Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku

Analysis of terminology work of Ján Horecký as an inspiration for the terminology management of the 21st century in Slovakia

2015 – 2017

Zodpovedná riešiteľka: Jana Levická

Spoluriešitelia zo SAV: Mária Šimková, Beata Kmeťová, Tomáš Vančo (technický spolupracovník)

Program: VEGA

Anotácia: Predkladaný projekt má za cieľ zhromaždiť časopisecké a iné práce Jána Horeckého, týkajúce sa terminológie, a spracovať ich v podobe anotovanej bibliografie. Zhromaždené práce sa zdigitalizujú a sprístupnia na webovej stránke Slovenskej terminologickej databázy. V druhej etape sa plánuje analýza terminologickej teórie a práce Jána Horeckého a publikovanie monografie, ako aj aktualizácia Pomocného materiálu k metodike ustaľovania termínov pre potreby terminologických projektov na Slovensku. V závere projektu sa uskutoční konfrontácia Horeckého analýz produktívnych postupov terminotvorby vo vybraných odboroch s relevantným odbornými textami v Slovenskom národnom korpuse, ktorá by mohla slúžiť ako podklad na ďalšie špecifické analýzy konkrétnej terminológie s využitím špecializovaného odborného korpusu.