception of Language. - Teorie a metoda, 7, 1975, č. 2, s. 89-94.
 4. O marxistickej koncepcii jazyka. - In: Zefektívnenie výučby jazyka na nefilologických vysokých školách. Celoštátny seminár v Smoleniciach 19.-20. mája 1975. Bratislava, Vysoká škola ekonomická 1975, s. 22-27, angl. res. s. 28.
 5. Sovietska diskusia o predmete jazykovedy. - Jazykovedný časopis, 26, 1975, s. 41-50, angl. res. s. 50.
 6. Generatívny opis fonologického systému spisovnej slovenčiny. - In: Jazykovedný zborník. Z príležitosti VII. slavistického kongresu vo Varšave. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 4.) Red. Ľ. Novák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975, s. 5-41, rus. res. s. 34-35, angl. res. s. 35.
 7. Terminológia, nomenklatúra, názvoslovie. (Poznámky k príspevku I. Horňánskeho.) - Kultúra slova, 9, 1975, s. 355.
 8. Sociológia tvorenia slov. - In: Studia Academica Slovaca. 4. Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1975, s. 117-121.
 9. Typy gramatík. - In: Automatizované informačné systémy na báze prirodzeného jazyka. Zborník zo seminára konaného 18.-19. dec. 1975 v Bratislave. Red. M. Bako. Bratislava, Zväz slovenských knihovníkov a informatikov 1975, s. 7-28.
 10. Jazyk v rozhlase a televízii. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 65-68.
 11. Systém v slovnej zásobe. - In: O slovenčine pre slovenčinárov. Študijný materiál pre internú potrebu bratislavských učiteľov. Red. J. Oravec. Bratislava, Pedagogický ústav mesta Bratislavy 1975, s. 158-171.
 12. Jazykové predpoklady ekonomickej propagandy. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 225-228.
 13. Vedci hľadajú spoločný jazyk. - Príroda a spoločnosť, 24, 1975, č. 10, s. 44-47.
 14. O reči rozhlasového hlásateľa. - Otázky žurnalistiky, 18, 1975, č. 1, s. 54-55.
 15. Práca o sovietskej psycholingvistike. /J. Průcha, Soviet psycholinguistics, The Hague - Paris 1972./ - Otázky žurnalistiky, 18, 1975, č. 3, s. 51-52 (ref.).
 16. Terminologické informačné stredisko vo Viedni. /E. Wüster, The Road to Inforterm, Pullach bei München 1974./ - Kultúra slova, 9, 1975, s. 360 (ref.).
 17. Človek v systéme masových komunikačných prostriedkov. /Čelovek v sisteme massovych kommunikacij, Sofija 1973./ - Otázky žurnalistiky, 18, 1975, č. 4, s. 54-56 (ref.).
 18. Manikúrka a pedikérka. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 220.
 19. Dodatok k príspevku o slove teenager. - Kultúra slova, 9, 1975, s. 370-371.
 20. Aktuálne úlohy našej jazykovedy. - Nedeľná Pravda, 8, 1975, č. 2, s. 6.
 21. Katedrový a katedrálny. - Práca, 4.8.1975, s. 3.
 22. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1974. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 174-176.

Spolupráca

Právnický terminologický slovník, Bratislava 1952.

Terminológia častí strojov, Bratislava 1952.

Terminológia obrábania kovov, Bratislava 1952.

Základná jazykovedná terminológia, Bratislava 1952.

Lesnícky terminologický slovník, Bratislava 1953.

Letecký terminologický slovník, Bratislava 1953.

Terminológia galenickej farmácie, Bratislava 1953.

Slovenská botanická nomenklatúra, Bratislava 1954.

Terminológia vodného hospodárstva 1. Hydrológia, hydraulika, pedológia, Bratislava 1954.

Terminológia vodného hospodárstva 2. Zdravotné inžinierstvo, Bratislava 1954.

Banícky terminologický slovník, Bratislava 1955.

Terminológia silikátového priemyslu, Bratislava 1955.

Terminológia vodného hospodárstva 3. Hydrotechnické stavby, Bratislava 1955.

Terminológia anorganickej a fyzikálnej chémie, Bratislava 1956.

Terminológia telesnej výchovy 1. Ľahká atletika, lyžovanie, Bratislava 1956.

Terminológia televízie, Bratislava 1956.

Terminológia elementárnej matematiky, Bratislava 1957.

Veterinárska terminológia 1. Histológia a embryológia, Bratislava 1957.

Terminológia organickej chémie, Bratislava 1958.

Zememeračská terminológia, Bratislava 1958.

Fotografická terminológia, Bratislava 1958.

Slovník slovenského jazyka 1, Bratislava 1959. - 2. vyd. Bratislava 1971.

Terminológia botanickej morfológie, Bratislava 1959.

Polygrafické názvoslovie. - Zo sveta vedy a techniky v polygrafii, 1960, č. 1, s. 21-24; č. 2-3, s. 53; č. 4, s. 16-20; roč. 1961, č. 1, s. 22-24; č. 3, s. 23-26; roč. 1962, č. 1-2, s. 33-38; č. 3-4, s. 39-49; roč. 1963, č. 1-2, s. 60-61; č. 3-4, s. 49-56.

Slovník slovenského jazyka 2, Bratislava 1960.

Stavebnícky náučný slovník 1. Látky a dielce, Bratislava 1961. - 2. vyd. 1962.

Anatomické názvoslovie, Bratislava 1962.

Stavebnícky náučný slovník 2. Stroje, náradia a zariadenia, Bratislava 1962.

Perspektívy vývoja spisovnej slovenčiny. - Slovenská reč, 27, 1962, s. 257-262; Jazykovedné štúdie 7, Bratislava 1963, s. 235-240.

Slovník slovenského jazyka 3, Bratislava 1963.

Železničná terminológia 1. Návestenie a zabezpečovanie, Bratislava 1963.

Slovník slovenského jazyka 4, Bratislava 1964.

Základná optická terminológia, Bratislava 1964.

Železničná terminológia 2. Strojová technická prevádzka, Bratislava 1964.

Slovník slovenského jazyka 5, Bratislava 1965.

 1. Dado, Slovník politickej ekonómie, Bratislava 1966.

Slovenské poľovnícke názvoslovie, Bratislava 1966.

Vojenský terminologický slovník, Praha 1966.

 1. Ružička, Tézy o slovenčine. Kultúra slova, 1, 1967, s. 33-40 (publikované aj na viacerých iných miestach a aj samostatne).

Slovník slovenského jazyka 6, Bratislava 1968.

Šachová terminológia, Bratislava 1968.

 1. Petrovský, Slovník železničnej prepravovnej prevádzky. 1. Technická základňa, Bratislava 1969.

Multilingual Dictionary of Technical Terme in Cartography, Wiesbaden 1973.

Prekladateľská činnosť

Štefan V. Svätoplukovi. - In: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch, Turčiansky Svätý Martin 1950, s. 181-186 (úprava prekladu). - Tamže: Commonitorium biskupovi Dominikovi a kňazom Jánovi a Štefanovi, idúcim k Slovanom (s. 187-189; úprava prekladu). - Teotmar pápežovi Jánovi IX. (s. 180-196). - Hatho Jánovi IV. (s. 203-206). - Agapitus II. Geroldovi (e. 207-210). - Benedikt VI. nemeckým arcibiskupom (s. 211-214).

 1. Hübsch - J. Strnad - V. Vlašímová, Russkij jazyk. Odborné texty pre priemyselné školy stavebné, Praha 1955 (preklad slovníka).
  1. Zvegincev, O znakovosti termínov. Podl'a štúdie V. A. Zveginceva Problema znakovosti jazyka, Moskva 1956, s. 29-34 upravil J. Horecký. - Slovenské odborné názvoslovie, 5, 1957, s. 33-37.
  1. Nejman, O charaktere definícií v elektrotechnickej terminológii. Podľa práce L. R. Nejmana v knihe Terminologičeskije raboty v SSSR v oblasti teoretičeskoj elektrotechniki i predloženija Akademii nauk SSSR po meždunarodnomu elektrotechničeskomu slovariu, Moskva 1957, s. 10-12 upravil J. Horecký. - Slovenské odborné názvoslovie, 7, 1959, s. 97-99.
  1. Dešerijev, K otázkam terminológie v mladých jazykoch. Z knihy J. D. Dešerijeva Razvitije mladopismennych jazykov narodov SSSR, Moskva 1958, s. 41-45 preložil J. Horecký. - Slovenské odborné názvoslovie, 8, 1960, s. 225-228.
 1. Dobrovolný, Slovníček novej techniky. Malá ilustrovaná encyklopédia vedy a techniky, Bratislava 1961.

D.S. Lotte, Základné požiadavky na termín. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 193-196.

D.S. Lotte, Štruktúra termínov. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 289-296.

D.S. Lotte, význam celku a častí v termínoch. - Slovenské odborné názvoslovie, 9, 1961, s. 353-355.

 1. Prieto, Dvojitá relevantnosť v obsahovom pláne. - Informačný bulletin 1973, č. 1, s. 14-16.

Sémantická interpretácia hĺbkových štruktúr. - Informačný bulletin, 1973, č. 1, s. 9-11.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch a periodických zborníkoch: Československý

terminologický časopis, 1, 1962 - 5, 1966 (hlavný redaktor). - Jazykovědné aktuality, 8, 1971 - 12, 1975 (člen red. rady). - Jazykovedný časopis 7, 1953 (člen red. rady, tajomník redakcie), 8, 1954 (člen red. rady), 18, 1967 - 26, 1975 (člen red. rady, hlavný redaktor). - Kultúra slova, 1, 1967 - 4, 1970 (člen red. rady), 5, 1971, č. 1 (člen red. rady, redaktor), č. 2-10 (člen red. rady), 6, 1972 - 9, 1975 (člen red. rady). - Odborné názvoslovie. Zprávy Terminologického oddelenia Jazykovedného ústavu SAVU, 1, 1951/52 (hlavný redaktor). - Otázky žurnalistiky, 14, 1971 - 18, 1975 (člen red. rady). - Prague Studies in Mathematical Linguistics, 4, 1972 (člen red. rady). - Recueil linguistique de Bratislava, 3, 1972 (hlavný redaktor), 4, 1973 (člen red. rady). - Slovenská reč, 16, 1950/51,

Redakčná činnosť v publikáciách: J. Savuľák a kol., Veľký rusko-slovenský lekársky slovník, Bratislava 1959 (vedecký redaktor). - Veľký rusko-slovenský slovník 1, Bratislava 1960 (člen red. rady). - Veľký rusko-slovenský slovník 2, Bratislava 1963 (člen red. rady). - Slovník slovenského jazyka 4, Bratislava 1964 (člen red. rady). - Slovník slovenského jazyka 5, Bratislava 1965 (člen red. rady). - Veľký rusko-slovenský slovník 3, Bratislava 1965 (člen red. rady). - Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu, Bratislava 1968 (člen red. rady). - Slovník slovenského jazyka 6, Bratislava 1968 (člen red. rady). -Veľký rusko-slovenský slovník 4, Bratislava 1968 (člen red. rady). - J. Albert, Normy v skratke, Bratislava 1969 (jazykový redaktor). - A. Petrovský, Slovník železničnej prepravnej prevádzky. 1. Technická základňa, Bratislava 1969 (vedecký redaktor). - V. Erdélyi - J. Mader, Stupava. Kapitoly z miestnych dejín, Bratislava 1969 (zodpovedný redaktor). - K. Buzássyová, Sémantická štruktúra slovenských deverbatív, Bratislava 1974 (vedecký redaktor). - O marxistickú jazykovedu v ČSSR. Zborník referátov zo seminára 17. mája 1973 v Prahe, Bratislava 1974 (hlavný redaktor). - M. Těšitelová, Otázky lexikální statistiky, Praha 1974 (vedecký redaktor). - E. Hajičová, Negace a presuposice ve významové stavbě věty, Praha 1973 (vedecký redaktor). - Jazykovedný zborník. Z príležitosti VII. slavistického kongresu vo Varšave, Bratislava 1975 (člen red. rady). - Zborník vybraných referátov a diskusných príspevkov z Komenského trienále 1974, Bratislava 1975 (redaktor).

Literatúra

Dvonč, L.: Prof. Ján Horecký päťdesiatročný. - Slovenská reč, 35, 1970, s. 46-48.

Habovštiak, A.: Päťdesiat rokov vynikajúceho jazykovedca. - Matičné čítanie, 3, 1970, č. 2, s. 2.

Masár, I.: Päťdesiatka profesora Jána Horeckého. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 24-26.

Masár, I.: Prof. Ján Horecký päťdesiatročný. - Večerník, 7.1.1970, s. 6.

  1. /= J. Oravec/: Blahoželáme. - Nové slovo, 12, 1970, č. 1, s. 15 (k 50. narodeninám).

Ružička, J.: Prof. Ján Horecký päťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 68-71.

Peciar, Š.: Životné jubileum Jána Horeckého. - Slovenská reč, 45, 1980, s. 48-52 (k 60. narodeninám).

Kačala, J.: Šesťdesiatka prof. Jána Horeckého. - Kultúra slova, 14, 1980, s. 25-26.

Kučeravá, E.: Profesor Ján Horecký šesťdesiatročný. - Slavica Slovaca, 15, 1980, s. 88-89.

Ružička, J.: Na šesťdesiatku prof. Jána Horeckého. - In: Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1980, s. 9-16.

Těšitelová, M.: Profesor Ján Horecký šedesátníkem. - Slovo a slovesnost, 41, 1980, s. 157-160.

ML /= Miroslav Laciok/: Horecký Ján. - In: M. Kudělka a Z. Šimeček s kolektívom, Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1972, s. 167-168 (heslo).

Horecký, Ján. - In: Encyklopédia Slovenska. 2. Red. V. Hajko et al. Bratislava, Veda 1978, s. 290 (heslo).

Sabol, J.: Vzrušujúci ľudský svet. - Rozhlas, 1980, č. 22, s. 24 (k 60. narodeninám).

Sabol, J.: Rozhovor s jubilujúcim univ. prof. PhDr. Jánom Horeckým, DrSc. - Spravodaj Univerzity P. J. Šafárika, 11, 1980, č. 7-8, s. 12-13 (pri príležitosti 60. narodenín J. Horeckého).

Horecký, Ján. - In: Pedagogická encyklopédia. 1. Red. O. Pavlík et al. Bratislava, Veda 1984, s. 309 (heslo).

Horecký J. - In: Co je co? 3. Příručka pro každý den. Sprac. R. Reisenauer - J. Havelka – L. Maršíková - A. Tajnor. 2. vyd. Praha, Pressfoto - vydavatelství ČTK 1984, s. 535 (heslo).

Buzássyová, K.: Profesor Ján Horecký šesťdesiatpäťročný. - Jazykovedný časopis, 36, 1985, s. 64-65.

Dvonč, L.: Prof. Ján Horecký šesťdesiatpäť ročný. - Slovenská reč, 50, 1985, s. 114-115.

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jána Horeckého za roky 1944-1969. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 72-106.

Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jána Horeckého za roky 1970-1979. - In: Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1980, s. 17-31.