Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko

Analysis of New Approaches in the Development of Contemporary Slovak Emphasizing User Perspective

2014 – 2017

Zodpovedná riešiteľka: Ingrid Hrubaničová

Spoluriešitelia zo SAV: Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová, Sibyla Mislovičová, Iveta Vančová

Program: VEGA

Anotácia: Projekt vychádza z enormného záujmu verejnosti o inštitucionálne jazykové poradenstvo a je zameraný na výskum reálnych potrieb a požiadaviek súčasných používateľov slovenčiny. Kladie si za cieľ zachytiť, opísať a verejnosti predstaviť tie javy slovenskej lexikológie a gramatiky, teda morfológie a s ňou súvisiacich oblastí jazyka, ako je syntax a pravopis, ktoré súčasní profesionálni i bežní používatelia slovenčiny vnímajú ako problémové a ktoré a) doterajšie jazykové príručky dostupné verejnosti buď nezachytávajú (vzhľadom na novosť týchto problémov), alebo ich analyzujú iba okrajovo či čiastkovo, pričom sa riešenie javí vzhľadom na súčasný vývin jazyka nedostačujúce. V tejto súvislosti je cieľom zhrnúť a sústrediť nové aj už zachytené a jazykovedcami komentované problémy. Pozornosť riešiteľov výskumu sa okrem doteraz bežnejšieho skúmania napĺňania teórie v praxi sústredí aj na skúmanie vzťahu prax a jej nároky na teóriu.